Strona używa plików cookies więcej

Załącznik do uchwały Nr 5/2019
Rady Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 26 listopada 2019 r.

REGULAMIN
Rady Uniwersytetu Wrocławskiego

uchwalony na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn. zm.) i § 45 ust. 3 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin Rady Uniwersytetu Wrocławskiego określa tryb funkcjonowania Rady Uniwersytetu Wrocławskiego, w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Użyte w dalszych przepisach określenia oznaczają:
1) Członek Rady – Członek Rady Uniwersytetu Wrocławskiego,
2) Przewodniczący Rady – Przewodniczący Rady Uniwersytetu Wrocławskiego,
3) Rada – Rada Uniwersytetu Wrocławskiego,
4) Regulamin – Regulamin Rady Uniwersytetu Wrocławskiego,
5) Rektor – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego,
6) Senat – Senat Uniwersytetu Wrocławskiego,
7) Statut – Statut Uniwersytetu Wrocławskiego,
8) Uniwersytet – Uniwersytet Wrocławski,
9) Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

3. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z przepisami Ustawy lub Statutu, stosuje się przepisy Ustawy lub Statutu.

4. Zmiana przepisów Ustawy lub Statutu odnoszących się do Rady zobowiązuje do zmiany Regulaminu. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 2
Członkostwo w Radzie

1. Członkowie Rady wskazują adresy poczty elektronicznej dla doręczeń zawiadomień oraz wszelkich dokumentów dotyczących wykonywania zadań Rady.

2. W razie nieobecności w posiedzeniu, Członek Rady informuje o jej przyczynach Przewodniczącego Rady pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty elektronicznej albo ustnie do protokołu na posiedzeniu Rady. Przepis § 4 ust. 5 i 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

3. Członkowie Rady mają prawo składania:
1) wniosków do projektu porządku obrad oraz jego zmiany,
2) wniosków formalnych w trakcie posiedzeń dotyczących:
a) zarządzenia głosowania tajnego,
b) reasumpcji głosowania.

§ 3
Współpraca Rady z organami Uniwersytetu

1. Rada współpracuje z pozostałymi organami Uniwersytetu przewidzianymi Ustawą i Statutem.

2. Przewodniczący Rady i pozostali Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach organów kolegialnych Uniwersytetu celem przedstawiania stanowisk Rady oraz wysłuchania wniosków
i opinii członków tych organów w sprawach należących do zakresu właściwości Rady.

3. W ramach współpracy z pozostałymi organami Uniwersytetu w posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć ich przedstawiciele na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.

§ 4
Obowiązki Przewodniczącego Rady

1. Przewodniczący Rady wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora.

2. Przewodniczący Rady organizuje i koordynuje prace Rady, a w szczególności:
1) zwołuje jej posiedzenia,
2) ustala porządek obrad oraz im przewodniczy,
3) utrzymuje stały kontakt z Przewodniczącym Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego,
4) reprezentuje Radę na zewnątrz.

3. Przewodniczący Rady wybierany jest na zasadach określonych w § 17 ust. 2 Statutu. Rada może przedstawić Senatowi kandydata na Przewodniczącego Rady.

4. Rada wybiera dwóch Wiceprzewodniczących spośród Członków Rady pochodzących z wyboru. Wybór następuje odrębnie na I i II Wiceprzewodniczącego Rady.

5. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady obradom przewodniczy I Wiceprzewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności II Wiceprzewodniczący Rady.

6. Do Wiceprzewodniczących Rady w zakresie zastępowania Przewodniczącego Rady stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu określające jego uprawnienie i obowiązki.

§ 5
Posiedzenia Rady

1. Rada odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

2. Przewodniczący Rady zawiadamia Członków Rady oraz osoby, o których mowa w § 6 Regulaminu, o terminie i miejscu posiedzenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub doręczenia zawiadomienia bezpośrednio Członkom Rady oraz osobom zaproszonym.

3. Posiedzenia Rady zwoływane są z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub co najmniej trzech Członków Rady.

4. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady także na wniosek Rektora lub Senatu. W takim wypadku posiedzenie powinno się odbyć w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Posiedzenie Rady może się odbyć również bez uprzedniego formalnego zwołania, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy Członkowie Rady i nikt nie zgłasza sprzeciwu zarówno co do odbycia posiedzenia Rady, jak i co do proponowanego porządku obrad.

6. Przewodniczący Rady zarządza z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej trzech Członków Rady, odbycie posiedzenia Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wykorzystaniem łączy wideo, telefonicznych, internetowych lub innych łączy pozwalających na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu Rady.

§ 6
Udział w posiedzeniach osób spoza składu osobowego Rady

1. Stosownie do bieżących potrzeb i doraźnych uzgodnień, w posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniach:
1) Rektor lub/i prorektorzy Uniwersytetu,
2) dziekani wydziałów,
3) inne osoby.

2. Zaproszenie do udziału, o którym mowa w ust. 1 następuje:
1) z inicjatywy Przewodniczącego Rady,
2) na wniosek co najmniej trzech Członków Rady,
3) za zgodą większości Członków Rady na wniosek osób wymienionych w ust. 1.

§ 7
Protokoły posiedzeń Rady

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

2. Protokół sporządza pracownik Uniwersytetu wyznaczony przez Kierownika Biura Rektora.

3. Protokół powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady, przyjęty porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Rady, treść podjętych uchwał, wyniki głosowań. Ponadto, protokół powinien zawierać główne tezy wypowiedzi sformułowane podczas dyskusji, w tym zdania odrębne, a także imiona i nazwiska osób spoza składu osobowego Rady obecnych na posiedzeniu na podstawie § 6 Regulaminu.

§ 8
Ważność obrad Rady

Warunkami ważności obrad i podejmowanych uchwał Rady są:
1) skuteczne zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady wszystkich Członków Rady, w przewidzianym trybie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 Regulaminu oraz
2) obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy statutowego jej składu, w tym Przewodniczącego Rady lub odpowiednio Wiceprzewodniczącego Rady, w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu.

§ 9
Podejmowanie uchwał

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień ustawy, Statutu oraz § 10 ust. 2 Regulaminu.

2. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.

3. Członek Rady głosujący przeciw uchwale może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.

4. Uchwały Rady podpisywane są przez Przewodniczącego Rady.

5. Zarządzenie głosowania tajnego może nastąpić w sprawie nieobjętej ustawowym lub statutowym trybem głosowania tajnego, po przyjęciu przez Radę wniosku formalnego Członka Rady,
o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 lit. a Regulaminu.

6. Dla przeprowadzania głosowania tajnego powoływana jest komisja skrutacyjna w liczbie co najmniej 3 osób spośród Członków Rady, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady.

7. W przypadku głosowania tajnego Przewodniczący Rady określa wzór karty i warunki ważności głosu oraz sposób jego oddawania na karcie do głosowania.

8. W przypadku głosowania tajnego postanowienia ust. 2 nie mają zastosowania.

9. Karty do głosowania tajnego sporządza osoba, o której mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może zarządzić podjęcie uchwały Rady w głosowaniu za pośrednictwem środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci wiadomości e-mail. Przygotowanie dokumentacji głosowania wraz ze sporządzeniem protokołu przebiegu głosowania spoczywa na Przewodniczącym Rady.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi życie z dniem uchwalenia.

2. Zmiana Regulaminu może zostać uchwalona bezwzględną większością głosów, na wniosek co najmniej dwóch Członków Rady.