Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do programu „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”. Zgłoszenia można składać do 15 lutego.

„Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca” to projekt o charakterze szkoleniowo-popularyzatorskim, w ramach której w dniach 3-6 marca 2022 r. przeprowadzone zostaną szkolenia i warsztaty z praktykami oraz ekspertami dla przedstawicieli środowiska doktorantów, kształcących się w szkołach doktorskich oraz uczestników studiów doktoranckich. Projekt ma przede wszystkim za zadanie zwiększyć świadomość doktorantów w zakresie rzeczywistości prawnej, jak również wyposażyć w niezbędne umiejętności miękkie i kompetencje twarde.

Realizacji tego celu ma służyć przeszkolenie wyłonionej grupy doktoranckich ekspertów z całej Polski (limit miejsc: 35), którzy po odbyciu szkolenia przeprowadzą spotkania informacyjne w ośrodkach akademickich w całym kraju.

W ramach projektu SMNS Krajowa Reprezentacja Doktorantów oferuje:

udział w cyklu szkoleń (m.in. z zakresu regulacji ustawowych dotyczących doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich, regulacji w zakresie okresu przejściowego, jak również badań naukowych, pozyskiwania grantów badawczych, aplikowania na staże i wyjazdy zagraniczne; co więcej zorganizowane zostaną warsztaty z umiejętności miękkich przydatnych podczas wystąpień publicznych, warsztaty z zarządzania czasem, organizacji pracy własnej i zespołowej oraz obsługi narzędzi IT wspomagających prace naukowo-dydaktyczną);stworzenie przestrzeni do dyskusji naukowych oraz wymiany osiągnięć naukowych i badawczych; zakwaterowanie i wyżywienie podczas całego projektu „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”; certyfikaty po odbyciu szkoleń i spełnienia wymogów niezbędnych do ukończenia projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt odbędzie się w Zakopanem w terminie 3 marca a zakończy 6 marca 2022 r.

Oczekiwania wobec kandydatów: status doktoranta, doświadczenie w działalności naukowej, zaangażowanie oraz odpowiedzialność za realizowane zadania, dyspozycyjność czasowa, mile widziane: doświadczenie w działalności organizacyjnej i samorządowej.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie muszą o przesłać na adres smns@krd.edu.pl dokumenty:

skan podpisanego życiorysu; skan podpisanego listu motywacyjnego (prośba o zawarcie w liście informacji o osiągnięciach naukowych, badawczy, organizacyjnych, samorządowych; max. 1 strona A4); skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych; skan wypełnionych i podpisanych załączników do Regulaminu zał. 1 Akceptacja Regulaminu, zał. 2 Zgoda na przetwarzanie wizerunku).

Prośba o następujące tytułowanie wiadomości: “Zgłoszenie SMNS – Imię Nazwisko – Nazwa Uczelni”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2022 r.

Termin przedstawienia wyników o zakwalifikowaniu do projektu nastąpi w dniu 19 lutego 2022 r. Organizator zastrzega, że termin powyższy może zostać przesunięty.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

11 sty 2022

ostatnia modyfikacja: 13 sty 2022