Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Uchwała Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Uchwała nr 9/II/2022
Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 28 lutego 2022 r.

§1
Rada Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (WPAE) potępia zbrojną agresję Federacji Rosyjskiej na Niepodległą Ukrainę. Popieramy również pełną niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy. Ten barbarzyński atak jest pogwałceniem podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Cała społeczność WPAE solidaryzuje się z całym Narodem ukraińskim, a w szczególności z naszymi koleżankami i kolegami: pracownikami, doktorantami i studentami zaprzyjaźnionych wydziałów prawa i ekonomii, funkcjonujących na terenach Niepodległej Ukrainy.

Рада факультету права, адміністрації та економії (РФПАЕ) Вроцлавського університету рішуче зусуджує збройне вторгнення Російської Федерації на Незалежну Україну. Ми також підтримуємо незалежність та територіальну інтегральність України. Цей варварський напад – зневаження базових міжнародних правових основ. Вся спільнота РФПАЕ солідаризується із усім українським народом, а особливо із нашими колегами: професорсько-викладацьким складом, аспірантами та студентами дружніх нам юридичних ta економічніx факультетів Незалежної України.

The Council of the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław condemns the military aggression of the Russian Federation against independent Ukraine. We also support the full independence and territorial integrity of Ukraine. This barbarous attack constitutes a direct violation of basic principles of international law. The whole community of our Faculty expresses solidarity with the whole Ukrainian nation, in particular with our colleagues: scientists, Ph.D. candidates and students of sister Faculties of Law and Economics functioning on the independent Ukraine’s territory.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
Dziekan: prof. dr hab. Karol Kiczka

Dodane przez: Maria Kozan

1 mar 2022

ostatnia modyfikacja: 1 mar 2022