Strona używa plików cookies więcej

Rada, obok rektora i senatu, jest najważniejszym organem uczelni publicznej. Do jej zadań należy:

  • opiniowanie projektu strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji,
  • opiniowanie projektu statutu,
  • monitorowanie zarządzania uczelnią,
  • wskazywanie kandydatów na rektora
  • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni

W ramach wykonywania zadań Rada UWr może domagać się wglądu do dokumentów uczelni, a wykonując czynności związane z powyższymi zadaniami, członkowie rady kierują się dobrem uczelni i działają na jej rzecz.

Rada uczelni składa senatowi roczne sprawozdanie ze swojej działalności.