Strona używa plików cookies więcej

Komisje senackie

Senat realizując swoje zadania powołuje komisje stałe i doraźne. Stałymi komisjami senackimi są: Komisja Finansów, Komisja Inwestycji i Majątku, Komisja Nauczania, Komisja Nauki i Współpracy z Zagranicą, Komisja Rozwoju, Komisja Statutowa oraz Komisja Etyki.

Komisje działają zgodnie z uchwalonymi regulaminami zatwierdzonymi przez Senat. Komisje w zakresie swojej właściwości mogą domagać się informacji i wyjaśnień od wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów.

 Senat powołuje członków komisji dbając o odpowiednią reprezentację wydziałów i innych jednostek organizacyjnych. W składzie komisji większość stanowią nauczyciele akademiccy. Na wniosek właściwych samorządów w skład komisji senackich (z wyjątkiem Komisji Etyki) wchodzą po jednym przedstawicielu Samorządu Studentów oraz Samorządu Doktorantów. W pracach komisji uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych działających w Uniwersytecie (po jednym z każdego związku), jeżeli przedmiotem prac komisji są sprawy objęte ustawowym zakresem działania zakładowych organizacji związkowych.

Komisja Etyki wyraża opinie w zgłoszonych przez członków wspólnoty uniwersyteckiej sprawach związanych z naruszeniem Kodeksu Wskazań Etycznych uchwalonego przez Senat. W skład Komisji Etyki wchodzą po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału, wskazanym przez radę wydziału oraz jeden przedstawiciel jednostek ogólnouniwersyteckich i międzywydziałowych, wskazany przez odpowiednie rady. Przewodniczącego Komisji oraz jego zastępców wybiera Senat spośród członków Komisji.

 
K
Komisja Finansów
 
K
Komisja Inwestycji i Majątku
 
K
Komisja Nauczania
 
K
Komisja Nauki i Współpracy z Zagranicą
 
K
Komisja Rozwoju
 
K
Komisja Statutowa
 
K
Komisja Etyki