Strona używa plików cookies więcej

Spółki innowacyjne

Twórcom zainteresowanym stworzeniem spółek innowacyjnych wykorzystujących własność intelektualną powstałą na Uniwersytecie Wrocławskim oraz/lub infrastrukturę Uniwersytetu Wrocławskiego, CIiTW UWr sp. z o.o. oferuje pomoc w tworzeniu ram organizacyjnych przedsięwzięcia oraz w pozyskiwaniu instrumentów wsparcia kapitałowego. CIiTW UWr oferuje obsługę prawną procesu inkubacji spółki, utworzenia spółki oraz pozyskania inwestora.

Proces powstawania spółki innowacyjnej przy udziale CIiTW UWr

Etap. 1. Zgłoszenie Twórcy/ów do spółki celowej

Twórcy zainteresowani stworzeniem spółki innowacyjnej proszeni są o wysłanie wiadomości na adres:

centrum.innowacji@uwr.edu.pl

podając następujące dane:

 • Imię i Nazwisko
 • Stopień/tytuł naukowy
 • Jednostka organizacyjna UWr

Informację, czy został spełniony obowiązek zgłoszenia wyniku pracy intelektualnej (jeżeli dotyczy),

proszę zapoznać się z dokumentem klauzula informacyjna dla twórców,

proszę zapoznać się z treścią wniosku (formularz).

Formularz stanowi 2 etap procedury, jednak można go wypełnić już na tym etapie.

UWAGA – Formularz należy wypełnić elektronicznie, logując się na konto uniwersyteckie za pomocą tego linku.

Ewentualne wątpliwości i problemy z wypełnieniem formularza zostaną rozwiązane na spotkaniu.

Etap. 2. Ocena szans na komercjalizację pośrednią – wypełnienie dokumentów przez Twórcę

Działania w zakresie wprowadzenia na rynek wyników pracy intelektualnej za pośrednictwem spółek kapitałowych uzależnione jest od zdolności wyników pracy intelektualnej, nie tylko do komercjalizacji, ale również do wdrożenia, w celu tworzenia produktów, technologii lub usług dostępnych i atrakcyjnych bezpośrednio dla klientów. Precyzyjne oszacowanie szans takiej komercjalizacji wymaga udzielenia odpowiedzi na istotne pytania, które staną się podstawą dla przyszłego biznesplanu, m. in.:

 • co będzie stanowić finalny produkt, technologię lub usługę i jakie oferuje wartości?
 • czy na rynku istnieje zapotrzebowanie na ten produkt, technologię lub usługę, a jeżeli tak, to w jakich segmentach?
 • czy można zidentyfikować potencjalnych klientów?
 • czy produkt, technologia lub usługa są konkurencyjne?
 • jakie zasoby są konieczne do wytworzenia finalnego produktu, technologii lub usługi?
 • czy jest możliwa do określenia strategia cenowa i sprzedażowa?
 • czy można przewidzieć rozwój firmy?

Odpowiedzi na te pytania wstępnie zostaną udzielone na spotkaniu. Na spotkaniu Twórca/y zostanie zapoznany z dokładna procedurą wypełnienia wniosku. Dane zawarte we wniosku oraz w zgłoszeniu wyniku pracy intelektualnej zostaną poddane weryfikacji w celu oceny potencjalnej zdolności rozwiązania do komercjalizacji pośredniej.

Etap 3. Weryfikacja zgłoszenia przez ekspertów CIiTW UWr – analiza potencjału innowacyjnego

Na tym etapie w CIiTW UWr zostanie przeprowadzona dokładna analiza wniosku przesłanego na wskazany adres mailowy oraz dokonana ocena zdolności rozwiązania do komercjalizacji pośredniej. Nie później niż po 3 tygodniach od dostarczenia wniosku, pracownik CIiTW UWr skontaktuje się z Twórcą/ami w celu przedstawienia rezultatów analizy.

Etap 4. Weryfikacja formalno-prawna

W sytuacji, gdy pierwszy etap weryfikacji zostanie zakończony decyzją o dopuszczeniu wniosku do dalszych etapów, następuje badanie wyniku pracy intelektualnej pod kątem spełnienia warunków formalnych. Na tym etapie zostaną podpisane niezbędne dokumenty dotyczące dalszej współpracy, jak również zostaną wyjaśnione wszelkie kwestie proceduralne, poprzez przeprowadzoną analizę prawną i finansową możliwość utworzenia spółki spin-off. Jeżeli okaże się, że pojawią się okoliczności utrudniające proces komercjalizacji, lub zajdzie potrzeba uzyskania ochrony powstałej własności intelektualnej, zostanie zapewnione fachowe wsparcie prawne.

Etap 5. Tworzenie wstępnego biznesplanu

CIiTW UWr udzieli Twórcy/om niezbędnej pomocy w procesie tworzenia biznesplanu, który powinien zawierać, w szczególności:

 • Plany inwestycyjne spółki innowacyjnej,
 • Strategię biznesową i plan rozwoju działalności gospodarczej,
 • Strategię ochrony własności intelektualnej lub innych barier dających ochronę przed działaniami konkurencji,
 • Charakterystykę zespołu zarządzającego, zaangażowanego w rozwój firmy,
 • Realistyczne prognozy finansowe, uwzględniające możliwość sfinansowania działalności, aż do uzyskania trwałej płynności finansowej,
 • Adekwatną analizę ryzyka gospodarczego, w tym związanego z działaniami konkurencji.

Etap 6. Ustalanie warunków utworzenia spółki spin-off

Na tym etapie zostaną skonkretyzowane zasady udostępnienia praw własności intelektualnej, na bazie których ma być rozwijana spółka, wielkość udziałów wspólników oraz zasady współpracy spółki z Uniwersytetem Wrocławskim (np. dotyczące korzystania z infrastruktury badawczej).

Etap 7. Analiza Wstępna oraz Due Diligence

Na tym etapie podjęte zostaje kompleksowe badanie potencjału biznesowego oraz wycena własności intelektualnej przez uprawniony podmiot zewnętrzny, które powinny zostać zakończone pozytywną rekomendacją.

Etap 8. Decyzja inwestycyjna

Po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji następuje podjęcie decyzji inwestycyjnej przez CIiTW UWr. Podpisywane są stosowne umowy umożliwiające przekazanie własności intelektualnej do spółki spin-off oraz przygotowywane są dokumenty niezbędne do rejestracji spółki.

Etap 9. Rejestracja spółki spin-off

Następuje finalizacja procesu tworzenia spółki.

Wsparcie kapitałowe

Bardzo często tworzenie spółek w celu komercjalizacji technologii wymaga wykorzystania instrumentów wsparcia finansowego. Popularną formą pozyskiwania kapitału jest współpraca z funduszami venture capital, finansującymi inwestycje w najwcześniejszej fazie działania, tzw. fazie zalążkowej. CIiTW UWr nawiązuje współpracę z inwestorami, dostarczając nowym firmom narzędzi do dynamicznego rozwoju. Takie wsparcie może wynosić od kilkuset tysięcy do 1-5 milionów złotych, chociaż zdarzają się znacznie wyższe wejścia kapitałowe. Wsparcie finansowe wiąże się natomiast z nabyciem udziałów w firmie przez inwestora, dając mu równocześnie spory wpływ na pracę zarządu spółki.

Usługi doradcze

CIiTW UWr sp. z o.o. oferuje pracownikom, doktorantom oraz studentom Uniwersytetu Wrocławskiego  doradztwo i wsparcie w zakresie: współpracy badawczo-rozwojowej, realizacji projektów zewnętrznych oraz  działań w ramach Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń oraz warsztatów związanych z tematyką własności intelektualnej, transferu wiedzy oraz innowacyjności.