Strona używa plików cookies więcej

Rada uczelni to ciało składające się z naukowców uczelni, osób spoza wspólnoty akademickiej reprezentujących otoczenie społeczne i gospodarcze oraz z przedstawiciela studentów. W jej skład wchodzi 8 osób powołanych przez senat, z czego co najmniej 50% osób stanowią osoby spoza wspólnoty uczelni. Dziewiątym członkiem rady jest przewodniczący samorządu studenckiego.

Kadencja rady uczelni trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja senatu. Ta sama osoba może być członkiem rady uczelni nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

 
S
Stanowisko Rady UWr na temat zmian Statutu
 
W
Wyjaśnienia Rady skierowane do MEiN