Strona używa plików cookies więcej

W związku z sytuacją na Ukrainie, obywatele tego kraju, którzy przekroczyli granicę ukraińską w terminie od 24 lutego 2022 r. i uzyskali w Polsce status ochrony czasowej na podstawie art. 1 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwanej dalej specustawą) (Dz.U. 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w trakcie rekrutacji na studia na Uniwersytecie Wrocławskim na rok akademicki 2022/23.

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM 

 Rejestracja rozpocznie się 1 lipca 2022 r w odrębnym systemie rekrutacyjnym na wybranie kierunki studiów.

Link do systemu rekrutacyjnego.

1) Limit przyjęć na wybrane kierunków, na które będzie można się zarejestrować jest określona w Zarządzeniu Nr 128/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31.05.2022 r.

3) Rekrutacja odbędzie się według odrębnego harmonogramu z postępowaniem rekrutacyjnym przeniesionym na wrzesień. Szczegóły są opisane w Zarządzeniu Nr 129/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31.05.2022 r. oraz w zakładce „UKRAINA” przypisanej do kierunków, których dotyczy.

4) Obowiązuje opłata rekrutacyjna 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów. W terminie do 14 października 2022 r. będzie można złożyć wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej za jeden wybrany kierunek studiów (wzór)

5) Studia stacjonarne w języku polskim są bezpłatne w okresie objęcia ochroną czasową (obecnie do końca sierpnia 2023 r.).

6) W przypadku braku możliwości okazania dokumentów będących podstawą przyjęcia na studia przyjęcie nastąpi na podstawie decyzji warunkowej pod warunkiem dostarczenia brakujących dokumentów w terminie późniejszym, wskazanym w decyzji. Brak dostarczenia dokumentów we wskazanym terminie będzie skutkował utratą statusu studenta.

7) Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna zweryfikuje znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów.

Wykaz dokumentów, które mogą być dostarczone później:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z legalizacją lub opatrzone apostille (kopia wraz z oryginałem do wglądu) oraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego do rejestru tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
  • dyplom lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z legalizacją lub opatrzone apostille (kopia wraz z oryginałem do wglądu) oraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego do rejestru tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
  • zaświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1, tj.:
  • potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
  • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
  • potwierdzenie ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM 1) Rekrutacja na studia w języku angielskim trwa. Zasady rekrutacji i harmonogram dostępne są na stronie2) Studia w języku angielskim są płatne. 3) Limit na studia w języku angielskim zostanie zwiększony. 4) W przypadku braku możliwości okazania dokumentów będących podstawą przyjęcia na studia przyjęcie nastąpi na podstawie decyzji warunkowej pod dostarczenia brakujących dokumentów w terminie późniejszym, wskazanym w decyzji. Brak dostarczenia dokumentów we wskazanym terminie będzie skutkował utratą statusu studenta. Wykaz dokumentów, które mogą być dostarczone później:
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z legalizacją lub opatrzone apostille (kopia wraz z oryginałem do wglądu) oraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego do rejestru tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
  • dyplom lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z legalizacją lub opatrzone apostille (kopia wraz z oryginałem do wglądu) oraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego do rejestru tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP