Strona używa plików cookies więcej

1.Pakiet działań na rzecz poprawy dydaktyki

– udoskonalony zostanie system weryfikowalnej oceny jakości dydaktyki,

– o 250.000 PLN rocznie zwiększone zostaną środki na nagrody związane z dydaktyką. Politykę wynagradzania, w tym premiowania, silniej powiąże się z oceną jakości pracy dydaktyki opartą o opinie studentów i opiekę naukową nad studentami publikującymi w czasopismach z list SCOPUS, WoS i CORE lub w wydawnictwach z listy II wydawnictw MNISW;

– do osób zdobywających nagrody dydaktyczne adresowane będą zaawansowane kursy z zakresu tutoringu, ponieważ zakłada się, że stanowią oni grupę najbardziej utalentowanych pracowników dydaktycznych, którzy zdolni są osiągnąć bardzo wysoki poziom kształcenia. Planuje się na ten cel przeznaczyć łącznie 250.000 PLN w ciągu całego czasu trwania projektu;

– zmniejszona zostanie liczebność grup zajęciowych: na kierunkach eksperymentalnych powiązanych z POB 6-8 osób, ze współczynnikiem dostępności w dyscyplinach eksperymentalnych powiązanych z POB na poziomie nie więcej niż 8 studentów na jednego prowadzącego zajęcia. Zmniejszona zostanie liczebność grup dla kierunków mieszczących się w ustalonej dla nich ścieżce dojścia do wskaźnika 1:10 w skali uczelni. Dla kierunków poza ścieżką utrzymane zostaną większe grupy.

 

2.Promocja oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych

– przygotowana zostanie kompleksowa strategia promocji oferty edukacyjnej uczelni, uwzględniająca jej systemową obecność w ofertach firm rekrutujących studentów zagranicznych;

– zwiększone zostanie finansowanie przeznaczone na promocję oferty edukacyjnej;

– rozszerzone zostanie wsparcie dla zagranicznych studentów, ale także wykładowców przyjeżdżających na UWr w ramach realizacji grantów wewnętrznych.

 

3.Granty i stypendia studenckie

– system grantów wspierających uczestnictwo studentów w renomowanych międzynarodowych konferencjach naukowych jako czynni uczestnicy, w renomowanych międzynarodowych konkursach związanych z kierunkiem kształcenia (np. moot-court) oraz na organizację szkół letnich we współpracy z renomowanymi zagranicznymi ośrodkami. Przewiduje się finansowanie tego działania na poziomie 1.000.000 PLN rocznie.

– wnioski rozpatrywane będą przez właściwego prorektora w trybie ciągłym, a uzyskanie finansowania zależeć będzie od racjonalności planowanych wydatków i renomy wydarzenia/współpracujących partnerów.

– wprowadzi się też stypendia dla studentów I roku – finalistów lub laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych oraz kandydatów z najwyższym wynikiem rekrutacyjnym (górne 2%).

 

4.Ambitne studia jednostopniowe

– na kierunkach prowadzących obecnie jedynie studia w trybie dwustopniowym przeprowadzona zostanie analiza zasadności stworzenia wariantów studiów jednostopniowych opartych na programach opracowanych dla ambitnych studentów, ukierunkowanych na pracę badawczą;

– celem będzie taka reorganizacja procesu kształcenia, aby po ukończeniu studiów absolwent był zdolny do podjęcia studiów na poziomie doktorskim lub do pracy w firmach wysokich technologii na stanowiskach wymagających elitarnych kwalifikacji;

– znaczący odsetek prac magisterskich na takich studiach powinny stanowić prace związane z publikacją naukową;

– osoby podejmujące studia pięcioletnie będą mogły w ciągu ich pierwszych dwóch lat przenieść się na – prowadzone równolegle – studia 3-letnie.

 

Autorem tekstu jest prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych