Strona używa plików cookies więcej

Studenci z niepełnosprawnością

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością, którzy rozpoczynają lub kontynuują naukę na Uniwersytecie Wrocławskim mogą korzystać z rozległych form pomocy.

Naczelną zasadą uczelni jest: nie wyręczać, a dawać wsparcie. Wypracowaliśmy uniwersalne standardy wspomagające kształcenie i nie ograniczamy się tylko do spraw socjalnych. W ostatnich latach zmianie uległa infrastruktura uczelni. Większość instytutów dostosowała swoje budynki do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Mamy środki z budżetu państwa na stypendia socjalne i dodatkowe, przyznawane na podstawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Takie orzeczenie może być również podstawą do złożenia wniosku do dziekana o indywidualną organizację studiów.

1 marca 2017 roku powstał Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością, wspomagany przez dr Barbarę Winczurę, pełnomocnika rektora ds. podnoszenia jakości kształcenia studentów z niepełnosprawnością oraz dr Wiesławę Zyburę, pełnomocnika rektora ds. studentów i doktorantów z niepełnosprawnością. Biuro zespołu znajduje się przy ul. Kuźniczej 49/55, parter, pokój 18, wejście z podjazdem od ul. Kuźniczej, tel. +48 71 375 26 64, e-mail: niepelnosprawni@uwr.edu.pl

Biuro zajmuje się m.in:

  • Diagnozowaniem potrzeb studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.
  • Organizowaniem form wsparcia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością i nadzór nad realizacją tych zadań, m.in. asystentów dydaktycznych, dojazdów na zajęcia, tłumaczy języka migowego, indywidualnych lektoratów języka obcego objętego programem studiów, kursu orientacji przestrzennej, adaptacji materiałów dydaktycznych
  • Prowadzeniem wypożyczalni specjalistycznego sprzętu dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością
  • Podejmowaniem działań na rzecz poszerzania oferty skierowanej do studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.
  • Promowaniem działań na rzecz studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.
  • Informowaniem kandydatów na studia, studentów i doktorantów z niepełnosprawnością na temat oferty wsparcia.
  • Współpracą z pełnomocnikiem ds. podnoszenia jakości kształcenia studentów z niepełnosprawnością oraz pełnomocnikiem ds. studentów i doktorantów z niepełnosprawnością

Pełnomocnik rektora ds. podnoszenia jakości kształcenia studentów z niepełnosprawnością – dr Barbara Winczura zajmuje się prowadzeniem indywidualnych konsultacji w zakresie jakości kształcenia dla studentów z niepełnosprawnością oraz jednostek UWr, podejmowaniem działań w zakresie dostosowania procesu kształcenia dla studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, reprezentowaniem i wspieraniem studentów z niepełnosprawnością w sprawach związanych z jakością kształcenia przed organami UWr oraz reprezentowaniem UWr w Radzie Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane spotkaniem z pełnomocnikiem proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy: barbara.winczura@uwr.edu.pl

Pełnomocnik rektora ds. studentów i doktorantów z niepełnosprawnością – dr Wiesława Zybura zajmuje się prowadzeniem indywidualnych konsultacji dla studentów, doktorantów oraz kandydatów z niepełnosprawnością, pozyskiwaniem środków finansowych na zadania skierowane do studentów i doktorantów z niepełnosprawnością, współpracą z jednostkami Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawach związanych z likwidowaniem barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, uczestnictwem, wraz z pracownikami Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością, w konferencjach, szkoleniach i warsztatach poszerzających kompetencje, wiedzę w zakresie niepełnosprawności oraz udział w różnego rodzaju imprezach, spotkaniach służących integracji i aktywizacji studentów z niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane spotkaniem z pełnomocnikiem proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy: wieslawa.zybura@uwr.edu.pl

Codzienną pomocą służą studentom asystenci dydaktyczni. Ich zadaniem jest wspierać w nauce: pomagać w dojeździe na zajęcia, sporządzać notatki itp. Student może sam wskazać takiego asystenta, np. członka rodziny, znajomego. Asystenci są zatrudniani przez uczelnię zgodnie z ustalonymi stawkami, na umowę o dzieło lub umowę zlecenie. Działa również wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, ruchu i wzroku.

Uniwersytet Wrocławski jest członkiem Rady Ekspertów do Spraw Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością, w skład której wchodzi trzynaście uczelni wyższych z Wrocławia i Opola. Rada powstała z inicjatywy Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”. Uczelnie wspólnie dążą do zapewnienia studentom z niepełnosprawnością nieograniczonego dostępu do szkolnictwa wyższego i dbają o najwyższy poziom ich kształcenia. Będą również w przyszłości monitorować losy absolwentów.

 
Poradnia psychologiczna
 
W
Wsparcie dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością
 
W
Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego
 
Obóz sportowo-naukowy „Dżamp 2019”
 
P
Pomoc materialna
 
A
Aktualności
 
B
Biblioteka Uniwersytecka
 
II Dolnośląsko-Opolskie Dni Integracji