Strona używa plików cookies więcej

Projekt „Doktorat wdrożeniowy” został uruchomiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 r., w celu: tworzenia warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich oraz wprowadzenia możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem). Wzorem dla projektu doktoratów wdrożeniowych były podobne programy, prowadzone w wielu krajach i osiągające rzeczywiste rezultaty ożywiania relacji pomiędzy nauką a przemysłem, „doktoraty przemysłowe” (Industrial PhDs).

W Uniwersytecie Wrocławskim doktoraty wdrożeniowe realizowane są na:

Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Wydziale Fizyki i Astronomii

Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Uruchamiając program po raz pierwszy przewidziano 4 kolejne edycje ogłaszane raz w roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo deklaruje, że projekt będzie kontynuowany, chociaż aktualnie brakuje przepisów regulujących.

Doktorant 

Doktorant pracuje nad rozwiązaniem problemu usprawniającego działanie przedsiębiorstwa, który zgłasza pracodawca. Efektem jego pracy powinno być przedłożenie pracy dyplomowej o charakterze wdrożeniowym. Jednocześnie pracuje nad swoją pracą doktorską w jednostce naukowej, pod nadzorem opiekuna naukowego oraz w przedsiębiorstwie, pod merytoryczną opieką osoby wskazanej przez pracodawcę. Poza wymogiem spełnienia kryteriów przyjęcia na studia doktoranckie obowiązujących w jednostce naukowej, warunkiem przystąpienia przyszłego doktoranta do programu jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy u przedsiębiorcy.  Warunki studiowania nie odbiegają od programu realizowanego na studiach doktoranckich w jednostce – doktorant musi realizować zadania zgodnie z regulaminem uczelni. Dodatkową motywacja dla doktorantów jest stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pobierane przez cały okres studiów (4 lata) i odpowiadające minimalnemu wynagrodzeniu zasadniczemu asystenta na uczelni publicznej.

Jednostka naukowa 

Program doktoratów wdrożeniowych organizowany jest na zasadach konkursu przeznaczonego dla jednostek naukowych współpracujących z przedsiębiorcami.To jednostka naukowa składa wniosek o dofinansowanie a następnie rekrutuje doktorantów na organizowane w swoich ramach studia doktoranckie. Warunki i tryb rekrutacji są odpowiednie do przewidzianych dla programu studiów doktoranckich, który obowiązuje w tej jednostce. Zgodnie z deklaracją Ministerstwa doktoraty wdrożeniowe będą również prowadzane w szkołach doktorskich. To wprowadzony od roku akademickiego 2019/2020 zupełnie nowy model kształcenia doktorantów. Zasady i tryb przyjęcia na studia w szkołach doktorskich określi senat lub rada naukowa podmiotu prowadzącego szkołę doktorską.

Pracodawca 

Pracodawca oprócz wypłacania wynagrodzenia ma obowiązek wyznaczyć doktorantowi kandydata na opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.Powinien on posiadać stosowne kwalifikacje, które do tej pory określała uchylona ustawa o zasadach finansowania nauki (art. 26 ust. 3n). Decyzję o przyjęciu kandydatury opiekuna pomocniczego podejmowała jednostka naukowa.

Relacje pomiędzy pracodawcą zatrudniającym doktoranta a jednostką wnioskującą w programie doktorat wdrożeniowy reguluje umowa zawarta pomiędzy stronami.

Informacje dotyczące III edycji programu będzie można uzyskać na Wydziałach, które realizują program.