Strona używa plików cookies więcej

Przepisy regulujące funkcjonowanie studiów doktoranckich

I. Przepisy regulujące funkcjonowanie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim:

 1. Warunki funkcjonowania studiów doktoranckich
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017r., poz. 2183, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U.  z 2017r. poz. 1789)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2017r., poz. 1696)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 256)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 08 sierpnia 2011r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011r. nr 179, poz. 1065)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z późn. zm. (tekst jednolity: Dz. U.  z 2016r. poz. 1501)
 • Zarządzenie nr 20/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09 marca 2016r. w sprawie obowiązkowego lektoratu języka polskiego dla cudzoziemców odbywających studia oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Uchwała nr 123/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia planów i programów kształcenia na studiach doktoranckich
 • Uchwała nr 23/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia planów i programów kształcenia na studiach doktoranckich
 • Zarządzenie nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia Zasad projektowania, przyjmowania i  uruchamiania programów kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie nr 101/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie nr 104/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2015r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 101/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie nr 27/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2018r. wprowadzające zmianę do zarządzenia nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2017r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 02 października 2017r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
 1. Regulamin studiów doktoranckich

Uchwała nr 61/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

 1. Wysokość stypendium doktoranckiego

Pismo Okólne nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 02 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kwoty stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

 1. Regulamin przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

 1. Opłaty
 • Zarządzenie nr 28/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2018/2019
 • Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 94/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie zasad  pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Uchwała nr 85/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim

II. Rekrutacja na studia doktoranckie

 • Uchwała nr 36/2018 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akad. 2018/2019
 • Zarządzenie nr 33/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK2), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynających się w roku akademickim 2018/201