Strona używa plików cookies więcej

Ustalenie i ogłoszenie wyniku wyborów Rektora UWr na kadencję 2020-2024

UCHWAŁA NR 19/2020 UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024.

Na podstawie art. 23 ust. 1-3 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z § 55 ust. 1, ust. 4 pkt 10 i ust. 5, w związku z § 50 ust. 1 pkt 2 i § 85-91 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z § 1 pkt 6 i § 1a uchwały Nr 17/2019 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów i ustalenia kalendarza wyborczego wyborów Rektora oraz wyborów do: Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, Senatu, Rad Wydziałów, Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich i wyborów kandydatów na Dziekanów w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024 (z późn. zm.), w związku z § 1 uchwały Nr 13/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie uchylenia zawieszenia procedur wyborczych w Uniwersytecie Wrocławskim oraz określenia dni, w których odbędzie się Uniwersytecka Debata Wyborcza oraz posiedzenie elekcyjne Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, Uniwersytecka Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się z dokumentacją wyborczą dotyczącą wyborów Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego – przeprowadzonych podczas posiedzenia elekcyjnego w dniu 25 maja 2020 r. – Uniwersytecka Komisja Wyborcza stwierdza, że Uniwersyteckie Kolegium Elektorów wybrało Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024.
2. Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 (tj. od dnia 1 września
2020 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.) został prof. dr hab. Przemysław Wiszewski.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr