Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

UWr w InclusU

Uniwersytet Wrocławski jest członkiem InclusU – sieci siedmiu, europejskich uczelni. O tym, czym jest InclusU, jakie są jego cele i dlaczego "włączanie" jest tak ważne – mówią rektor UWr prof. dr hab. Przemysław Wiszewski i dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr, prorektorka ds. projektów i relacji międzynarodowych.

Udział naszej Uczelni w Konsorcjum InclusU European University Alliance (członkowie Konsorcjum InclusU: The University of Lille, Malmö University, The University of Minho, The European University Viadrina, Babeș-Bolyai University, Mykolas Romeris University) wpisuje się w realizację przyjętej strategii UWr, która zakłada prowadzenia badań naukowych według najwyższych standardów oraz zapewnienia naszym studentom kształcenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w duchu otwartości, niezależności, uczciwości i tolerancji, przygotowując ich do przyjęcia odpowiedzialności za społeczeństwo oraz gospodarkę krajową i międzynarodową. Członkostwo w InclusU European University Alliance zapewni dalszy rozwój naszej uczelni jako międzynarodowej uczelni silnie zakorzenionej w mieście, regionie i kraju, służącej społeczeństwu i nauce, bogatej w wielokulturowych studentów i wykładowców, Uczelni uznanej i cenionej na Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego i na światowym rynku edukacyjnym.

Kontynuacja dotychczasowej współpracy z instytucjami partnerskimi oraz nawiązywanie relacji naukowo-dydaktycznych z nowymi ośrodkami akademickimi w ramach InclusU w znaczący sposób przyczyni się do realizacji misji naszej Uczelni, jaką jest tworzenie elit poprzez budowanie kapitału społecznego i intelektualnego oraz kształtowanie jednostek o otwartych umysłach, zdolnych do podejmowania nowych wyzwań narzuconych im przez dynamiczny i ciągle zmieniający się świat. Udział w European University Alliance InclusU to szansa na rozwój Uniwersytetu jako ośrodka życia akademickiego, intelektualnego i kulturalnego, miejsca spotkań i swobodnej wymiany myśli; nie wieża z kości słoniowej, ale ośrodek aktywnie współpracujący z otoczeniem społecznym i gospodarczym na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz kształtujący dobre praktyki w sferze publicznej i prywatnej. Czerpiąc ze swoich międzynarodowych doświadczeń, Uczelnia dążyć będzie do kształcenia nie specjalizującego się w wąskich dziedzinach, ale osób o szerokich umiejętnościach społecznych i nawyku uczenia się przez całe życie, międzytematycznych, zdolnych do skutecznego rozwiązywania problemów, jakie napotykają w swojej pracy zawodowej. życie. Będziemy dążyć do zaprojektowania modelu studiów multidyscyplinarnych, zapewniającego studentom szeroki wachlarz umiejętności społecznych i intelektualnych niezbędnych w ich środowisku pracy.

Projekt InclusU oparty jest na czterech filarach:

1) UCZENIE SIĘ OPARTE NA WYZWANIACH: To innowacyjne podejście dydaktyczne umożliwia studentom współpracę z interesariuszami z przemysłu, polityki i społeczeństwa w celu wypracowania i opracowania rozwiązań dla wyzwań technologicznych i społecznych. Student Challenge Hub to fizyczna i / lub wirtualna przestrzeń, w której odbywa się wspólne myślenie i uczenie się. W przypadku kursów, w które zaangażowanych jest kilka uczelni partnerskich, jest to ważna przestrzeń dla umiędzynarodowienia zwykle niemobilnych grup studentów (włączenie).

2) ZAANGAŻOWANIE WSPÓLNOTY- Opierając się na założeniu, że uniwersytety ponoszą społeczną odpowiedzialność, zarówno w zakresie kształtowania przyszłych aktorów zmian społecznych, jak i opracowywania opartych na badaniach rozwiązań dla wyzwań społecznych, coraz ważniejsza staje się bliższa współpraca z odpowiednimi interesariuszami i ich włączanie. W projekcie specjalnie opracowano synergie między filarami 1 i 2.

3) WIRTUALNY KAMPUS INCLUSU Wirtualny Kampus to wirtualna infrastruktura, która ma na celu usprawnienie współpracy naukowej i dydaktycznej, współpracy z interesariuszami, dokształcania pracowników oraz zarządzania internacjonalizacją. W ramach tego projektu powstanie wspólny kampus oparty na awatarach 3D, w którym tworzone są wspólne pokoje do nauczania i konsultacji, np. sale konferencyjne i seminaryjne, wspólne biuro badawcze i wirtualne Międzynarodowe Biuro InclusU ze wspólnym systemem do cyfrowego zarządzania mobilnością. W ramach wirtualnego kampusu zostanie wdrożony system do cyfrowego zarządzania mobilnością za granicą i/w kraju. Obejmuje to wszystkie etapy / elementy zarządzania mobilnością: umowy o współpracy między partnerami, cyfrowe nominowanie mobilnych studentów i pracowników dokumenty aplikacyjne, umowy o naukę, dane dotyczące mobilności, certyfikaty i uznanie na macierzystych uczelniach.

4) NAUCZANIE WIRTUALNE. Filar ten będzie się koncentrował na projektach, które umożliwią wirtualne nauczanie studentów, dalsze szkolenie pracowników partnerów InclusU, a także ich monitorowanie związane z badaniami. Projektując, wdrażając i zarządzając wirtualnym nauczaniem, należy wziąć pod uwagę i stopniowo integrować elementy filarów 1, 2 i 3.

W oczekiwaniu na ogłoszenie przez Komisję Europejską kolejnego konkursu ‘’Uniwersytet Europejski’’ Konsorcjum współpracuje i przygotowuje wspólne projekty do innych Programów takich jak Erasmus Plus Akcja 2 i DAAD. Oba projekty otrzymały finansowanie i wkrótce Konsorcjum przystąpi do ich realizacji. Chodzi o projekt ‘’Digital pedagogy to develop Autonomy, mediate and certify Lifewide and Lifelong Language Learning for (European) Universities’’ w ramach Programu Erasmus Plus Akcja 2 Partnerstwo Strategiczne. W projekcie tym UWr będzie współkoordynować, wraz z Uniwersytetem w Lille, prowadzeniem badań: Recognition process of informal and formal learning and certification system for learners (initial education and adult education) and for trainers.

Natomiast w ramach oferty DAAD ogłoszono konkurs Europejskie Sieci Uniwersytetów ( EUN ) inicjatywa krajowa do którego Konsorcjum InclusU przystąpiło i złożono projekt obejmujący główne działań zaplanowane w projekcie InclusU. Dzięki temu projektowi, koordynowanemu przez Uniwersytet w Viadrinie, będziemy mogli już wkrótce rozpocząć realizację niektórych zadań z czterech filarów.

Francuskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego również uruchomiło środki dla tych konsorcjów, które nie otrzymały finansowania z Komisji Europejskiej i nasze Konsorcjum otrzymało grant na realizację projektu European Network COVERAGE – celem europejskiej sieci COVERAGE będzie analiza i porównanie wpływu reakcji na epidemię w Europie na osoby podatne na zagrożenia, w szczególności osoby starsze, poprzez holistyczną multidyscyplinarną koncepcję doświadczenia w opiece. OVERAGE zrzesza siedem krajów UE InclusU i Kanadę.

Oczywiście Konsorcjum zamierza składać kolejne projekty teraz głównie korzystając z szerokiej oferty nowego programu Erasmus 2021-2027. Przymierzamy się do projektów z zakresu: Knowledge Alliances, Strategic Partnerships, Capacity Building.

Współpracę z konsorcjum z ramienia UWr koordynuje prorektor ds. Projektów i relacji międzynarodowych dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr oraz kierownik Biura Współpracy z Zagranicą Urszula Broda.

Dodane przez: Agata Kreska

10 Cze 2021

ostatnia modyfikacja: 10 Cze 2021