Strona używa plików cookies więcej

Zadania dotyczące wsparcia podnoszenia kompetencji nauczycieli akademickich

1.Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich

System dodatków do wynagrodzenia, przyznawanych osobom prowadzącym szczególnie wysokiej jakości aktywność naukową:

– jednorazowe nagrody za szczególne postępy w zwiększaniu aktywności naukowej. Nagrody przyznawane będą na okresy roczne, w oparciu o wyniki publikacyjne z roku poprzedniego;

– przewiduje się przyznawanie maksymalnie 150 rocznych dodatków za szczególnie wysoką aktywność naukową, w wysokości 3.500 PLN miesięcznie oraz 150 jednorazowych nagród rocznie w wysokości 10.000 PLN za szczególne postępy w zwiększaniu aktywności naukowej w poprzednim roku;

– szczegółowe kryteria przyznawania nagród opracowane i upublicznione zostaną w 2020 r. Nagrody wypłacane będą od 2021 r.

2.Niższe pensum jako instrument projakościowy

– przeprowadzona zostanie, rozłożona w czasie, redukcja pensum dla pracowników badawczo-dydaktycznych szczególnie aktywnych naukowo;

– w ciągu pierwszych 6 miesięcy projektu określone zostaną kryteria aktywności naukowej warunkujące przyznanie pracownikowi takiego statusu. Kryteria te będą wymagały wyników pracy naukowej na poziomie nawiązującym do kategorii A oceny parametrycznej (poziom bardzo dobry);

– w roku 2020/2021 pensum szczególnie aktywni naukowo nie będący profesorami otrzymają zniżkę pensum o 30h (od obecnego 240h);

– w roku 2021/22 zniżka ta wyniesie 60h dla szczególnie aktywnych naukowo pracowników innych niż profesorowie;

– od roku 2022/2023 zniżka pensum wyniesie 90h dla aktywnych naukowo pracowników badawczo-dydaktycznych innych niż profesorowie i o 30h dla profesorów, w konsekwencji pensum dla takich osób wyniesie 150h;

– utrzymana zostanie aktualnie obowiązująca zasada, według której pensum pracownikom będącym kierownikami projektów badawczych przysługuje obniżka pensum o maksymalnie 120h rocznie, ale zniżki nie będą się łączyć;

– korekta planu – szybsza obniżka, zwłaszcza wcześniejsze objęcie nią profesorów, możliwa jest w przypadku mniejszych niż zakładano kosztów jego wdrożenia.

3.Projakościowe zmiany w rekrutacji kadry badawczo-dydaktycznej

– przegląd polityki kadrowej realizowanej przez poszczególne wydziały, w celu określenia dyscyplin, dla których istnieje przestrzeń stworzenia nowych etatów w kolejnych latach, przy uwzględnieniu konsekwencji naturalnej rotacji kadr;

– wypracowane zostaną mechanizmy dużo szerszego niż obecnie informowania o konkursach dotyczących zatrudnienia pracowników badawczo-dydaktycznych UWr;

– zmienione zostaną zasady działania komisji konkursowych: spośród członków komisji co najmniej 2 osoby pochodzić będą spoza wydziału, na którym organizowany jest konkurs, w tym jeden spoza danej dziedziny;

– przy obsadzie etatów wyraźnie preferowane będą osoby z doświadczeniem badawczym w uznanych zagranicznych ośrodkach naukowych i/lub doświadczeniem przy realizacji grantów;

– konkursy, w których żaden z kandydatów nie będzie w stanie wykazać się spełnieniem powyższych wymogów, nie będą kończyły się obsadzeniem etatu;

– zasady rekrutacji będą zgodne z Europejską Kartą Naukowca. Uniwersytet będzie dążył do otrzymania statusu HR Excellence in Research;

– aktywne poszukiwanie kandydatów, także za granicą, dostosowanie wysokości wynagrodzeń nowych pracowników do osiągnięć i potencjalnego wpływu na uzyskanie przez UWr celów strategicznych powinno zmienić podejście do procesu rekrutacji nauczycieli akademickich. Utworzenie komórki odpowiadającej za przygotowanie rekrutacji i analizę stanu kadry, rekrutację kadry administracyjnej, działania wyprzedzające w zakresie rekrutacji, w tym wspieranie poszukiwania kandydatów poza granicami Polski.

4.Poprawienie jakości oceny nauczycieli akademickich

– ocena pracownicza powinna zmienić swój charakter. Jej zadaniem będzie wspieranie pracowników w rozwoju poprzez określenie ich silnych i słabych stron z punktu widzenia potrzeb dyscypliny, z którą są związani i całego UWr. Wynik oceny ma stanowić podstawę do podjęcia współpracy z kadrą zarządczą w celu wsparcia działań na rzecz polepszenia jakości badań i publikacji pracownika;

– zasady nowej oceny ustali komisja wskazane przez rektora, który określi ostatecznie charakter i przebieg nowej oceny pracowniczej;

– w stosunku do pracowników szczególnie aktywnych naukowo ocena pracownicza odbywać się będzie raz na 4 lata (maksymalny okres dopuszczalny ustawowo). W przypadku pozostałych pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych ocena dokonywana będzie raz na 2 lata;

– w procesie oceny za najważniejsze, ale nie jedyne, kryterium uznana zostanie aktywność naukowa z naciskiem na wysokiej jakości publikacje i udział w międzynarodowym życiu naukowym. W przypadku braku postępów w pracy naukowej i ostatecznie uzyskania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej rektor będzie dążył do rozwiązania z nim stosunku pracy;

– komisje oceniające pracowników będą miały w swoim składzie co najmniej 1 osobę spoza wydziału, na którym przeprowadzana jest ocena pracowników;

– obecne zasady oceny nauczycieli akademickich mają charakter sformalizowany i nie są wykorzystywane jako narzędzie doskonalenia się pracownika oraz podejmowania współpracy i wsparcia jego działań przez kadrę zarządzającą i administrację.

Autorem tekstu jest prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych