Strona używa plików cookies więcej

 • Czy nie wygodniej byłoby zaciągnąć dane z HUESCA UWR , zamiast tworzyć nową platformę do aplikacji?  

Taka była nasza intencja aby wykorzystać dane z bazy HUESCA UWr. Niestety dane o publikacjach zgromadzone w bazie nie są w pełni kompletne aby umożliwić automatyczne podjęcie decyzji na ich podstawie. Aktualnie trwają jeszcze prace na bazie HUESCA , co uniemożliwia zastosowanie proponowanego rozwiązania.

 • Czy bieżący 2021 rok brany jest pod uwagę w parametryzacji algorytmu? 

Nie. Przyjęto zasadę, że kolejne edycje konkursu będą dotyczyć publikacji z poprzednich trzech pełnych lat kalendarzowych. W tym kontekście stosowany będzie mechanizm kroczący.

 • W regulaminie jest napisane, że uczony przedstawia dwa udziały, a są to dwa sloty co jest szczególnie ważne  w przypadku eksperymentatorów, gdzie trudno mówić żeby były to jeden duży udział, a i ten udział jest  dopisaniem do dużej publikacji, zazwyczaj zagranicznej. Czy zatem są to sloty czy udział?   

Udziały jednostkowe autora w publikacja mają najczęściej wartość ułamkową. Sloty to przestrzeń, którą wypełniamy udziałami. Stwierdzenie “ocenie podlegają dwa udziały jednostkowe” należy interpretować jako: ocenie podlegają udziały, które łącznie zajmują nie więcej niż dwa sloty. Przy czym jeśli ostatni udział mieści się w 2 slotach tylko częściowo, to do oceny wchodzi część udziału, która mieści się w tych 2 slotach. Bardziej precyzyjne określenia oraz przykład znajdują się w załączniku nr 1 do regulaminu.

 • Co w przypadku jeśli kilka osób będzie miało równą liczbę punktów, czy będą kryteria dodatkowe? 

Gdy remis pojawi się na pierwszym etapie, na przykład na miejscach 100 i 101 listy rankingowej, to zakwalifikowane zostaną wszystkie osoby z tą ilością punktów. Na drugim etapie decyzje będzie podejmowała komisja powołana przez Rektora, która nie będzie zobowiązana do kierowania się jedynie listą rankingową. Komisja wyłoni pozostałych laureatów tak, aby łącznie było ich 150. Komisja będzie rozpatrywać aplikacje kandydatów, którzy na liście rankingowej będą na miejscach od 101 do 200. Jeśli więcej osób będzie mieć tą samą liczbę punktów co osoba na pozycji 200, komisja rozpatrzy wszystkie takie osoby jako kandydatów.

 • Co się kryje pod pojęciem „pracownik UWr” czy to również pracownik inżynieryjno-techniczny, czy tylko mowa o  pracownikach naukowych i naukowo-dydaktycznych?
 • Czy osoby będące w składzie autorskim artykułu, a będące pracownikiem inżynieryjno-technicznym są liczone  czy w tym momencie jako pracownik i czy punkty,  udziały są w tym przypadku dzielone, czy nie dzielone?  

Przy podziale udziałów uwzględnić należy wszystkie osoby, które były pracownikami UWr w momencie ukazania się publikacji.

 • Dlaczego czasowe dodatki zostały ustalone na poziomie 2600 brutto, skoro na stronie uni.wroc.pl świadczenia badawcze napisane jest, że będą to świadczenie w kwocie 3500 zł brutto przez 12 miesięcy? 

Kwota 3500 to środki w projekcie i tak zwana kwota brutto brutto, czyli koszty pracodawcy. Dodatek wysokości 2600 brutto został tak skalkulowany aby koszty pracodawcy odpowiadały wysokości dostępnych środków.

 • Pracownik Uniwersytetu, który jest współautorem wraz ze 100 innymi spoza Uniwersytetu publikacji korporacyjnej (eksperymentalnej) za 200 pkt ma przewagę nad innym pracownikiem Uniwersytetu, który z kolegą z UWr opublikował pracę za 140 pkt. ! Czy to jest sprawiedliwe? Kto się więcej napracował i wykazał większy wpływ na rozwój nauki i prestiż uczelni?

Sukces UWr w ramach konkursu IDUB jest uzależniony od wyników zbliżającej się ewaluacji, zatem staramy się nagradzać przede wszystkim tych uczonych, którzy znacząco przyczyniają się do uzyskania jak najlepszego rezultatu w ramach swoich dyscyplin.

 • Doprecyzowując jeśli dwóch pracowników UWr ma jedną publikację za 100 punktów, to każdy z nich ma udział 0,5 wart 100 punktów, czy 0,5 wart jest jednak 50 punktów?

Każdy ma udział 50% w pracy za 100 punktów. Takich prac będzie można zgłosić 4, tak aby łącznie udziały jednostkowe pokrywały 2 sloty. Składając prace do oceny warto zgłosić tyle prac, aby suma udziałów jednostkowych wynosiła przynajmniej 2. Algorytm sam “odetnie” udział wykraczający poza dwa sloty.

 • Pytanie trochę retoryczne. Ponieważ progi dla poszczególnych dyscyplin są ustawione wysoko, czy to znaczy w połowie dyscyplin na Uniwersytecie może nie być żadnej nagrody?  Oczekuję odpowiedzi twierdzącej. 

Zgodnie z analizami wykonanymi przez zespół przygotowujący regulamin konkursu dodatki powinny trafić do przedstawicieli większości dyscyplin. Zachęcamy przedstawicieli wszystkich dyscyplin do udziału w konkursie.

 • Jak na przykład liczone byłyby publikacje w przypadku gdy mamy redaktora, czy współredaktora tomu zbiorowego, który to redaktor w tym tomie zbiorowym opublikował np. dwa artykuły? Czy w tym przypadku liczy się redakcja i dwa artykuły? Czy w tym momencie mamy trzy publikacje, czy jest to jedna publikacja? Jak wygląda w tym momencie zaklasyfikowanie tego? 

Liczy się redakcja i dwa artykuły jako osobne publikacje.

 • Punkty za dorobek są już relatywizowane  wg dyscypliny przez ministerstwo, dlatego po raz kolejny dochodzi do kolejnej denominacji publikacji. Czemu np. wybitna monografia w chemii, jest warta 300 na 170 czyli warta 2A, w prawie jest to natomiast 300 na 65 co się równa 3? 

Zgodnie z opisem zadania w projekcie IDUB dorobek jest porównywany do publikacji właściwych dla najlepszych ośrodków w Polsce (ocena A+). Jesteśmy przekonani, że autorzy wybitnych monografii (zarówno z prawa jak i z chemii) znajdą się w grupie laureatów. Nie będą publikowane indywidualne wyniki punktowe a jedynie imienna lista osób nagrodzonych.

 • Co dzieje się z osobami dwudyscyplinowymi, czy aplikując pracownik wskazuje dyscyplinę, w której ubiega się o nagrodę?  

Tak, należy wskazać dyscyplinę do której pracownik jest przypisany w przynajmniej 50%.

 • Dlaczego w kryterium trzecim, czyli rozwój naukowy, pojawiają się znówu oceny za dorobek, czyli prestiż i publikacje naukowe oraz za skuteczność w pozyskiwaniu grantów? Czy przypadkiem nie jest to dawanie dwa razy punktów za to samo?           

W dyskutowanym konkursie „Nagrody jednorazowe” ocena w dwóch pierwszych punktach jest odzwierciedleniem oceny parametrycznej, w trzecim wprowadza element oceny eksperckiej, w perspektywie dając tym samym możliwość pełniejszej oceny (Zarz. Nr 62/2021, §8, pkt.1).

 • Różnice w kryteriach dla nauk ścisłych i nauk społeczno- humanistycznych. W naukach ścisłych przyrodniczych, medycznych mowa jest o punktach za czasopisma, natomiast w naukach społeczno-humanistycznych wprowadzono dodatkowe kryterium, czyli punkty plus  czasopisma zagraniczne. To oznacza, że likwiduje się czasopisma polskie za 100 pkt. Z czego to wynika i czy jest to przeoczenie, czy jakiś system?  

Ten zapis dotyczy reguł przyznawania jednorazowych nagród (Zarz. Nr 62/2021, §8). Użyte w zarządzeniu określenie „czasopisma zagraniczne” należy rozumieć jako czasopisma o zasięgu międzynarodowym, niezależnie od miejsca wydawania.

 • Drugie pytanie dotyczy listy ministerialnej, ponieważ w regulaminie powiedzieliście Państwo , że obowiązuje lista z 2019 roku, to jest inaczej niż w ewaluacji gdzie obowiązuje ostatni wykaz ministra,  90 % czasopism w najnowszym wykazie zostało wskazane przez KEN, a tylko 10 % to własne i wydaje mi się, że to kryterium jest trochę krzywdzące wobec osób które będą wnioskować na ten ostatni punkt. Z czego to wynika? 

Wynika to z faktu, że Zespół pracujący nad algorytmem opracował go w oparciu o punktację z 2019 roku.

 • Czy wymóg minimum 100 punktów tyczy obu zgłaszanych publikacji, które mają wziąć udział w konkursie, czy wystarczy jedna praca spełniająca to kryterium, zaś druga może znajdować się poniżej tego poziomu?  

Wszystkie publikacje zgłoszone w konkursie na Dodatki  powinny być za przynajmniej 100 punktów lub być elementami publikacji w wydawnictwie II stopnia (rozdziały w monografiach za 300 punktów). Można zgłosić więcej publikacji w przypadku publikacji z więcej niż jednym autorem z UWr. (patrz wyjaśnienia dot. udziałów jednostkowych).

 • Czy konkurs dotyczy również tych pracowników naukowych, którzy swoje wysoko punktowane prace publikowali jeszcze podczas studiów doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim na starych zasadach, nie w szkole doktorskiej?  

Tak, to wynika z Zarz. Nr 62/2021, § 2 pkt 1 załącznika 1 do regulaminu. W tym przypadku należy dołączyć oświadczenie o podziale udziałów jednostkowych, w którym wszyscy autorzy z UWr wspólnie deklarują podział udziałów jednostkowych.

 • W zespole jest jedna osoba na post-doku, czy ten pracownik będzie mógł wziąć udział w konkursie? 

Tak. Taka osoba może zgłosić prace, które wcześniej opublikowała jako pracownik UWr (lub jako doktorant UWr w trybie opisanym w poprzednim punkcie).

 • W jaki sposób będzie przebiegała weryfikacja zgodności publikacji z dyscypliną? 

Przynajmniej połowa udziałów jednostkowych zgłaszanych prac powinna być zgodna z dyscypliną deklarowaną w zgłoszeniu konkursowym. Decydujące będzie przyporządkowanie pracy do dyscypliny w oświadczeniu nr 3 pracownika występującego jako kandydat do dodatku.

 • Czy publikacje za 2018 r, będą liczone wg punktacji za rok 2019, czyli 200 pkt. maksymalnie, czy też według starych zasad czyli po 50 pkt.? Bo jeśli nie, będą one mocno niedowartościowane. 

Tak, wszystkie publikacje będą oceniane zgodnie z punktacją za rok 2019.

 • Jeżeli przy publikacji wieloautorskiej pracownicy UWr pochodzą z różnych dyscyplin, czy te punkty są dzielone również wg. algorytmu? Zgodnie z regułami ewaluacji jeśli prawnik, psycholog, socjolog napisze pracę za 300 pkt., każda z dyscyplin otrzymuje po 300? 

Na potrzeby konkursu udziały jednostkowe wszystkich pracowników UWr muszą się sumować do 100% bez względu na dyscypliny, które reprezentują.

 • Z regulaminu: W konkursie na dodatki motywacyjne czasowe ocenia się̨ wyłącznie opracowania naukowe rozumiane jako artykuły naukowe […] o punktacji co najmniej 100 pkt […] lub monografie, redakcje i rozdziały opublikowane w wydawnictwach II poziomu. Czy to znaczy, że w humanistyce rozdział w monografii za 300 (wart 75 punktów) też będzie uwzględniony? 

Tak, rozdział (wart 75 punktów) w monografii II poziomu może być uwzględniony w ocenie dorobku na potrzeby konkursu.

 • Czy w tym drugim przypadku tj. nagroda jednorazowa nauki humanistyczne też mogą zgłaszać artykuły w czasopismach krajowych,  ponieważ kryteria w regulaminie odnoszą się do zagranicznych czasopism?  

Należy to interpretować jako ograniczenie do czasopism międzynarodowych

 • Czy dobrze rozumiem, że odrzucamy (przy publikacji prac eksperymentalnych) wszystkich studentów i pracownicy, np. dwóch pracowników dzieli publikację np. 30 do 70% jeśli takie są oświadczenia?  

Tak, pracownicy UWr będący współautorami publikacji decydują o podziale 100% udziałów jednostkowych pomiędzy sobą. (W szczególnych przypadkach, gdy były doktorant a obecny pracownik chciałby wziąć udział w konkursie, dopuszcza się możliwość podziału udziałów z uwzględnieniem współautora, który w momencie publikacji jeszcze nie był pracownikiem UWr. W takim przypadku konieczne jest załączenie wspólnego oświadczenia o podziale udziałów).

 • Kto będzie decydował o składzie tego zespołu (oceniającego kryterium III w przypadku nagród jednorazowych)? 

Rektor powołuje komisję.

 • Czy autorzy, którzy są współautorami publikacji wypunktowanej mogą zgłosić tą samą pracę, czy musi być rozłączna autorsko? 

Kilka osób może zgłosić tą samą wspólną publikację. Każda ze zgłaszających osób będzie miała swój udział jednostkowy w tej pracy. Udziały jednostkowe autorów z UWr dla jednej pracy sumują się do 100%.

 • Czy publikacje samodzielne  również są liczone w konkursie? Dotyczy doktorantów starego typu?

Tak, warunkiem jest afiliacja UWr oraz obecność publikacji w bazie Huesca. Proszę załączyć informację, że to jest taka praca, w miejscu na oświadczenie o podziale udziałów jednostkowych.

 • Co w sytuacji odwrotnej? Moi zagraniczni współpracownicy spędzili „15 minut ” przy mojej publikacji, bo współpracowali ze mną przy realizacji mojego projektu. 

W Konkursit uczestniczą pracownicy UWr i to oni dzielą między siebie 100% udziałów

 • Ile osób na naszym Uniwersytecie bierze udział w wieloautorskich, dobrze punktowanych publikacjach? Czy warto tracić czas i siły na dostosowywanie regulaminu, żeby wyeliminować te osoby z dodatków? 

To niewielki procent.

 • Czy robiliście Państwo symulację by określić, mniej więcej, ile punktów po przeliczeniu potrzeba, żeby znaleźć się w pierwszej dwusetce pracowników? 

Tak, ale nie możemy ujawnić dokładnych wyników, bo po dokładnym obliczeniu może się okazać, że progi są jednak inne.

 • Każdy taki konkurs ma w sobie element gry. Uczestnicy starają się grać w tę grę jaką wyznacza regulamin, no i tą grę można sprowadzić do optymalnego podziału punktów. 

Apelujemy o uczciwe i zgodne z prawdą deklarowanie udziałów jednostkowych!!!!

 • Na kiedy planowane jest ogłoszenie konkursu i uruchomienie formularza? 

W najbliższych dniach, jak tylko gotowy będzie system do aplikacji. Czas składania aplikacji to 21 dni.

 • Czy osoba, która uzyska jeden z typów dodatków może startować o ten sam typ dodatku w kolejnym konkursie? 

Tak, można startować w konkursie o ten sam typ dodatku w kolejnej edycji. Nie można tylko starać się o oba rodzaje dodatku w tym samym roku. Ponadto w przypadku starania o dodatek jednorazowy obowiązuje ograniczenie do dorobku wcześniej nie nagradzanego w żadnym z tych 2 konkursów.

 • Czy w ramach oceny uwzględnione zostaną materiały konferencyjne sklasyfikowane na poziomie 200 pkt zgodnie z wykazem ministerialnym? 

Tak.