Strona używa plików cookies więcej

1.Konkursowe finansowanie badań wstępnych (granty wewnętrzne UWr)

– coroczne konkursy na maksymalnie dwuletnie granty wewnętrzne, w wysokości do 40.000 PLN każdy;

– na przeprowadzenie badań wstępnych i przygotowaniu aplikacji o grant zewnętrzny;

– przewiduje się przyznawanie do 40 takich grantów rocznie, uruchamianych od początku 2. roku projektu;

– środki będą przeznaczone na finansowanie badań, bez kosztów osobowych. Startujący w konkursie zobowiązani będą zadeklarować, o jaki grant zewnętrzny i w jakiej edycji konkursu zewnętrznego będą się ubiegać po realizacji grantu wewnętrznego. W przypadku nieprzystąpienia do konkursu zewnętrznego lub niskiej oceny wniosku aplikacyjnego w takim konkursie, grantobiorca nie będzie mógł ubiegać się o grant wewnętrzny przez okres kolejnych 3 lat;

– konkursy na granty wewnętrzne rozstrzygane będą panelowo, premiowana będzie interdyscyplinarność, międzynarodowa aktywność naukowa ubiegającego się o grant oraz ranga konkursów zewnętrznych deklarowanych jako kolejny etap realizacji projektu;

– nabór – 2 połowa 2020 r.

2. Program zapraszania profesorów wizytujących

– działanie ma otworzyć UWr na przyjazdy zagranicznych naukowców o uznanej renomie, w celach dydaktycznych i wymiany doświadczeń naukowych;

– przyjazdy trwać będą do dwóch tygodni, przybierając model intensywnych sesji realizowanych w ciągu kolejnych dni;

– wykłady w ramach programu przyjazdów naukowych skierowane będą głównie do słuchaczy szkoły doktorskiej. W przypadku POB przyjazdy będą w każdym przypadku wpisane do programu studiów i w każdym semestrze odbędą się przynajmniej trzy wizyty składające się na spójny tematycznie cykl wykładów dla doktorantów z dyscyplin wchodzących w POB kończący się egzaminem;

– przewiduje się przyjazd na UWr 100 zagranicznych wykładowców w ramach ww. programu rocznie;

– szacowany koszt przyjazdu i pobytu takiej osoby na UWr wyniesie 10.000 PLN;

– program uruchomiony zostanie w drugim roku trwania projektu, co poprzedzone zostanie wypracowaniem procedury dotyczącej obsługi przyjazdu wykładowcy zagranicznego przez Biuro Współpracy Międzynarodowej;

– określone zostaną zasady naboru przyjeżdżających wykładowców, przy założeniu organizowania co pół roku konkursów;

– aplikacje w imieniu zagranicznych naukowców składać będą przyjmujący ich pracownicy UWr, a przy rozstrzyganiu konkursu pod uwagę brany będzie dorobek naukowy i edukacyjny kandydata, przy dążeniu do szczególnego wspierania działalności tematycznie związanej z POBami;

– pierwszy nabór w połowie 2020 r.

3. Wspieranie wyjazdów kadry UWr do wiodących uczelni światowych

– utworzony zostanie program wyjazdów kadry naukowej, adresowany do osób, które uzyskały zaproszenie do jednej z wiodących uczelni światowych (pierwsze 100 uczelni według Rankingu szanghajskiego lub rankingu THE); ze względu na potrzebę strategicznej współpracy z regionem – do najważniejszych uczelni Europy Środkowej (Humboldt Universität i Freie Universität w Berlinie, TU w Dreźnie, Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet M. Korwina w Budapeszcie i Uniwersytet T. Masaryka w Brnie); możliwe jest skierowanie do uczelni spoza tych dwóch kategorii w przypadku wolnych miejsc i funkcjonowania dłuższej współpracy lub nawiązanie jej z wiodącym ośrodkiem w danej dyscyplinie działającym na takiej uczelni;

– w ramach programu sfinansowane będą mogły być wyjazdy trwające od 14 dni do maksymalnie 3 miesięcy;

– warunkiem rozliczenia kosztów wyjazdu będzie wykazanie przeprowadzenia prezentacji badań przed pracownikami i studentami goszczącej uczelni, potwierdzenie współpracy przy aplikacji grantowej albo przygotowanie wspólnej publikacji w wiodącym, międzynarodowym czasopiśmie/wydawnictwie;

– szczegółowy regulamin programu opracowany zostanie w ciągu pierwszych 6 miesięcy projektu. Zasady finansowe oferowane wyjeżdżającym oparte będą na regułach obowiązujących w konkursach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;

– planuje się, iż rocznie z programu skorzysta 50 osób, a łączna długość ich wyjazdów wyniesie 50 miesięcy;

– konkursy organizowane będą dwa razy w ciągu roku, od połowy 2020 r.

– w przypadku większej liczby aplikujących niż miejsc, decydować będzie ranga ośrodka przyjmującego oraz przynależność aplikującego do kategorii młodych naukowców.

4. Inkubatory Doskonałości Naukowej

– 8 Inkubatorów Doskonałości Naukowej – zespołów badawczych, których celem będzie mierzalne powiększenie osiągnięć naukowych w dyscyplinach o słabszych wynikach publikacyjnych i niższym umiędzynarodowieniu;

– każdy zespół będzie kierowany przez osobę o wysokim międzynarodowym dorobku naukowym, wyłonioną w konkursie przeprowadzonym przez komisję z udziałem niezależnych ekspertów reprezentujących uznane zagraniczne jednostki badawcze;

– przy wyborze IDN pod uwagę brane będą mierzalne wskaźniki zadeklarowane przez aplikujących kierowników do zrealizowania w poszczególnych latach funkcjonowania IDN oraz plany pozyskania dodatkowego finansowania podczas trwania projektu i po jego zakończeniu;

– oferowane warunki finansowe pozwolą na utworzenie w każdym IDN zespołów badawczych, składających się z kierownika i 1-2 badaczy o statusie postdoc, przy zapewnieniu im atrakcyjnego wynagrodzenia;

– celem działania będzie, po pierwsze, budowa na UWr zespołów badawczych dla znanych w skali międzynarodowej badaczy, trwałe zakotwiczenie IDN w jednostkach i obszarach o słabszych wynikach publikacyjnych oraz niższym umiędzynarodowieniu i zapewnienie atrakcyjnej oferty aktywności naukowej młodym pracownikom UWr w zakresie, w którym utworzony będzie zespół;

– zakłada się, że alokowany ze środków projektu średni budżet każdego IDN wyniesie 4.000.000 PLN w okresie 5 lat;

– zasady konkursu zostaną określone do połowy 2020 r., pierwszy konkurs będzie ogłoszony w 2 połowie 2020 r.

5. Wzmocnienie wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie, w wolnym dostępie

– zagwarantowane zostanie obligatoryjne udostępnianie na zasadach OA publikacji finansowanych z środków UWr. Utworzony zostanie centralny fundusz pokrycia kosztów publikacji w wiodących zagranicznych wydawnictwach i  czasopismach oraz finansowania korekt językowych, w wyjątkowych przypadkach także tłumaczeń i korekt językowych;

– koszty opłat licencyjnych dla wydawców w celu publikacji artykułów i monografii na zasadach OA – 300.000PLN rocznie, koszt korekty językowej, w wyjątkowych wypadkach tłumaczenia i korekty językowej artykułów i monografii dla około 6000 stron rocznie;

– uruchomienie dopłat – połowa 2020 r.

6. Powstanie Uniwersyteckiej Sieci Infrastruktury Badawczej

– do końca pierwszego roku projektu utworzona zostanie Uniwersytecka Sieć Infrastruktury Badawczej (USIB), która obejmie elektroniczny, centralny katalog zasobów aparatury badawczej, określający stan infrastruktury oraz stopień jej wykorzystania;

– Rektor w porozumieniu z przewodniczącymi rad zainteresowanych dyscyplin określi regulamin dostępu do USIB. Zdefiniuje on priorytety i procedury dostępności zasobów, w tym zasady odpłatnego korzystania z aparatury przez użytkowników spoza UWr, a także zasady odpowiedzialności za korzystanie z zasobów;

– obsługa techniczna oraz pokrycie kosztów stałych utrzymania aparatury (gwarantujących jej gotowość do użycia) zapewniona zostanie przez jednostkę centralną zarządzającą USIB, koszty zmienne pokrywane będą przez jednostki wykorzystujące aparaturę.

7. Powstanie Funduszu Aparatury Badawczej

– w ramach działania utworzony zostanie Fundusz Aparatury Badawczej, w wysokości 2,5% subwencji uczelni (8.250.000 PLN rocznie), który będzie przynajmniej w 80% wydatkowany na zakup i utrzymanie aparatury badawczej na potrzeby realizacji POB;

– opinie o dysponowaniu Funduszem uchwalać będzie komisja, w skład której wejdą osoby wskazywane przez przewodniczących rad dyscyplin eksperymentalnych związanych z POB. Jednego członka, reprezentującego użytkowników aparatury spoza tych obszarów, powoła rektor;

– aparatura zakupiona w ramach projektu wejdzie w skład Uniwersyteckiej Sieci Infrastruktury Badawczej, a korzystanie z niej odbywać się będzie na zasadach obowiązujących w Sieci. Obsługę procedur związanych z wydatkowaniem środków FAB, zakupem aparatury i włączeniem jej do użytku będzie zapewniała komórka USIB.

8. Rozbudowa systemu Informacji Naukowej

– w ciągu pierwszych 6 miesięcy projektu Dział Informacji Naukowej BUWr przygotuje mapę baz informacji naukowej w poszczególnych dyscyplinach, uwzględniającą zasoby, do których Uniwersytet ma dostęp w chwili obecnej oraz istotne naukowo bazy, do których dostęp nie jest w tej chwili zapewniany;

– do końca 2 roku projektu wykupiony zostanie dostęp do brakujących baz;

– w ciągu pierwszych 3 lat projektu przeprowadzone zostanie pełne włączenie katalogów zasobów bibliotecznych wszystkich jednostek uniwersytetu w ramy już funkcjonującego, wspólnego, uniwersyteckiego katalogu zasobu bibliotecznego dostępnego online. Do katalogu zostaną włączone informacje o publikacjach sięgających co najmniej 2000 r.

9. Utworzenie centrum pozyskiwania i obsługi funduszy zewnętrznych

– celem zadania jest optymalizacja procesu wsparcia pozyskiwania i obsługi wydatkowania środków zewnętrznych przeznaczanych na finansowanie przede wszystkim badań, a także dydaktyki oraz bieżącej działalności UWr

– powołanie centrum pozyskiwania i obsługi funduszy zewnętrznych, modyfikacja dotychczasowej struktury administracyjnej obsługującej funkcjonowania aplikacji i realizacji grantów;

– wypracowanie formuły wsparcia w aktywnym poszukiwaniu możliwości aplikowania przez konkretnych badaczy i zespoły oraz aktywnego wspierania przygotowywania aplikacji przez badaczy z doświadczeniem w realizowaniu grantów danej kategorii;

– ocena zmodyfikowanych mechanizmów obsługi grantów, w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród osób realizujących projekty i wdrożenie wynikających stąd wniosków.

Autorem tekstu jest prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych