Strona używa plików cookies więcej

01.10.2021 r.

Nabór wniosków aplikacyjnych w II edycji Konkursu na granty wewnętrzne zakończony!

W II edycji Konkursu na granty wewnętrzne wpłynęło łącznie 127 wniosków. Poniżej prezentujemy liczbę wniosków aplikacyjnych w podziale na Panele tematyczne, w ramach których w kolejnym etapie konkursu, wnioski zostaną poddane ocenie przez zewnętrznych recenzentów.

Panel tematyczny Liczba złożonych aplikacji
A – Panel Nauk o Życiu i Ziemi 45
B – Panel Nauk Ścisłych 28
C – Panel Nauk Humanistycznych 26
D – Panel Nauk Społecznych 28
RAZEM 127

W każdym z Paneli Uniwersytet Wrocławski zapewnia środki na sfinansowanie 10 projektów. Zgodnie z Regulaminem liczba grantów sfinansowanych w ramach panelu może być różna od 10, gdyż niewykorzystane środki finansowe w danym panelu mogą zostać alokowane do innego panelu i sfinansować w nim dodatkowe granty (Regulamin Konkursu paragraf 5 pkt. 5.-6.).

Maksymalna kwota finansowania grantu wewnętrznego, o którą starają się Wnioskodawcy wynosi 40 000 zł.

Teraz przed nami etap oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 grudnia 2021 r.


21.07.2021 r.

Rusza II edycja Konkursu na granty wewnętrzne!

Nabór wniosków aplikacyjnych rozpocznie się 3.08.2021 r. i potrwa do 30.09.2021 r. Zgłoszenia do konkursu grantowego będą przyjmowane za pomocą Uczelnianego Systemu Konkursowego w języku polskim oraz języku angielskim.

Finansowanie obejmuje 40 grantów, a maksymalna kwota finansowana w ramach jednego grantu wynosi 40 000 zł. Maksymalny okres realizacji grantu: 01.03.2022 r. – 29.02.2024 r.

Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie badań koniecznych dla przygotowania i złożenia aplikacji, umożliwiającej uzyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych, zwanych dalej grantem zewnętrznym.

Uzyskany grant zewnętrzny musi być realizowany w Uniwersytecie Wrocławskim, mieć charakter prorozwojowy oraz obejmować badania naukowe zgodne z priorytetami programu IDUB.

O grant mogą ubiegać się wyłącznie pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego:

  • których zatrudnienie w Uniwersytecie Wrocławskim nie kończy się przed rozpoczęciem realizacji grantu lub w trakcie jego realizacji,
  • którzy w momencie składania wniosku nie kierują grantem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych,
  • którzy do dnia składania wniosku nie uzyskali promesy finansowania grantu ze źródeł zewnętrznych,
  • którzy nie kierowali grantem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych w okresie 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia II edycji konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.12.2021 r.

Szczegółowe informacje wymagane do wypełnienia wniosku aplikacyjnego znajdują się tutaj.