Strona używa plików cookies więcej

Senat

Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uniwersytetu. Kadencja Senatu trwa 4 lata; rozpoczyna się 1 września w roku wyborów i kończy 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja. Senat obraduje na zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeniach. Zwyczajne posiedzenia Senatu zwołuje Rektor nie rzadziej niż raz w miesiącu, poza okresami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Obradom Senatu przewodniczy Rektor. W skład Senatu, poza Rektorem, wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich, przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawiciele studentów i doktorantów. W posiedzeniach biorą również udział (z głosem doradczym): prorektorzy i dziekani (o ile nie są członkami Senatu), Dyrektor Generalny, Dyrektor Finansowy, radca prawny, audytor wewnętrzny oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni. Rektor może zaprosić do udziału w posiedzeniach także inne osoby.

Do kompetencji Senatu należą sprawy uregulowane w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w Statucie w szczególności tj.: uchwalanie Statutu Uniwersytetu, uchwalanie regulaminu studiów, uchwalanie strategii Uniwersytetu i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji, powoływanie i odwoływanie członków Rady Uniwersytetu oraz wybór jej przewodniczącego, opiniowanie kandydatów na Rektora, wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie i likwidację jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, nadawanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu, Medalu Uniwersytetu i innych odznak honorowych, ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia, ustalanie programów studiów, programów kształcenia w szkole doktorskiej oraz programów studiów podyplomowych, uchwalanie regulaminu szkoły doktorskiej, zatwierdzanie wzoru dyplomu ukończenia studiów, dyplomów doktorskich i habilitacyjnych, uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, uchwalanie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej, wyrażanie zgody na tworzenie spółek kapitałowych przewidzianych Ustawą lub na przystępowanie do takich spółek przez Uniwersytet, wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki, wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora, radę wydziału, radę dyscypliny naukowej lub członków Senatu.

 
S
Skład Senatu
 
T
Terminy posiedzeń
 
P
Proponowany porządek obrad
 
U
Uchwały