Strona używa plików cookies więcej

Grupy i okręgi wyborcze

Grupy wyborcze gromadzą pracowników w ramach wydziałów.

Wybory do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów i Senatu na wydziale odbywają się w dwóch grupach wyborczych nauczycieli akademickich (w rozumieniu § 51 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu UWr oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i 3 Statutu UWr):

 • grupie profesorów i profesorów Uniwersytetu,
 • grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami Uniwersytetu (w tej grupie znajdują się m.in. osoby ze stopniem doktora habilitowanego niezatrudnione na stanowisku profesora).

Wybory do rad wydziału odbywają się w dwóch grupach (w rozumieniu § 36 ust. 1 pkt 3 i 5 Statutu UWr):

 • grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami, profesorami Uniwersytetu oraz doktorami habilitowanymi,
 • grupie pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi.

Wybory w wyżej wymienionych grupach przeprowadzają wydziałowe komisje wyborcze.

Okręgi wyborcze

Wybory do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów oraz do Senatu w grupie nauczycieli zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami odbywają się w ramach czterech okręgów wyborczych powołanych uchwałą Nr 18/2019 UKW (podział okręgów znajduje się poniżej).

Wybory w okręgach przeprowadzają okręgowe komisje wyborcze.

 

Inne grupy wyborcze

 1. Kandydatów na Dziekanów wybierają Wydziałowe Kolegia Elektorów (osoby wchodzące w skład rady wydziału) – wybory przeprowadzają wydziałowe komisje wyborcze.
 2. Nauczyciele akademiccy są wybierani do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich przez nauczycieli akademickich wchodzących w skład rady wydziału – wybory przeprowadzają wydziałowe komisje wyborcze.

Okręgi wyborcze dla wyborów elektorów do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów oraz dla wyborów przedstawicieli do Senatu UWr w następujących grupach pracowników:

 

OKRĘG NR 1 dla grupy nauczycieli akademickich niebędących profesorami
i profesorami Uniwersytetu zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych, tj. w:

 • Centrum Edukacji Nauczycielskiej,
 • Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta,
 • Instytucie Konfucjusza,
 • Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego,
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

OKRĘG NR 2 – dla grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na:

 • Wydziale Biotechnologii,
 • Wydziale Chemii,
 • Wydziale Fizyki i Astronomii,
 • Wydziale Matematyki i Informatyki,
 • Wydziale Nauk Biologicznych,
 • Wydziale Nauk Społecznych,
 • Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska;

OKRĘG NR 3 – dla grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na:

 • Wydziale Filologicznym,
 • Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych,
 • Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii

oraz w jednostkach pozawydziałowych, tj. w:

 • Archiwum,
 • Bibliotece Uniwersyteckiej,
 • Biurze Dolnośląskiego Festiwalu Nauki,
 • Centrum Edukacji Nauczycielskiej,
 • Centrum Kształcenia na Odległość,
 • Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta,
 • Centrum Transferu Technologii,
 • Instytucie Konfucjusza,
 • Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych,
 • Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska,
 • Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego,
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
 • Uniwersytecie Trzeciego Wieku;

OKRĘG NR 4 – dla grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w administracji centralnej.