Strona używa plików cookies więcej

Rzecznik Patentowy

Rzecznik Patentowy na Uniwersytecie Wrocławskim

mgr Bartosz Bacławski
rzecznik patentowy
bartosz.baclawski@uwr.edu.pl

Kontakt
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
Tel. +48 71 375 22 52
rzecznikpatentowy@uwr.edu.pl

Usługi Rzecznika patentowego w zakresie ochrony własności przemysłowej na Uniwersytecie Wrocławskim:

 • postępowanie zgłoszeniowe i rejestrowe przed Urzędem Patentowym dotyczące uzyskiwania oraz zachowywania praw odnoszących się do prawa własności przemysłowej, w szczególności do wynalazków, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych;
 • negocjacje w imieniu strony i opracowania umów dotyczące prawa własności przemysłowej, w tym: umowy cesji, umowy licencyjne oraz regulaminy oraz opinie prawne;
 • poszukiwania w zbiorach literatury oraz w bazach i rejestrach praw własności przemysłowej;
 • przeprowadzanie badań patentowych dotyczących ustalenia stanu techniki dla określonych rozwiązań technicznych będących przedmiotem opracowań konstrukcyjnych;
 • przeprowadzanie badań zdolności patentowej i rejestrowej, zdolności ochronnych dla rozwiązań, które mają ubiegać się o ochronę w Polsce i za granicą;
 • ustalanie stanu prawnego udzielonych patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji na wzory przemysłowe;
 • doradztwo z zakresu jak zabezpieczyć tajemnice techniczne, handlowe i organizacyjne (know – how);
 • doradztwo w sprawach prawa autorskiego, zwłaszcza prawa do utworów, utworów graficznych, wzorów przemysłowych, programów komputerowych;
 • doradztwo w sprawach spornych dotyczących nieuczciwej konkurencji obejmującej patenty, prawa ochronne i prawa z rejestracji;
 • opinie we wszystkich sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej;
 • postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości, w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej oraz prawa konkurencji, oraz w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym w szczególności w sprawach o: unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, stwierdzenie wygaśnięcia praw własności przemysłowej, udzielenie licencji przymusowej lub zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej;
 • postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem Urzędu Patentowego, kończącym postępowaniem w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej;
 • postępowanie w sprawach o naruszenie patentu przed naruszycielami i sądami;
 • pomoc prawna w przypadku oskarżeń i roszczeń ze strony osób trzecich o naruszenie ich praw.