Strona używa plików cookies więcej

Studenci

Stypendia magisterskie w Instytucie Informatyki

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje dwa stypendia studenckie w ramach grantu NCN SONATA „Zastosowanie rekurencyjnych i głębokich sieci neuronowych do modelowania akustycznego sygnału mowy".

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje dwa stypendia studenckie w ramach grantu NCN SONATA „Zastosowanie rekurencyjnych i głębokich sieci neuronowych do modelowania akustycznego sygnału mowy”.

Wymagania:
Stypendium przyznawane jest zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”. Aplikować mogą studenci studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia lub studenci co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane umiejętności:
• Znajomość zagadnień dotyczących uczenia maszynowego i sieci neuronowych (ukończony przynajmniej jeden przedmiot dotyczący tej tematyki, np. Sieci Neuronowe, Uczenie Maszynowe, Sztuczna Inteligencja).
• Znajomość tematyki Deep Learning
• Znajomość zagadnień dotyczących rozpoznawania mowy i tworzenia modeli językowych.
• Umiejętność programowania procesorów graficznych GPGPU
• Umiejętność programowania w języku Python i w środowisku Linux. Mile widziana znajomość pakietów Numpy, Theano, Tensorflow, Torch, PyTorch.

Opis zadań:
Stypendysta będzie realizował zadania projektu badawczego pt. „Zastosowanie rekurencyjnych i głębokich sieci neuronowych do modelowania akustycznego sygnału mowy” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Słowa kluczowe: rozpoznawanie mowy, modelowanie akustyczne, sieci neuronowe

Typ konkursu NCN: SONATA – ST

Termin składania ofert: 1 września 2017, 12:00

Forma składania ofert: dowolnie

Warunki zatrudnienia:
Stypendium jest przyznawane na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia, jednak nie dłużej niż czas trwania projektu. Wysokość stypendium wynosi 1000 zł miesięcznie

Dodatkowe informacje:
Kandydaci proszeni są o przesłanie do 1.9.2017 następujących dokumentów:
• list motywacyjny
• CV zawierające informacje o dotychczasowej edukacji, osiągnięciach naukowych i wyróżnieniach wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Rekrutacja odbędzie się w dwóch etapach:
Etap 1 – ocena złożonych dokumentów.
Kandydaci o najwyższej uzyskanej ocenie zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Etap 2 – rozmowa kwalifikacyjna kandydatów z komisją.
Informacja o terminie tej rozmowy zostanie przesłana kandydatom drogą elektroniczną.

Aplikacje (CV i list motywacyjny) w formie papierowej lub elektronicznej proszę dostarczyć do 1.9.2017 r. pod adres:
dr inż Jan Chorowski
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
e-mail: jan.chorowski@cs.uni.wroc.pl

Dodane przez: Jan Chorowski

18 Sie 2017

ostatnia modyfikacja: 18 Sie 2017