Strona używa plików cookies więcej

Przygotowanie aplikacji

26 marca 2019 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin ogłosił nabór w pierwszym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Uniwersytet Wrocławski znalazł się w gronie 20 uczelni, które były adresatem tego konkursu. Musiały one spełnić kryteria jakości dotychczas prowadzonych badań. Zgodnie z zapisem w Ustawie wprowadzającej ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce co najmniej połowa dawnych jednostek podstawowych uczelni (wydziałów) musiała posiadać kategorię A lub A+ w ostatniej ewaluacji jakości badań (art. 305). Żaden z kierunków studiów nie mógł też posiadać negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Razem z nami w konkursie wzięło udział siedem tradycyjnych uniwersytetów (Gdański, Jagielloński, Łódzki, Warszawskim, Śląski w Katowicach, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), cztery uniwersytety medyczne (w Białymstoku, Gdańsku, Łodzi i Poznaniu), pięć politechnik (Gdańska, Łódzka, Śląska w Katowicach, Warszawska, Wrocławska), dwa uniwersytety specjalistyczne (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Jego Magnificencja Rektor, działając wspólnie z dziekanami wszystkich wydziałów, powołał 9-12 kwietnia liczny zespół doradczy, mający zaproponować sposób pracy nad aplikacją przygotowywaną w imieniu uczelni. W skład zespołu weszli dr hab. Dariusz Adamski prof. UWr (WPiA), dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr (WNoZiKŚ), dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr (WPiA), dr Wojciech Małecki (WF), mgr Krzysztof Małys (z-ca kanclerza), dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr (WNS), prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski (WMI), dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr (WB), dr hab. Roman Opiłowski (WF), mgr Emilia Wilanowska (Biuro Projektów Zagranicznych) oraz prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (WNHiP) jako przewodniczący zespołu. Świadomie w skład zespołu powołano osoby, które reprezentowały różne dziedziny i dyscypliny badań, miały doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i publikowaniu w prestiżowych wydawnictwach i czasopismach zagranicznych, a także uczestniczyły w pracach administracyjnych dotyczących kluczowych zagadnień dla rozwoju badań na Uniwersytecie. W ten sposób mogliśmy nawzajem czerpać z naszych doświadczeń, przedstawić najważniejsze bariery w rozwoju naszej wspólnoty. Działaliśmy przy pełnym, aktywnym wsparciu JM Rektora, jednak bez jakichkolwiek nacisków z Jego strony. Tę cechę trzeba mocno podkreślić, bo to ona zadecydowała, że projekt, który powstał dzięki wspólnej pracy zespołu, jest projektem w pełni tego słowa środowiskowym. Oddaje nasze potrzeby, nasze bolączki, chce wesprzeć nas tam, gdzie naszym zdaniem najbardziej tego potrzebujemy.

Na liczącą ponad 230 stron aplikację składają się analiza SWOT, plan wdrożenia, spis zadań i harmonogram ich realizacji. W trakcie prac staraliśmy się w możliwie jak najszerszym wymiarze przyjąć perspektywę całego Uniwersytetu, abstrahując od partykularnych interesów dziedzin i dyscyplin, wydziałów i instytutów. Od początku warunki konkursu i kształt aplikacji wskazywały, że projekt ma wspierać przede wszystkim badania w ramach nauk ścisłych, o życiu i ziemi (science). Zakładano jednak także wyraźnie zaznaczony udział nauk humanistycznych i społecznych, co staraliśmy się w pełni wykorzystać w naszej aplikacji. Jednym z głównych aspektów projektu narzuconym przez warunki konkursu było wydzielenie obszarów badań, w których Uniwersytet osiąga już dziś wyniki pozwalające mu podjąć dyskurs w obrębie światowej Akademii.

Autorem tekstu jest prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych