Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Stypendia dla młodych naukowców

Siedmiu wspaniałych – aż tylu młodych badaczy otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Do ministerstwa wpłynęło 1897 wniosków, przyznano 217 stypendiów w całej Polsce – na Uniwersytecie Wrocławskim nagrodzono 7 osób. Stypendium otrzymało czterech pracowników naukowych i trzech doktorantów.

Do konkursu wnioski wysłało 1897 osób z całej Polski. Mają one status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi. Nie mają jeszcze stopnia doktora albo mają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

Wnioski ocenił specjalnie powołany Zespół, przyznający punkty m.in. za publikacje, osiągnięcia naukowe, kierowanie zespołami badawczymi, patenty, staże, stypendia i współprace z ośrodkami naukowymi. Stypendia przyznawane są na wnioskowany okres. Na ogół jest to 36 miesięcy. Wysokość stypendium nie może być wyższa niż 5390 zł miesięcznie.

Wśród wyróżnionych znalazło się siedmiu młodych naukowców z UWr. Serdecznie gratulujemy!


Bartosz Bednarczyk (doktorant, WMI) – ukończył informatyczne studia licencjackie na UWr, a następnie studiował informatykę teoretyczną na ENS Paris-Saclay. W międzyczasie odbył też kilka staży naukowych, m.in. w IST Austria i na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jest doktorantem na UWr oraz Politechnice w Dreźnie. Obecnie pracuje nad swoją pracą doktorską „Database-Inspired Reasoning Problems in Description Logics With Path Expressions” pod okiem prof. Sebastiana Rudolpha (TU Dresden) i prof. Emanuela Kierońskiego (UWr). Jest również kierownikiem Diamentowego Grantu  „Logiki z uogólnionymi kwantyfikatorami zliczającymi dla programów operujących na danych i systemów bazodanowych” realizowanego na UWr oraz asystentem naukowym w grancie ERC DeciGUT.

Jego pasją jest nauczanie, poświęca więc dużo czasu na organizowanie dodatkowych zajęć dla studentów.
W swojej pracy naukowej najbardziej interesuje go teoria modeli skończonych, czyli dział logiki formalnej, który znajduje zastosowania w teorii automatów, weryfikacji programów i teorii baz danych.

Wyróżnienia i nagrody: Laureat stypendium im. Hugona Steinhausa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk matematycznych 2019, nagroda za najlepszą pracę studencką „Exploiting Forwardness: Satisfiability and Query-Entailment in Forward Guarded Fragment” na JELIA 2021, kilkukrotny zwycięzca konkursów na stypendium rektora dla najlepszych doktorantów UWr.

Kamil Nowak (doktorant, archeologia, WNHP) – jego główny obszar badań to archeologia pradziejowa – epoka brązu i wczesna epoka żelaza. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską pt. Organizacja produkcji metalurgicznej na wybranym obszarze Europy Środkowej w czasach pól popielnicowych.

Jego zainteresowania badawcze związane są z metalurgią metali kolorowych – miedzi i jej stopów, w zakresie procesów hutniczych i odlewnictwa. Realizuje badania dotyczące zagadnień technologicznych opartych o nowoczesne metody archeometryczne i eksperymentalne (analizy fizykochemiczne realizowane we współpracy ze specjalistami i laboratoriami w kraju i za granicą), a także kwestii społecznych, związanych z rolą, jaką odgrywała metalurgia i metalurdzy w życiu społeczności pradziejowej.

Kieruje projektami badawczymi: Organizacja produkcji metalurgicznej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na terenie ziem polskich (NCN) oraz The Axes from the North. Archaeometallurgical Characterization of Bronze Age DiscButted Axes from Poland (BAXES) (Horyzont 2020). Współpracował jako wykonawca w pięciu projektach MKiDN oraz w projekcie NCN Opus.

dr Wojciech Tworek (historia, WF) – od 2019 roku adiunkt w Katedrze Judaistyki im. Tadeusza Taubego UWr, gdzie zajmuje się historią i kulturą chasydyzmu oraz żydowskiej ortodoksji. Doktorat, pisany pod kierownictwem Ady Rapoport-Albert i Naftalego Loewenthala, obronił na University College London. Był stypendystą m.in. YIVO Institute for Jewish Research, The Posen Society of Fellows i Memorial Foundation for Jewish Culture. Po studiach przebywał na stażach podoktorskich w Zakładzie Studiów Żydowskich UWr i w Anne Tanenbaum Centre for Jewish Studies na Uniwersytecie w Toronto. Publikował m.in. w „Association for Jewish Studies Review”, „Jewish Quarterly Review” i „East European Jewish Affairs”. Autor monografii „Eternity Now: Shneur Zalman of Liady and Temporality” (State University of New York Press, 2019) oraz przekładu i opracowania autobiografii Natana Sternharza pt. „Dni Natana” w ramach projektu „Kanon literatury wspomnieniowej Żydów polskich”. Obecnie realizuje projekt badawczy w ramach programu NCN Sonata pt. „Mistyka i nowoczesność: Chabad-Lubawicz w międzywojennej Polsce” oraz wraz z prof. Marcinem Wodzińskim i grupą tłumaczy przygotowuje antologię opowieści chasydzkiej.

dr Mateusz Janeta (chemia, WCh)

Dr Mateusz Janeta (ur. w Wodzisławiu Śląskim) ukończył studia magisterskie w 2013 roku natomiast stopień doktora otrzymał w 2017 roku. W latach 2017-2019 był kierownikiem projektu Preludium finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki („Iminowe klatkowe silseskwioksany jako nowe wielofunkcyjne ligandy w chemii supramolekularnej”). Jest stypendystą w ramach programu START (Stypendium dla Młodych Uczonych na rok 2019) przyznanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Obecnie jest współautorem publikacji naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej takich jak: Angewandte Chemie, ACS Applied Materials and Interfaces czy Chemistry – A European Journal, patentu polskiego oraz patentu Amerykańskiego Urzędu Patentowego. Ponadto dr Janeta prezentował wyniki swoich badań w formie wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych. Od 2019 roku odbywa staż podoktorski w zespole prof. Maurice’a Brookharta na University of Houston w Stanach Zjednoczonych.

Do naukowych zainteresowań dr. Janety należą:

· Badania reaktywności oligomerycznych silseskwioksanów;

· Zastosowaniu oligomerycznych silseskwioksanów jako bloków budulcowych do otrzymania materiałów porowatych;

· Opracowanie wielocentrowych katalizatorów aktywnych w reakcji tworzenia cyklicznych węglanów pomiędzy epoksydami i gazowym CO2;

· Synteza związków metaloorganicznych kobaltu, niklu oraz palladu wykazujących wysoką aktywność w reakcji polimeryzacji olefin.

Lista wybranych publikacji:

1. Janeta Mateusz, Heidlas Julius X., Daugulis Olafs, Brookhart Maurice 2,4,6‐Triphenylpyridinium: a bulky, highly electron‐withdrawing substituent that enhances properties of nickel(II) ethylene polymerization catalysts. Angewandte Chemie – International Edition, 2021, 60, 4566-4569 DOI: 10.1002/anie.202013854

2. Janeta Mateusz, Lis Tadeusz, Szafert Sławomir Zinc imine polyhedral oligomeric silsesquioxane as a quattro‐site catalyst for the synthesis of cyclic carbonates from epoxides and low‐pressure CO2 Chemistry – A European Journal, 2020, 26, 13686-13697 DOI: 10.1002/chem.202002996

3. Janeta Mateusz, Bury Wojciech, Szafert Sławomir Porous silsesquioxane–imine frameworks as highly efficient adsorbents for cooperative iodine capture. ACS Applied Materials and Interfaces, 2018, 10, 19964-19973 DOI: 10.1021/acsami.8b03023

dr Aleksander Wiater (językoznawstwo, WF)

Aleksander Wiater – doktor nauk humanistycznych i nauk o języku, romanista i hispanista. Doktorat realizowany we współpracy między Uniwersytetem Wrocławskim a Uniwersytetem Paryskim 3 (Sorbona Nowa). Nauczyciel akademicki, adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze: glottodydaktyka, psycholingwistyka, kreatywność językowa, kształcenie sprawności mówienia, technologie w edukacji. Autor monografii: Stimuler la parole à travers la peinture. L’entraînement à la créativité dans la perspective du développement de l’expression orale en langue étrangère. Obecnie realizuje międzynarodowy projekt DIAL4U oparty na narzędziach cyfrowych służących nauce języków obcych, w którym zaangażowane jest 8 europejskich uczelni.

dr Bartosz Helfer (psychologia, WNHP)

Tak pisze o sobie:

„Pracuję w dziedzinie meta-badań, które oceniają metody i praktyki badawcze, aby zrozumieć, jak zmniejszyć stronniczość w nauce, a tym samym dostarczać bardziej wiarygodnych i pewnych wniosków z badań naukowych. Krytycznie oceniam prace naukowe w celu syntezy dowodów naukowych, oceniam również, na ile można ufać ustaleniom badań i jakie aspekty procesu badawczego można ulepszyć, aby zwiększyć jego wartość i zmniejszyć stratę czasu i zasobów badawczych.

Moje badania dotyczą między innymi oceny metodologii, syntezy badań klinicznych i skuteczności terapii w psychologii klinicznej, psychiatrii i żywieniu przy wykorzystaniu metod meta-epidemiologii, oceny ryzyka stronniczości czy meta-analiz. Analizuję wpływ konfliktu interesów na wyniki badań naukowych oraz zniekształcone interpretacje wyników badań, problemy etyczne, uchybienia naukowe czy przejrzystości badań.

Prowadzę eksperymenty neuro-poznawcze nad zaburzeniami neurorozwojowymi osób dorosłych, szczególnie przy użyciu eye-trackingu. Badam nadmierne błądzenie myśli u osób z ADHD, nowy, obiecujący marker poznawczy, istotny w praktyce klinicznej.
Uczyłem się i pracowałem naukowo w Poznaniu, Monachium i w Londynie. Współpracuję z ośrodkami w Europie, USA, Kanadzie i Australii. Realizowałem granty w Niemczech, UK i w ramach programu Horizon 2020 Komisji Europejskiej. Jestem edytorem w Cochrane oraz certyfikowanym anglojęzycznym nauczycielem akademickim.”

Manuel David Peris-Diaz (doktorant, chemia, WB)

Manuel David Peris Díaz (urodzony w Walencji, Hiszpania) w 2016 roku ukończył studia licencjackie (chemia), a następnie magisterskie o specjalności biologia molekularna na Uniwersytecie w Walencji. W 2017 roku Manuel rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Biotechnologii U. Wr. pod opieką prof. Artura Krężla w Zakładzie Chemii Biologicznej. Od samego początku dał się poznać jako „ambitny, zdecydowany i pełny werwy młody człowiek z szerokim bagażem doświadczeń naukowych” – jak określił go prof. Krężel. Najlepszym dowodem motywacji do pracy badawczej Manuela jest jego dorobek naukowy. Obecnie jest współautorem 16 publikacji naukowych (w tym 10, jako pierwszy autor), opublikowanych w prestiżowych czasopismach (Analytical Chemistry, Trends in Analytical Chemistry, Journal of Proteome Research, Angewandte Chemie czy Chemical Communications), które ukazały się na przestrzeni ostatnich czterech lat. Ponadto, jest kierownikiem projektów Preludium i Etiuda (NCN). Uzyskał dotąd liczne wyróżnienia, m. in. stypendium Prezydenta miasta Wrocławia dla młodych naukowców. W ramach projektu Etiuda realizuje staż naukowy w prestiżowym centrum spektrometrii mas na Uniwersytecie w Manchesterze. W swojej pracy badawczej zajmuje się strukturalną charakterystyką białek wewnętrznie nieuporządkowanych wiążących jony metali tj. metalotioneinami oraz białkiem p53. Zajmuje się również tworzeniem własnych programów do analizy obszernych danych uzyskiwanych w pomiarach spektometrii masowej. Co wyróżnia go spośród młodych adeptów nauki, to umiejętność zastosowania w swoich badaniach najnowszych osiągnieć technologicznych, np. łączenie analiz wykorzystujących spektometrię masową z symulacjami dynamiki molekularnej/symulacjami komputerowymi.

Lista wybranych publikacji:

Peris-Díaz MD, Guran R, Zitka O, Adam V, Krężel A. Metal- and affinity-specific dual labeling of cysteine-rich proteins for identification of metal-binding sites. Anal. Chem. 2020, 92, 12950-12958.

Peris-Díaz MD, Guran R, Zitka O, Adam V, Krężel A. Mass Spectrometry-Based Structural Analysis of Cysteine-Rich Metal-Binding Sites in Proteins with MetaOdysseus R Software. J. Proteome Res. 2021, 20, 776-785.

Peris-Díaz MD, Krężel A. A guide to good practice in chemometric methods for vibrational spectroscopy, electrochemistry, and hyphenated mass spectrometry. Trends Anal. Chem. 2021, 135: 116157.

Dodane przez: Tomasz Sikora

14 lip 2021

ostatnia modyfikacja: 15 lip 2021