Strona używa plików cookies więcej

Zadania dotyczące współpracy z otoczeniem

1.Rozwój strategicznych relacji z podmiotami otoczenia społecznoekonomicznego

– opracowane zostaną zmiany procedur związanych z kształceniem, w celu stworzenia elastycznych zasad włączania w proces dydaktyczny ekspertów/praktyków z otoczenia społeczno-gospodarczego, zwłaszcza z firm prowadzących działalność pokrewną do tematyki kierunków studiów;

– wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym dotychczas przez te podmioty, Uniwersytet przygotuje ramy współpracy instytucjonalnej z przedsiębiorcami, obejmujące staże i praktyczne wykłady ekspertów z biznesu

– wypracowane zostaną mechanizmy i strategia pozyskiwania nowych partnerów do tego rodzaju współpracy, przy uwzględnieniu konieczności intensyfikacji współpracy z podmiotami publicznymi wspierającymi proces pozyskiwania i wsparcia inwestorów na Dolnym Śląsku;

– dążenie do podpisania porozumień o współpracy z przedstawicielami międzynarodowych firm z sektora finansów, usług i technologii z siedzibą we Wrocławiu (Google, Mc Kinsey, BNY Mellon, Credit Suisse, IBM, HP) oraz funduszami rozwoju;

– przygotowane zostaną ramy prawne i instytucjonalne przyznawania honorowych tytułów akademickich osobom z otoczenia społeczno-gospodarczego po kilkuletniej i intensywnej ich współpracy z Uniwersytetem w zakresie działalności dydaktycznej;

– wykorzystanie współpracy z otoczeniem społecznym, w tym z absolwentami, na rzecz pozyskiwania nowych możliwości rozwoju infrastruktury badawczej oraz komercjalizacji wiedzy eksperckiej z pożytkiem dla budżetu UWr;

– powołanie (01.11.2020) w ramach Biura Promocji nowej Komórki ds. kontaktów z otoczeniem społecznym, zwłaszcza społecznością absolwentów. Jej zadaniem byłoby inicjowanie i wspieranie od strony administracyjnej działań będących odpowiedzią na impulsy płynące oddolnie (jednostki UWr) i z zewnątrz (podmioty otoczenia społecznego).

2.Optymalizacja działań na rzecz komercjalizacji badań naukowych na UWr

– przeprowadzenie analizy stanu i potencjału komercjalizacyjnego badań UWr;

– doprecyzowanie zadań CTT w zakresie wspierania procesów patentowania i aplikacji komercjalizujących badania i obsługi całego procesu, uwzględniających w perspektywie 4 lat częściowe finansowanie się Centrum;

– rozbudowa struktury CTT i zwiększenie zakresu jego działania na aktywne poszukiwanie możliwości współpracy na rzecz komercjalizacji badań prowadzonych na uczelni. Przejęcie odpowiedzialności za obsługę administracyjną procesu wdrożenia;

– zintensyfikowanie współpracy z istniejącymi podmiotami zajmującymi się komercjalizacją (Sieć Łukasiewicz, PORT). Ze względu na specyfikę różnorodności badań na UWr skupienie działań w obszarach realizujących badania o potencjale komercjalizacyjnym (włączenie rzecznika patentowego, zatrudnienie osoby prowadzącej działania wyprzedzające i wspierające procesy zainicjowane przez pracowników akademickich);

– docelowo, do 01.10.2024 r. zysk z funkcjonowania, przede wszystkim jednak zwiększenie widzialności UWr w sektorze biznesowym przekładających się na współpracę z UWr także na innych płaszczyznach.

Autorem tekstu jest prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych