Strona używa plików cookies więcej

Przyjęcie na studia w celu kontynuacji kształcenia w roku akad. 2022/23

Obywatele polscy lub obywatele Ukrainy, którzy 24 lutego 2022 byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy mogą złożyć wniosek o kontynuowanie studiów na tym samym lub podobnym kierunku oferowanym przez Uniwersytet Wrocławski.

Studia na Uniwersytecie prowadzone są w j. polskim lub j. angielskim (studia płatne).

Studia w j. polskim są bezpłatne tylko na czas trwania ochrony czasowej, obecnie do 24 sierpnia 2023 r. Szczegóły odnośnie odpłatności za studia poniżej.

Sprawdź listę kierunków.

Wniosek o przeniesienie należy złożyć co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem roku akad. 2022/23, tj. do 31 sierpnia.

Decyzję o możliwości kontynuowania studiów podejmują indywidualnie w każdym przypadku dziekani wydziałów w miarę posiadania wolnych miejsc i możliwości realizowania programu studiów.

Dziekan potwierdza dotychczasowe osiągnięcia, które zostaną zaliczone i na tej podstawie ustala, od którego semestru student rozpocznie studia, oraz wskazuje przedmioty do uzupełnienia wraz z terminem ich zaliczenia.

W przypadku braku dokumentów  weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w celu potwierdzenia dotychczasowych osiągnięć studenta i uznania odpowiednich okresów jego studiów na podstawie złożonego oświadczenia może dokonywać komisja powołana przez dziekana lub kierownika międzywydziałowej jednostki dydaktycznej.

O przeniesienie i kontynuowanie studiów możesz pytać na następujących wydziałach:

 • Wydział Filologiczny: stefan.kiedron@uwr.edu.pl; monika.zasko-zielinska@uwr.edu.pl
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: joanna.marcinkiewicz@uwr.edu.pl
 • Wydział Nauk Społecznych: dziekanat.wns@uwr.edu.pl
 • Wydział Prawa Administracji i Ekonomii: katarzyna.liberska-kruszyna@uwr.edu.pl
 • Wydział Biotechnologii: katarzyna.kania@uwr.edu.pl
 • Wydział Chemii: andrzej.burakowski@uwr.edu.pl
 • Wydział Fizyki i Astronomii: katarzyna.opalinska@uwr.edu.pl
 • Wydział Matematyki i Informatyki: krystyna.piekarska@uwr.edu.pl
 • Wydział Nauk Biologicznych: sabina.hens@uwr.edu.pl (biologia, genetyka i biologia eksperymentalna), alina.surowiec@uwr.edu.pl (mikrobiologia, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym biologia człowieka)
 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska: jolanta.korczyk@uwr.edu.pl (geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka), magdalena.skalecka@uwr.edu.pl (geologia, inżynieria geologiczna)
 • Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska: agata.surowiec@uwr.edu.pl, magda.basta@uwr.edu.pl

Możesz napisać również na adres ukraina@uwr.edu.pl

Procedura

1. Złóż najpóźniej do końca sierpnia 2022 r. wniosek o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem osobowym (otrzymasz w dziekanacie).

2. Jeżeli nie posiadasz dokumentów ze swojej uczelni potwierdzających przebieg studiów, będziesz musiał złożyć dodatkowo oświadczenie (otrzymasz w dziekanacie). Weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w celu potwierdzenia dotychczasowych osiągnięć dokona dziekan lub komisja.

3. Skompletuj dokumenty potwierdzające twój status:

a) Dokument potwierdzający przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej w okresie od 24.02.2022 r. (paszport);

b) Dokument potwierdzający status studenta na dzień 24.02.2022 r. np. ksero legitymacji studenckiej;

4. Skompletuj jak najwięcej dokumentów umożliwiających weryfikację przebiegu studiów:

a) Kserokopia opatrzonego apostille świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie), dyplomu (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia) lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności wraz z ich tłumaczeniem na polskim wykonanym przez tłumacza przysięgłego*;

b) Dokumenty, skany, wydruki potwierdzające zrealizowane przedmioty w uczelni macierzystej (np. karta przebiegu studiów, wykaz ocen, zaświadczenia o średniej ze studiów, sylabusy przedmiotów i inne dokumenty potwierdzające przebieg studiów);

c) Dokument poświadczający znajomość j. polskiego/j. angielskiego;

5. Zgoda rodziców / opiekunów prawnych na podjęcie studiów na Uniwersytecie Wrocławskim przez osobę niepełnoletnią (otrzymasz w dziekanacie).

UWAGA

*Brak kserokopii opatrzonego apostille świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie), dyplomu (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia) lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności wraz z ich tłumaczeniem na polskim wykonanym przez tłumacza przysięgłego będzie skutkował tylko warunkowym przyjęciem na studia.

W przypadku niedostarczenia w wyznaczonym w decyzji administracyjnej terminie oryginałów tych dokumentów decyzja o warunkowym przyjęciu na studia wygaśnie.

W celu kontynuacji studiów nie ma potrzeby nostryfikowania dyplomu, natomiast jeśli potrzebujesz informacji o zagranicznym dyplomie ukończenia studiów–złóż wniosek do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który dostępny jest pod adresem: www.nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach.

—————————————————————————————————

OPŁATY ZA STUDIA

I. Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim, nie pobiera się od:

 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach)
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
 • posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

II. Obywatele ukraińscy, którzy przekroczyli granicę ukraińska od 24 lutego 2022 r. i podlegają ochronie czasowej na podstawie specustawy są zwolnienie z opłat za studia w trakcie trwania ochrony czasowej, obecnie do 24 sierpnia 2023 r.

Uwaga: wymienione powyżej osoby nie są zwolnione z opłat za powtarzanie zajęć oraz za zajęcia nieobjęte programem studiów. Ponadto, cudzoziemcom wymienionym w punkcie 1 nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego.

III. Studia w języku angielskim są płatne, jednak na wniosek studenta można zwolnić cudzoziemca w całości lub w części z obowiązku uiszczenia opłat, jeżeli wystąpią szczególnie ważne okoliczności, takie jak:

1) pełne sieroctwo;

2) poważna lub długotrwała choroba studenta albo najbliższego członka jego rodziny (trwająca dłużej niż 6 miesięcy);

3) zdarzenie losowe (np. pożar, powódź);

4) wyjątkowo trudna sytuacja materialna lub życiowa studenta;

5) realizowanie programu studiów w określonym zakresie w ramach umów zawartych między Uniwersytetem Wrocławskim a uczelniami krajowymi lub zagranicznymi, z którym związane są dodatkowe koszty ponoszone przez studenta/doktoranta, jeżeli powyższe okoliczności uniemożliwiają studentowi/doktorantowi wniesienie pełnej lub częściowej opłaty;

6) podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie niż na warunkach odpłatności.

Udokumentowany wniosek o zwolnienie w całości lub w części z opłat należy złożyć we właściwym dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia sesji egzaminacyjnej poprawkowej poprzedniego semestru.

Nie ma możliwości przywrócenia terminu na złożenie wniosku.

Decyzję w tej sprawie podejmuje upoważniony przez rektora DZIEKAN.