Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Studenci / Wydarzenia

Uniwersytet Wrocławski na drodze do uczelni badawczej

Dzień 30 października 2019 r. ma szansę przejść do historii naszej Uczelni. Tego dnia dowiedzieliśmy się, że nasza aplikacja w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza” została uznana za jedną z dziesięciu najlepszych. Dlaczego jest to takie ważne? Konkurs miał wyłonić grupę uczelni specjalizujących się w badaniach najwyższej jakości. Skutkiem wysokiej oceny aplikacji Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2020-2026 będziemy otrzymywali ministerialną subwencję zwiększoną o 10% w celu sfinansowania zaproponowanych w projekcie zmian. W 2023 r. zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa, w 2026 r. końcowa. Uniwersytet będzie mógł się ubiegać o przedłużenie finansowania na lata 2027-2032, o ile obie oceny wypadną pozytywnie.

Uniwersytet Wrocławski już dziś należy do pierwszej dziesiątki najlepszych publicznych uczelni wyższych w Polsce. Dlaczego więc chcemy w jego życiu wprowadzać głębokie, dotyczące wielu obszarów zmiany opisane w aplikacji? Nie tylko dlatego, że tego oczekuje Ministerstwo. Przede wszystkim my sami widzimy wyraźnie, że musimy usunąć bariery, które w zmieniającym się świecie blokują nasze badania, osłabiają przekazywanie najnowszej wiedzy studentom i utrudniają współpracę z otoczeniem.

Zaproponowany i wysoko oceniony przez recenzentów program zmian na Uniwersytecie przewiduje następujące zadania priorytetowe:

– wsparcie dotychczas funkcjonujących „obszarów doskonałości” w badaniach (Priorytetowe Obszary Badawcze) tak, aby zwiększyć ich siłę oddziaływania zarówno w przestrzeni międzynarodowej, jak i na społeczność UWr;

– kreowanie nowych zespołów badawczych aktywnie uczestniczących w nauce światowej i odpowiadających swoimi badaniami na potrzeby otoczenia społecznego;

– rozwój zindywidualizowanego, dającego dostęp do najnowszej światowej wiedzy kształcenia studentów i doktorantów tak, aby promować ich przyszły udział w życiu naukowym;

– aktywna promocja kultury jakości w polityce kadrowej i wprowadzenie efektywnego systemu zarządzania uczelnią zorientowanego na jasno określone cele strategiczne.

Priorytetowe Obszary Badawcze (POB)

Wielość uprawianych na naszej Uczelni dyscyplin daje nam wyjątkową szansę na prowadzenie szerokich, interdyscyplinarnych badań. Efekt synergii owocuje unikatowymi, indywidualnymi kierunkami badań. Obszary, które odniosły największy sukces mierzony udziałem w dyskursie nauki światowej, zostały w naszym wniosku wymienione jako „priorytetowe obszary badawcze” (nowe materiały, big data i sztuczna inteligencja, zdrowie – od analizy genów do projektowania leków, człowiek między naturą i kulturą, człowiek – miasto i środowisko, wielokulturowość). Dla dużej grupy związanych z nimi badaczy utworzono możliwość aplikowania o „grant na grant”, czyli uniwersyteckie finansowe wsparcie badań poprzedzających aplikację o zewnętrzne granty. Uruchomiony zostanie też program finansowania krótkich pobytów zagranicznych w celu nawiązania lub wzmocnienia współpracy. Przewidzieliśmy środki zarówno na specjalne stypendia, jak i na pokrycie redukcji obciążeń dydaktycznych dla pracowników prowadzących wysokiej jakości badania w ramach POB.

Znaczne środki zdecydowaliśmy się przeznaczyć na budowę fundamentów dalszego rozwoju badań na UWr. Dużą wagę przywiązujemy zwłaszcza do programu finansowania przyjazdów badaczy z zagranicy. Goście będą prowadzić seminaria dla badaczy z Uniwersytetu, z którymi chcieliby podjąć lub zacieśnić współpracę, oraz dla studentów i doktorantów. Przyczyni się to do ożywiania kontaktów międzynarodowych, ale przede wszystkim wprowadzi w krąg światowego dyskursu naukowego szerszą niż dotąd grupę członków naszej wspólnoty.

Wiemy, że niezbędne jest wyposażenie Uczelni w odpowiednie zaplecze sprzętowe (nauki eksperymentalne) i dostęp dla wszystkich do najświeższej, najwyższej jakości informacji naukowej (nauki humanistyczne, społeczne). Celowi temu służyć mają znaczne nakłady finansowe, a także szeroka współpraca środowiskowa oraz integracja informacji o zasobach aparaturowych i bibliotecznych wszystkich wrocławskich uczelni wyższych.

Badania poza POB

POB-y mają rozszerzyć na UWr liczbę i zakres obszarów wiedzy dobrze związanych z międzynarodowym światem naukowym. Ale byliśmy też przekonani, że dalszy postęp w ramach priorytetowych obszarów badawczych nie będzie możliwy bez rozwoju dyscyplin dziś słabiej widocznych w światowej nauce. Dlatego powołane zostaną Inkubatory Doskonałości Naukowej. Będą one skierowane do zespołów o dużym potencjale rozwoju, działających przede wszystkim w dyscyplinach o mniejszej efektywności badań. Powinny one mieć charakter interdyscyplinarny, wspierając współpracę POB-ów z dyscyplinami dotąd słabiej zaangażowanymi w ich rozwój. Zespoły młodych pracowników o zauważalnym międzynarodowo dorobku naukowym, pod kierunkiem doświadczonego badacza, otrzymają wysokie środki na badania i międzynarodową aktywność organizacyjną. Zasadniczym celem powołania Inkubatorów jest wsparcie badaczy i dyscyplin mających wprawdzie mniejszy dorobek międzynarodowy, ale gotowych inwestować w swój dalszy rozwój. Mamy nadzieję przełamać w ten sposób nierównomierność zaawansowania badań w różnych dyscyplinach UWr. Program „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza” jest szansą dla wszystkich.

Zarządzanie i kadry

Wszyscy wiemy, że obecnie barierą naszego rozwoju jest system zarządzania UWr. Dlatego zaplanowaliśmy gruntowną jego zmianę. Nasze priorytety to:

– podporządkowanie bieżących działań zarządczych celom strategicznym;

– transparentność i przewidywalność przebiegu procesów administracyjnych;

– wspieranie na wszystkich poziomach umiędzynarodowienia uczelni;

– aktywne, kompleksowe i podporządkowane celom strategicznym wspieranie aplikacji i realizacji grantów;

– jasne określenie celów działań administracji uczelni, to jest aktywnego wspierania badań naukowych i rozwijania powiązanej z badaniami dydaktyki akademickiej.

Ważnym elementem zmian będzie nowe podejście do zarządzania kadrami UWr. Profesjonalizacja kadry administracyjnej musi iść w parze z argumentami finansowymi, które skłonią pracowników do wykorzystywania ich inicjatywy w realizacji celów strategicznych UWr. Rekrutacja kadry naukowej nie może być nastawiona na reprodukcję etatów w strukturze dydaktycznej, lecz musi mieć uzasadnienie w celach strategicznych uczelni. Dlatego jej przebieg będzie zgodny z zasadami Europejskiej Karty Naukowca. Kadrę uczelni muszą zasilać wyłącznie badacze prowadzący najwyższej jakości badania. Wszyscy, którzy zaangażują się w poprawę międzynarodowej pozycji Uniwersytetu w obszarze badań i dydaktyki, muszą odczuć odpowiedni wzrost swoich dochodów. Program uczelni badawczej umożliwia sfinansowanie również tego celu.

Proces dydaktyczny i młoda kadra

Wszystkim tym działaniom musi towarzyszyć modernizacja procesu dydaktycznego tak, by studenci UWr uczyli się od nas najnowszej światowej wiedzy. Służyć temu mają:

– powstanie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich związanych z POB-ami;

– rozwijanie kształcenia metodą tutoringu i stałe zwiększanie kompetencji dydaktycznych kadry;

– zwiększenie liczby kursów anglojęzycznych w programach studiów w celu integracji studentów polskich i zagranicznych;

– silniejsze powiązanie kształcenia w Szkole Doktorskiej z udziałem w międzynarodowych badaniach, wsparte uniwersyteckimi grantami kierowanie doktorantów do najlepszych ośrodków naukowych na staże i konferencje.

Jaki będzie Uniwersytet Wrocławski w 2026 r.?

Wierzę, że w 2026 roku Uniwersytet będzie dla wszystkich lepszą uczelnią: dla kadry naukowo-badawczej, doktorantów, studentów i pracowników administracyjnych. Naszym celem jest wsparcie wszystkich, którzy w naszej wspólnocie chcą budować innowacyjność, kreatywność i otwartość. Nasz Uniwersytet ma szansę stać się kluczowym uczestnikiem społecznych, kulturowych i ekonomicznych zmian, angażującym otoczenie w wymiarze regionalnym, ogólnokrajowym i europejskim. Już niedługo mury naszej Uczelni będą rozbrzmiewały różnymi językami, gościły światowej klasy zespoły badawcze, tworzyły możliwie najlepsze warunki pracy dla nas wszystkich. Nasza społeczność ma szansę stać się wolnym Uniwersytetem – odważnym w tworzeniu, otwartym w dyskusji naukowej, zaangażowanym w relacje ze studentami. Taki Uniwersytet Wrocławski będzie naszą wspólną dumą.


Autorem tekstu jest prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Dodane przez: Michał Raińczuk

6 lis 2019

ostatnia modyfikacja: 19 gru 2019