Strona używa plików cookies więcej

W konkursach w ramach wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza przez cały czas trwania projektu będzie prowadzony ciągły nabór. O finansowanie mogą starać się pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego, których publikacje są afiliowane na Uniwersytecie Wrocławskim.

Prowadzone są dwa konkursy:

1. Finansowanie kosztów otwartego dostępu.

Uprawnienie do uzyskania pokrycia kosztów opłaty licencyjnej w celu publikacji na zasadach otwartego dostępu przysługuje w każdym przypadku, gdy opracowanie naukowe zostało przyjęte do publikacji:

  • w czasopiśmie o punktacji 200 punktów według aktualnego w dniu rozpatrywania wniosku wykazu Ministra Edukacji i Nauki (MEiN) albo
  • jako monografia, jeśli z autorstwem/współautorstwem/redakcją wnioskodawcy związana jest punktacja na poziomie co najmniej 150 punktów zgodnie z aktualnym na dzień rozpatrywania wniosku wykazem MEiN .

2. Finansowanie tłumaczeń i korekt językowych.

  • Uprawnienie do uzyskania pokrycia kosztów korekty językowej w języku obcym opracowania naukowego przysługuje:
      • dla dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk inżynieryjno-technicznych: w przypadku uzyskania zgody na publikację artykułu w czasopiśmie naukowym, jeśli z autorstwem/współautorstwem wnioskodawcy związana jest punktacja na poziomie co najmniej 140 punktów, zgodnie z aktualnym wykazem MEiN,
      • dla dziedzin nauk humanistycznych i nauk społecznych: w przypadku uzyskania zgody na publikację artykułu w czasopiśmie naukowym albo rozdziału w monografii, jeśli z autorstwem/współautorstwem wnioskodawcy związana jest punktacja na poziomie co najmniej 70 punktów, zgodnie z aktualnym wykazem MEiN.
  • Uprawnienie do uzyskania pokrycia kosztów tłumaczenia opracowania z języka polskiego na język obcy przysługuje wyłącznie w przypadku monografii, które uzyskały zgodę na publikację przez wydawnictwo poziomu II aktualnego wykazu MEiN.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej poprzez system konkursowy.

Przed złożeniem aplikacji należy zapoznać się z Regulaminem programu.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 83/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 kwietnia 2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB).