Strona używa plików cookies więcej

Zarządzanie wdrożeniem projektu

Wobec stopnia skomplikowania projektu kluczowe znaczenie miało przyjęcie elastycznej i przejrzystej metody zarządzania. Zasadniczym ciałem koordynującym wdrożenie będzie Komitet Sterujący powołany przez JM Rektora. Jego zadaniem będzie ogólny nadzór nad przebiegiem wdrożenia, a przede wszystkim kontrola zgodności z celami projektu prac zespołów i funkcji odpowiedzialnych za wdrażanie konkretnych zadań. Do wdrożenia zadania będzie powoływany przez JM Rektora na wniosek Komitetu Sterującego zespół złożony z 3-7 osób o uznanym doświadczeniu w problematyce konkretnego zadania. Na podstawie wytycznych przekazanych przez Komitet będzie on określał warunki realizacji zadania. Po ich zaakceptowaniu przez Komitet Sterujący bieżące działania przewidziane w rekomendacjach zespołu i Komitetu będą realizowane pod nadzorem osób wskazanych przez JM Rektora.

Autorem tekstu jest prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych