Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Umowa typu open access dla polskich autorów

Wydawnictwo Springer podpisało umowę konsorcyjną z polskimi instytucjami. Umożliwia ona dostęp do ponad 2000 prenumerowanych czasopism Springer, jak również pozwala wszystkim autorom z uczestniczących instytucji publikować w systemie open access w prenumerowanych czasopismach oferujących opcję Open Choice.

Które instytucje i czasopisma Springer obejmuje umowa open access?

Na stronie wydawnictwa znajduje się lista wszystkich polskich instytucji będących stroną umowy open access.
Na stronie wydawnictwa znajduje się lista prenumerowanych czasopism posiadających opcję Open Choice, objętych polską wersją umowy open access.

Jestem autorem korespondującym*, w jaki sposób mogę określić swoją afiliację przy polskiej instytucji uczestniczącej w programie?

Gdy twój artykuł zostanie zaakceptowany, Springer prześle ci link do formularza MyPublication.
Zostaniesz poproszony o wskazanie swojej afiliacji, korzystając z listy nazw w języku angielskim. Możesz przeszukać ją po nazwach lub miastach. Jeżeli zostaniesz właściwie zidentyfikowany, informacja o tym natychmiast pojawi się na stronie. Wtedy będziesz także musiał zaakceptować obowiązujące postanowienia umowy licencyjnej Creative Commons.
Po zakończeniu procesu MyPublication, wydawnictwo Springer oraz twoja instytucja zweryfikują, czy jesteś uprawniony do korzystania z programu.

Pamiętaj, że w trakcie weryfikacji nie jest możliwy dostęp do MyPublication. Jeżeli masz pytania dotyczące procesu weryfikacji lub jeśli chcesz sprawdzić, czy kwalifikujesz się do korzystania z programu, skontaktuj się z osobą kontaktową z twojej instytucji. Jej dane znajdziesz na liście uczestniczących instytucji.

Wskazówka: Stanowczo zalecamy podanie twojego instytucjonalnego, a nie personalnego adresu e-mail, co pozwoli wydawnictwu Springer sprawniej przeprowadzić proces weryfikacji.

Zapoznaj się z przewodnikiem dla autorów korespondujących, jeżeli nie masz pewności, jak wykazać swoje uprawnienia do korzystania z programu.

*Za autora korespondującego uważa się: osobę, która obsługuje tekst i korespondencję w czasie procesu publikacji – od korekty tekstu i proofreadingu, poprzez poprawki i ponowne przesłanie skorygowanego tekstu, aż po jego przyjęcie. Autor jest uprawniony do działania w imieniu wszystkich współautorów we wszystkich kwestiach związanych z publikacją pracy, w tym materiałów pomocniczych. Autor korespondujący odpowiada za uzyskanie odpowiednich umów i zgód oraz informowanie współautorów o statusie pracy w trakcie procesu jej składania, recenzowania oraz publikacji. Ponadto autor korespondujący pełni rolę osoby kontaktowej w przypadku wszelkich zapytań, jakie pojawiają się już po publikacji tekstu.

Jakie artykuły są objęte umową open access z polskim konsorcjum?

  • OriginalPaper – zwykły artykuł, zazwyczaj prezentujący nowe wyniki; artykuły publikowane w ramach tego typu mogą także być określane jako Original Research, Original Article, Original Paper lub Research Paper.
  • ReviewPaper – zwykły artykuł interpretujący uprzednio opublikowane wyniki.
  • BriefCommunication – krótki artykuł przesłany w celu szybkiej publikacji, o strukturze identycznej jak zwykły artykuł.
  • ContinuingEducation – artykuł stanowiący integralną część dalszej edukacji (zazwyczaj medycznej).

Open access agreement for Polish authors

Springer has a consortium agreement with Polish institutions. The agreement provides reading access to more than 2,000 of Springer’s subscription journals, as well as allowing all authors from participating institutions to publish open access in subscription journals that offer the Open Choice option.

Which institutions and Springer journals are covered by the OA agreement?

Click here for a list of all Polish institutions participating in the open access agreement.
Click here for a list of Open Choice eligible subscription-based journals covered by the Polish open access agreement.

As a corresponding author*, how can I identify myself as affiliated with a participating Polish institution?

Once your article has been accepted, Springer will send you a link to the MyPublication form.
There you will be asked to state your affiliation from a list of standard names in English. You can search by institution name or by city. If you are successfully identified, you will be informed directly on the webpage. Then you will also need to agree to the applicable Creative Commons license terms.
After you have completed the MyPublication process, Springer and your institution will verify your eligibility.

Please note that during the verification process, it is not possible to access MyPublication. If you have any questions about the verification process, or if you would like to check your eligibility, please contact your institutional contact. Contact details can be found in the list of participating institutions above.

Tip: You are strongly advised to use your institutional email address, and not your personal email address, in order to ensure that Springer can check your eligibility more easily.

Please refer to the guide for corresponding authors if you are unsure how to identify yourself as eligible.

*The corresponding author is defined as: the person who handles the manuscript and correspondence during the publication process – from manuscript correction and proof reading, to handling the revisions and re-submission of revised manuscripts up to the acceptance of the manuscripts. The author has the authority to act on behalf of all co-authors in all matters pertaining to publication of the manuscript including supplementary material. The corresponding author is responsible for obtaining such agreements and for informing the co-authors of the manuscript’s status throughout the submission, review, and publication process. In addition, the corresponding author also acts as the point of contact for any enquiries after the paper is published.

Which article types are covered by the Open Access agreement with the Polish Consortium?

  • OriginalPaper – Standard article, usually presenting new results; articles published under this article type may also be referred to as Original Research, Original Article, Original Paper or Research Paper
  • ReviewPaper – Standard article, interpreting previously published results.
  • BriefCommunication – Short article submitted for rapid publication that exhibits the same structure as a standard article.
  • ContinuingEducation – Article forming integral part of further education (usually medical).

Dodane przez: Agata Kreska

1 Lut 2019

ostatnia modyfikacja: 13 Lut 2019