Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Pracownicy / Wydarzenia

Ważne! Zmiana kalendarza wyborczego

UCHWAŁA Nr 7/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmiany kalendarza wyborczego ustalonego uchwałą Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów
i ustalenia kalendarza wyborczego wyborów Rektora oraz wyborów do: Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, Senatu, Rad Wydziałów, Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich i wyborów kandydatów na Dziekanów w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024

Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 1-4 i 6 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz § 6 zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433),   Uniwersytecka Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:

§1

Zawiesza się trwające w Uniwersytecie Wrocławskim procedury wyborcze,
w szczególności zaplanowaną na ten tydzień uniwersytecką debatę wyborczą
(16 marca 2020 r.) oraz posiedzenie elekcyjne Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów (20 marca 2020 r.).

§2

W najbliższym z możliwych terminów, jednakże nie później niż do dnia 14 kwietnia
2020 r., Uniwersytecka Komisja Wyborcza określi nowe terminy procedur wyborczych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej

dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr

16.03.2020 r.

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej – powyższa uchwała w rejestrze UKW ma numer 10/2020.

Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej

dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

16 Mar 2020

ostatnia modyfikacja: 16 Mar 2020