Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Uchwała Senatu UWr w sprawie wygaśnięcia mandatu rektora

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zajął stanowisko wobec decyzji o wygaśnięciu mandatu rektora Uniwersytetu Wrocławskiego przez ministra Edukacji i Nauki. W głosowaniu wzięło udział 37 senatorów 27 zagłosowało za, 4 było przeciw przy 6 wstrzymujących się. Pełniący Obowiązki Rektora prof. Jan Sobczyk poprosił, by uchwała została opublikowana w oficjalnych kanałach komunikacji Uniwersytetu Wrocławskiego. Poniżej przedstawiamy jej treść.

UCHWAŁA NR 10/2022 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie stanowiska Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w związku ze stwierdzeniem przez Ministra Edukacji i Nauki wygaśnięcia mandatu rektora prof. dr. hab. Przemysława Wiszewskiego

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r., w związku z art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W dniu 9 marca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek na podstawie art. 125 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stwierdził wygaśnięcie mandatu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Przemysława Wiszewskiego. Uzasadniając swoją decyzję Minister uznał, że Rektor UWr bez zgody Rady Uczelni podjął się dodatkowego zajęcia zarobkowego w postaci realizacji projektów badawczych przyznanych przed wyborem na stanowisko Rektora. Nieuniknionym skutkiem tej decyzji będzie wprowadzenie naszej Uczelni w trwający kilka miesięcy stan niepewności i spowolnienie realizowanych w ostatnich dwóch latach zmian usprawniających jej funkcjonowanie. Decyzja Ministra Czarnka została ogłoszona w okresie ogromnych napięć związanych z aktualną sytuacją w Polsce i w Europie. W tym czasie szczególnie ważne jest skupienie się władz Uniwersytetu na pojawiających się nagłych i pilnych wyzwaniach, wymagających podejmowania szybkich i kompetentnych decyzji.

Decyzję Ministra Czarnka traktujemy jako pogwałcenie autonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zgodnie ze statutem UWr jedną z kompetencji Rady UWr jest monitorowanie zarządzania uczelnią. Zgodnie ze swymi kompetencjami Rada Uniwersytetu Wrocławskiego w uchwale z dnia 9 lutego 2021 r. wyraziła akceptację dla dodatkowych zajęć prof. Wiszewskiego na cały okres kadencji rektora, a następnie potwierdziła to w piśmie do Ministra z dnia 7 lutego 2022 r. Minister Czarnek swoją decyzją zakwestionował autonomię Uniwersytetu Wrocławskiego w rozstrzyganiu wątpliwości co do postępowania Rektora.

W obecnych trudnych czasach członkowie Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego będący przedstawicielami całej uniwersyteckiej społeczności, pragną wyrazić swoje przywiązanie do samorządności i autonomii szkół wyższych. Szczycimy się tym, że jesteśmy społecznością pluralistyczną, mamy różne poglądy polityczne, różnie oceniamy dokonujące się przemiany kulturowe i obyczajowe. Jednak mimo tych różnic umiemy harmonijnie współpracować, jako studenci, pracownicy naukowi i dydaktyczni, czy też pracownicy administracji Uczelni. Łączy nas sformułowane w preambule Statutu Uniwersytetu przekonanie, że dążenie do poznawania prawdy, swobodna wymiana myśli oraz przekazywanie wiedzy w duchu poszanowania godności człowieka urzeczywistniają podstawowe wartości w życiu społecznym. Dlatego jesteśmy zdecydowani bronić prawa do swobodnego wyboru rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako społeczność akademicka mamy przecież narzędzia ustawowe do tego, aby – gdyby była taka konieczność – autonomicznie i skutecznie wyrażać dezaprobatę wobec postawy czy działań rektora.

W tym samym duchu jedności, niezależnie od tego, że są w naszej społeczności osoby mające krytyczny stosunek do jego poszczególnych decyzji, pragniemy podziękować prof. dr. hab. Przemysławowi Wiszewskiemu za pracę na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego. W szczególności, pragniemy przypomnieć zaangażowanie prof. Przemysława Wiszewskiego w procesie uzyskania i realizacji projektu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza przez Uniwersytet Wrocławski. Dwa lata temu przekonał on większość naszej społeczności do swojej WIZJI reform Uniwersytetu Wrocławskiego i systematycznie, z ogromnym osobistym zaangażowaniem wdrażał je w życie. Reforma rozpoczęta przez prof. Przemysława Wiszewskiego nie jest w żadnej mierze dziełem skończonym. Negatywne skutki decyzji Ministra Czarnka będą dotkliwe, co przyjmujemy z dużym niepokojem. Status uczelni badawczej postawi ogromne wyzwania przed kolejnymi władzami rektorskimi. Mamy nadzieję, że ktokolwiek zostanie wybrany przez naszą społeczność Rektorem UWr, świadomy ogromnej odpowiedzialności za przyszłość naszej Uczelni, będzie realizował strategię rozwoju UWr, korzystając z dorobku przerwanej kadencji prof. Przemysława Wiszewskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

podpisano:

Przewodniczący Senatu UWr

p.o. Rektora: prof. J. Sobczyk

Dodane przez: Tomasz Sikora

16 mar 2022

ostatnia modyfikacja: 16 mar 2022