Strona używa plików cookies więcej

Nauka

University of Wrocław czy Wrocław University? To ma znaczenie

Porządkujemy kwestię tak zwanych afiliacji. Jak pracownicy i studenci Uniwersytetu Wrocławskiego publikując naukowo powinni informować, że są... z Uniwersytetu Wrocławskiego. Kwestia wydawałoby się trywialna, ale dla rankingów znaczenie ma czy napiszemy 'University of Wrocław', 'University of Wroclaw' czy 'Wroclaw University'. Niektóre roboty zbierające informacje do rankingów badających tak zwany Impact Factor "rozumieją", że to ta sama uczelnia. Niektóre jednak niekoniecznie. To z kolei może oznaczać, że ważne publikacje naukowe naszych pracowników, doktorantów i studentów mogą trafić w "afiliacyjną próżnię". By temu przeciwdziałać Uniwersytet Wrocławski porządkuje afiliacje. Nie bez znaczenia jest reprezentowanie Uniwersytetu Wrocławskiego w mediach polskich i zagranicznych. Przy okazji uporządkowaliśmy także nazwy anglojęzyczne naszych jednostek.   

W zarządzeniu nr 186/2021 rektor Uniwersytetu Wrocławskiego ustalił zasady oraz określenia nazwy Uniwersytetu występując w afiliacjach.

Zobowiązał pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do:
1/ wskazywania nazwy Uniwersytetu Wrocławskiego (tzw. afiliacji) jako miejsca prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę do opracowania publikacji naukowej,
2/ podawania afiliacji lub zadbania o podanie afiliacji przez prowadzącego debatę, wywiad, spotkanie w przypadku reprezentowania Uniwersytetu Wrocławskiego w przestrzeni publicznej np. jako eksperci w mediach, publicznych debatach, spotkaniach związanych z działalnością prowadzoną na Uniwersytecie Wrocławskim.

Afiliacja polega na podaniu przy imieniu i nazwisku autora, współautora, redaktora, nazwy uczelni, jako oznaczenia miejsca realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę publikacji naukowej. Obok nazwy uczelni należy podać nazwę wydziału/jednostki pozawydziałowej w której zatrudniony jest autor.

Nazwę uczelni podaje się w pierwszej kolejności, przed nazwą wydziału /jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest autor.
Pracownicy świadczący pracę w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej oraz studenci studiujący na co najmniej dwóch wydziałach zobowiązani są do jednoznacznego
przypisania publikacji wyłącznie do jednej jednostki.

Publikacje posiadające wielu autorów zaliczane są do dorobku naukowego jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, w których zatrudnieni są autorzy.

Obowiązek afiliacji dotyczy także pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego przebywających na urlopach bezpłatnych lub szkoleniowych, stażach, stypendiach, wizytach studyjnych, itp. W takich sytuacjach zaleca się podawanie obydwu afiliacji – Uniwersytetu Wrocławskiego i instytucji goszczącej.

Osoby niebędące pracownikami Uniwersytetu – emerytowani pracownicy, doktoranci i studenci, którzy ukończyli studia w Uniwersytecie Wrocławskim również powinni afiliować do Uniwersytetu swój dorobek naukowy, w szczególności gdy powstał on z użyciem aparatury naukowo-badawczej, sprzętu, materiałów oraz innej infrastruktury będącej własnością Uniwersytetu Wrocławskiego.

W celu prawidłowej identyfikacji publikacji, których autorami są pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Wrocławskiego ustala się jednolitą nazwę Uniwersytetu Wrocławskiego wskazywaną przez autorów w afiliacji:

1) dla publikacji w języku polskim – Uniwersytet Wrocławski,
2) dla publikacji anglojęzycznych – University of Wrocław,
3) dla publikacji w języku niemieckim – Universität Wrocław.

Przy podawaniu nazwy jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony przy afiliacji należy użyć następujących fraz:
1) Uniwersytet Wrocławski, Wydział …………, (lub nazwa innej jednostki
pozawydziałowej)
2) University of Wrocław, Faculty of …………. (English)
3) Universität Wrocław, …….. Fakultät (Deutsch).

Nie wystarczy wskazanie nazwy Uczelni oraz nazwy jednostki organizacyjnej w notach biograficznych. Zaleca się podawanie afiliacji na stronie tytułowej publikacji naukowej. Dopuszcza się umieszczanie informacji o afiliacji na stronie redakcyjnej, przedtytułowej lub przytytułowej monografii.

W przypadku przyznawania nagród pracownikom za dorobek naukowy lub wskazywania przez Uniwersytet Wrocławski lub jego jednostki organizacyjne pracowników lub doktorantów UWr do takich nagród uwzględnia się i ocenie podlega wyłącznie dorobek publikacyjny z afiliacją Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodane przez: Tomasz Sikora

19 lis 2021

ostatnia modyfikacja: 19 lis 2021