Strona używa plików cookies więcej

W konkursach w ramach wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza przez cały czas trwania projektu będzie prowadzony ciągły nabór. O finansowanie mogą starać się pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego, których publikacje są afiliowane na Uniwersytecie Wrocławskim.

Prowadzone są dwa konkursy:

 1. Finansowanie kosztów publikacji, tłumaczeń, korekt językowych.
 2. Finansowanie kosztów otwartego dostępu.

Na co finansowanie?

 1. Pokrycie kosztów tłumaczeń całości lub części opracowania naukowego na język obcy (wyłącznie w przypadku monografii, które uzyskały zgodę na publikację przez wydawnictwo poziomu II wykazu MNiSW).
 2. Pokrycie kosztów korekty językowej w języku obcym: jeśli publikacja zawiera się w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych, uzyskanie finansowania możliwe jest po uzyskaniu zgody na publikację w czasopiśmie za co najmniej 70 pkt lub jeszcze przed uzyskaniem zgody na publikację, ale po uzyskaniu rekomendacji zespołu ds. wsparcia publikacji zagranicznych. Publikacjom w pozostałych dziedzinach nauki przysługuje finansowanie po uzyskaniu zgody na publikację w czasopiśmie o punktacji co najmniej 140 zgodnie z wykazem MNiSW.
 3. Finansowanie opłat za publikację artykułu w czasopiśmie warunkującym uiszczenie opłaty o punktacji co najmniej 100 z listy MNiSW.

UWAGA! Zajrzyj do paragrafu 7 i 8 : Zarządzenia nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

Jak wypełnić wniosek?

 1. Wnioski znajdują się na stronie badawczy.uwr.edu.pl i należy je złożyć elektronicznie.
 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uzyskania finansowania i kwotę (wystarczy e-mail).
 3. Wniosek powinien zawierać informację, czy wyniki badań, których dotyczy, zawierają się w którymś z Priorytetowych Obszarów Badawczych oraz krótkie wyjaśnienie, wskazujące na przynależność do danego obszaru.
 4. Wniosek niekompletny nie zostanie rozpatrzony.
 5. Wniosek, który nie uzyskał w danym kwartale finansowania z powodu wyczerpania środków, po ponownym złożeniu uzyskuje pierwszeństwo.

Ocena i obsługa wniosków

 1. Wnioski rozpatruje prorektor ds. badań naukowych na podstawie informacji przygotowanych przez Dział Badań Naukowych, na podstawie informacji przygotowanych przez Dział Badań Naukowych.
 2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu.
 3. W przypadku uzyskania finansowania, pieniądze przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy czasopisma, korektora lub tłumacza, po przedstawieniu rachunku lub faktury.
 4. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami wydawania środków na Uniwersytecie Wrocławskim.
 5. Wymiana informacji odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.

UWAGA! Każde opracowanie naukowe uzyskujące finansowanie ze środków programu powinno zawierać adnotację następującej treści: Publikacja finansowana ze środków programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza lub jej odpowiednik w języku publikacji.

Na co i dla kogo finansowanie?

 1. Finansowanie przysługuje pracownikom UWr i doktorantom UWr, których publikacje afiliowane są w Uniwersytecie Wrocławskim.
 2. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty licencyjnej związanej z publikacją artykułu naukowego lub monografii na zasadach otwartego dostępu (Open Access).
 3. W pierwszej kolejności finansowanie przeznaczone będzie na pokrycie kosztów otwartego dostępu do artykułów publikowanych w czasopismach o punktacji 200 według listy MNiSW oraz do monografii wydanych przez jedno z wydawnictw II poziomu tego wykazu.
 4. W następnej kolejności finansowanie uzyskają artykuły publikowane w czasopismach za 140 pkt, zwłaszcza zawierające się w którymś z Priorytetowych Obszarów Badawczych, oraz artykuły publikowane w czasopismach za 100 pkt.

Jak wypełnić wniosek?

 1. Wnioski znajdują się na stronie badawczy.uwr.edu.pl i należy je złożyć elektronicznie,
 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uzyskania finansowania i kwotę (wystarczy e-mail).
 3. Wniosek powinien zawierać informację, czy wyniki badań, których dotyczy, zawierają się w którymś z Priorytetowych Obszarów Badawczych oraz krótkie wyjaśnienie, wskazujące na przynależność do danego obszaru.
 4. Wniosek niekompletny nie zostanie rozpatrzony.
 5. Wniosek, który nie uzyskał w danym kwartale finansowania z powodu wyczerpania środków, po ponownym złożeniu uzyskuje pierwszeństwo.

Ocena i obsługa wniosków

 1. Wnioski rozpatruje prorektor ds. badań naukowych na podstawie informacji przygotowanych przez Dział Badań Naukowych.
 2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu.
 3. W przypadku uzyskania finansowania, pieniądze przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy czasopisma, korektora lub tłumacza, po przedstawieniu rachunku lub faktury.
 4. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami wydawania środków na Uniwersytecie Wrocławskim.
 5. Wymiana informacji odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.

UWAGA! Każde opracowanie naukowe uzyskujące finansowanie ze środków programu powinno zawierać adnotację następującej treści: Publikacja finansowana ze środków programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza lub jej odpowiednik w języku publikacji.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB).

UWAGA! Finansowanie uzyskać mogą tylko wnioskodawcy, którzy wyrazili zgodę na publikację swoich danych osobowych,