Strona używa plików cookies więcej

Podstawowym dokumentem w przedmiocie zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad ich komercjalizacji na Uniwersytecie Wrocławskim jest ten regulamin

Najważniejsze postanowienia regulaminu komercjalizacji wyników prac intelektualnych pracowników naukowych

Najważniejsze postanowienia regulaminu komercjalizacji wyników prac intelektualnych pracowników naukowych. Regulamin dotyczy twórców/współtwórców: -pracowników Uczelni, których zakres obowiązków w całości lub w części polega na świadczeniu pracy o charakterze intelektualnym; -pracowników Uczelni, którzy stworzyli dobra intelektualne poza zakresem obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie odrębnej umowy zawartej między Uczelnią a pracownikiem; -pozostałych pracowników, jeżeli wynika to z umów zawartych między nimi a Uczelnią; -studentów oraz doktorantów niepozostających z Uczelnią w stosunku pracy, jeżeli wynika to z umowy zawartej między Uczelnią a studentem lub doktorantem; -innych osób niepozostających z Uczelnią w stosunku pracy, jeżeli stanowi tak umowa zawarta między Uczelnią, a taką osobą. Prawa majątkowe: -do utworu naukowego (korzystanie z utworu, rozporządzanie utworem, wynagrodzenie za korzystanie z utworu) służą twórcy -do programu komputerowego (korzystanie z programu, rozporządzanie nim na wszystkich polach eksploatacji) służą Uczelni; w przypadku osiągnięcia przez Uczelnię zysków twórcom przysługuje prawo do wynagrodzenia - do dóbr własności przemysłowej oraz know-how (prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji, prawo do ich komercjalizacji) służą Uczelni; twórcom przysługuje prawo do wymieniania ich w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach jako autorów, w przypadku osiągnięcia przez Uczelnię zysków twórcom przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Uwaga! OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA

Twórca

wyników o cechach dóbr własności przemysłowej

-prawnie chronionych nowych odmian roślin oraz materiałów wyjściowych do ich hodowli oraz, nowych ras i zwierząt, a także materiałów biologicznych

jest zobowiązany do ich zgłoszenia i ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy w wyniku zaniechania doszło do sytuacji uniemożliwiającej uzyskanie ochrony w formie praw własności intelektualnej do wyniku.

-Ustawodawca nakłada również obowiązek zgłoszenia Uczelni wyników prac rozwojowych.

Regulacje nie zawierają obowiązku zgłoszenia innych wyników, które mogłyby mieć zdolność do komercjalizacji, np. programy komputerowe, aplikacje mobilne, bazy danych wraz z narzędziami do ich obsługi. Aby umożliwić ich komercjalizację, a tym samym uzyskać możliwość do wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji, należy wypełnić zgłoszenie.

 

Funkcja zgłoszenia - ujawnienie informacji o rozwiązaniu i/lub potencjalnym wynalazku osobom odpowiedzialnym za transfer technologii oraz rzecznikowi patentowemu - dowód stworzenia nowego rozwiązania przez twórcę (lub zespół twórców) -źródło informacji pozwalające na wstępna ocenę wyniku pracy intelektualnej, przed jego ewentualną komercjalizacją Procedura zgłoszenia Twórca wyników o cechach dóbr własności przemysłowej jest zobowiązany do zgłoszenia ich Prorektorowi ds. nauki w formie pisemnej lub elektronicznej, za pośrednictwem dziekana wydziału, w którym zatrudniony jest twórca, lub kierownikowi komórki organizacyjnej w przypadku twórców niebędących w strukturze wydziału, celem uzyskania opinii celowości ubiegania się o ochronę prawną tych rozwiązań, a także o sposobie ich rozpowszechniania. Ostateczna decyzja o celowości ubiegania się o ochronę prawną rozwiązania powinna być podjęta przez Prorektora ds. nauki.

Uwaga! KLAUZULA POUFNOŚCI

Wyniki pracy intelektualnej, powstałej w Uczelni, objęte są klauzulą poufności zobowiązującą pracowników i inne osoby uczestniczące w pracach naukowych prowadzonych na Uczelni do takiego postępowania, które nie narazi Uczelni na straty z powodu ujawnienia wyników tych prac

Uwaga! UMOWY Z PODMIOTEM FINANSUJĄCYM

Zasady nabywania i wykonywania praw do pracowniczych wyników pracy intelektualnej, powstałych w związku z realizacją umów, których stroną jest Minister właściwy dla sprawa nauki lub inny podmiot finansujący, regulują każdorazowo te umowy oraz umowy wewnętrzne zawierane pomiędzy twórcą i Uczelnią.

Korzyści dla twórców i uprawnienia Uczelni

Wynagrodzenie i podział korzyści uzyskanych tytułem komercjalizacji wyników pracy intelektualnej 1. gdy komercjalizacja wykonywana jest przez Uczelnię twórcy lub zespołowi twórców przysługuje łącznie (w proporcji zależnej od udziału): 50% środków uzyskanych przez Uczelnię z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów, które zostały poniesione przez Uczelnię lub CIiTW UWr od podjęcia decyzji w sprawie komercjalizacji, przez okres pięciu lat od dnia uzyskania pierwszych środków z komercjalizacji wyniku. Twórcy, który zostaje zatrudniony w spółce spin-off lub staje się jej udziałowcem, nie przysługuje prawo do jakichkolwiek korzyści uzyskanych z komercjalizacji pracowniczych wyników pracy intelektualnej poza prawem do części zysku spółki i wynagrodzeniem, jakie w niej otrzymuje. 2. gdy komercjalizacja wykonywana jest przez twórcę lub zespół twórców Uczelni przysługuje: 25% środków uzyskanych przez twórcę lub zespół twórców z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów, które zostały poniesione przez twórcę od podjęcia decyzji w sprawie komercjalizacji przez okres pięciu lat od dnia uzyskania pierwszych środków z komercjalizacji wyniku.

Komercjalizacja dokonywana przez twórcę W przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o zainteresowaniu przeniesieniem praw do wyników i związanego z nimi know-how (w terminie 14 dni od dnia przekazania uczelni publicznej informacji o wynikach działalności naukowej i związanym z nimi know-how), Uczelnia ma 3 miesiące na podjęcie decyzji w sprawie ich komercjalizacji. W przypadku, gdy Uczelnia podejmie decyzje o niedokonywaniu komercjalizacji albo po bezskutecznym upływie terminu, Uczelnia jest obowiązana (w terminie 30 dni), do złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do wyników działalności naukowej. W przypadku nieprzyjęcia przez pracownika oferty zawarcia umowy, prawa do wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi, przysługują Uczelni. Wynagrodzenie przysługujące Uczelni za przeniesienie praw nie może być wyższe niż 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Korzyści dla twórców z tytułu komercjalizacji Uczelnia jest uprawniona do nieodpłatnego korzystania z zawartego w pracowniczych wynikach pracy intelektualnej materiału dla celów badawczych i dydaktycznych, w tym jego udostępniania innym pracownikom dla celów niekomercyjnych. Uczelnia jest uprawniona do udostępniania utworu naukowego lub pracowniczych wyników pracy intelektualnej osobom trzecim, w szczególności dla ich działalności usługowej lub produkcyjnej albo w postaci ekspertyzy. Na wypadek osiągnięcia z tego tytułu korzyści w postaci zysku, twórcom będącym pracownikami Uczelni, przysługuje prawo do wynagrodzenia. W przypadku korzystania przez Uczelnię z pracowniczych wyników pracy intelektualnej w sposób przynoszący jej dochód, Uczelnia zobowiązana jest ona do wypłacenia twórcy wynagrodzenia.

Uwaga!  Regulacje „komercjalizacja dokonywana przez twórcę” nie dotyczą działalności naukowej prowadzonej:

– na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą tę działalność, przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników działalności naukowej na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy;

– z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania określają inny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami działalności naukowej oraz know-how związanym z tymi wynikami. (np. finansowanie z NCN).

 

Komercjalizacja niepracowniczych wyników pracy intelektualnej

 Uczelnia może udzielić pomocy (odpłatnie lub nieodpłatnie w zamian za część udziałów w prawie do wyniku) twórcy niepracowniczego wyniku pracy intelektualnej w zarządzaniu tym wynikiem.

Taka pomoc jest możliwa po podpisaniu umowy określającej prawa i obowiązki stron, a w przypadku podpisania umowy o współwłasności wyniku pracy intelektualnej, powinna określić udział stron w tym prawie.

Osoby zainteresowane pomocą UWr powinny kontaktować się z CIiTW UWr sp. z o.o.