Strona używa plików cookies więcej

Przepisy regulujące funkcjonowanie studiów doktoranckich

Warunki funkcjonowania studiów doktoranckich określone przez:

 • Ustawę z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.),
 • Ustawę z dnia 14 marca 2003r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003r. Nr 65 poz. 595 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2016r., poz. 558)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 01 września 2011r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych z późn. zm. (tekst jednolity, Dz. U. z 2015r. poz. 172)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U z 2015r. poz. 1842)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. Nr 176, poz.1365)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2015r. poz. 1112)
 • Uchwałę nr 123/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia planów i programów kształcenia na studiach doktoranckich
 • Uchwała nr 23/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia planów i programów kształcenia na studiach doktoranckich
 • Zarządzenie nr 59/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad projektowania i uruchamiania programów kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie nr 101/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie nr 104/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2015r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 101/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim

Regulamin studiów doktoranckich określony przez:

 • Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 64/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich określony przez:

 • Zarządzenie nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie nr 84/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2014r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie nr 77/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie nr 60/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016r. zmieniające zarządzenie Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim (stosuje się do zwiększeń stypendiów doktoranckich przyznawanych od roku akademickiego 2015/2016)
 • Zarządzenie nr 85/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2014r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie nr 78/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniające zarządzenie nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie nr 61/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016r. zmieniające zarządzenie nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Pismo Okólne Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 02 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kwoty stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
 
P
Przepisy regulujące funkcjonowanie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim