Strona używa plików cookies więcej

Nasza uczelnia jest jedyną w kraju, która należy do ogólnoświatowej sieci wymiany International Students Exchange Program (ISEP), w której uczestniczy 250 uczelni z całego świata, w tym 132 z USA. Więcej informacji o programie ISEP.

Uniwersytet Wrocławski bierze udział w projektach wspólnych studiów magisterskich prowadzonych w języku angielskim w ramach europejskiego programu Erasmus Mundus. Biorąc udział w tych studiach, student ma szansę zdobycia co najmniej dwóch dyplomów uczelni, wchodzących w skład trzech konsorcjów – European Master Global Studies, MONABIPHOT (Molecular non – and bio – photonics for telecommunications and biotechnologies) oraz MITRA (Mediation interculturelle: identities, mobilities, conflits).

Obok umów ogólnouniwersyteckich zawierane są umowy bilateralne w ramach programu Erasmus+, zgodnie z którymi organizowane są wyjazdy studentów i doktorantów na studia i staże zawodowe, a także wyjazdy dydaktyczne kadry nauczycielskiej i szkoleniowe pracowników administracji. Szczegóły: Informacje o programie Erasmus+

Co roku korzysta z tego programu ponad 700 studentów, wybierając spośród 450 uczelni europejskich, z którymi Uniwersytet Wrocławski ma zawarte umowy. Udział w programie jest uważany za integralną część studiów. O wyjazd na stypendium można się ubiegać już po skończeniu I roku studiów.

Dodatkowo studenci i doktoranci naszej uczelni mają możliwość skorzystania z innych programów wymiany, m.in. DAAD, GFPS, CEEPUS, stypendiów rządowych, stypendiów wyszehradzkich itp. Dzięki nim mogą spędzić cały semestr lub cały rok akademicki na uczelni zagranicznej lub odbyć staż naukowy w dowolnej instytucji poza granicami kraju. Okres ten jest wliczany do czasu studiów.

Szczegółowe informacje, dotyczące programów wymiany znajdują się na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej

Fot. Fot. Dave Ginsberg/Flickr/CC BY 2.0