Strona używa plików cookies więcej

Konferencje

Wolność, równość… dla wszystkich? Kobiety w walce o awans społeczny 1700-1918 – konferencja

Instytut Historyczny oraz Instytuty Filologii Romańskiej i Angielskiej UWr serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Wolność, równość… dla wszystkich? Kobiety w walce o awans społeczny 1700-1918″, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 20-21 listopada 2018 r. Pierwsze słowa tematu konferencji stanowią nawiązanie do sztandarowych postulatów Wielkiej Rewolucji Francuskiej i jej dążeń demokratycznych zmieniających stary porządek świata. Postulaty te okazują się aktualne także i dziś, kiedy świętujemy setną rocznicę zakończenia I wojny światowej, która w dużym stopniu przyczyniła się do pełniejszej realizacji owych oświeceniowych haseł, dzięki przyznaniu praw wyborczych kobietom i wprowadzeniu daleko idącego równouprawnienia płci w większości krajów europejskich. Chociaż już w czasach najdawniejszych podejmowano próby mające na celu poprawę statusu kobiet, w ramach niniejszej konferencji, chcielibyśmy skupić uwagę na „długich wiekach” osiemnastym i dziewiętnastym, gdyż to właśnie ówczesne przeobrażenia polityczne, gospodarcze, a przede wszystkim mentalnościowe poprzedziły (umożliwiły) dwudziestowieczny przełom.

Zachęcamy doświadczonych pracowników naukowych, młodych badaczy oraz doktorantów do nadsyłania propozycji wystąpień poruszających następujące aspekty:  

PUNKT WYJŚCIA
– pozycja kobiety w dawnych społeczeństwach: wyobrażenia i rzeczywistość;
– status społeczny kobiet w ujęciu porównawczym (różne kraje i kultury);
– motywacje do podjęcia starań na rzecz emancypacji grup marginalizowanych.

ŚRODKI I METODY, SUKCESY I PORAŻKI
– sposoby/strategie działania podejmowane przez jednostki, grupy i organizacje w celu wywalczenia równych praw lub zwalczania aktywności prorównościowych;
– okoliczności sprzyjające awansowi społecznemu kobiet, efekty działań i przyczyny sukcesów/porażek;
– społeczny odbiór przemian.

NARRACJE I INTERPRETACJE
– z warsztatu badacza dziejów kobiecej emancypacji grup „marginalizowanych”: dotychczasowy dorobek naukowy, metody, trudności i ograniczenia, nowe tematy i perspektywy badawcze;
– walka kobiet (i nie tylko) o awans społeczny w podręcznikach szkolnych oraz literaturze popularnonaukowej, fachowej, a także w sztukach wizualnych i w środkach masowego przekazu (prasa, film, komiks, gry, internet);
– „kwestia gender” w dyskursach politycznym i dziennikarskim.

Zależy nam, aby wymienione zagadnienia wyznaczyły główne kierunki dyskusji i posłużyły Państwu jako inspiracje, jakkolwiek zachęcamy do nadsyłania także innych propozycji odnoszących się do głównego tematu konferencji.

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr hab. Leszek Ziątkowski
prof. UWr dr Tomasz Wysłobocki
dr Elżbieta Klimek-Dominiak
mgr Magdalena Gibiec
mgr Dorota Wiśniewska

RADA NAUKOWA
dr hab. Dominika Ferens, prof. UWr  (Uniwersytet Wrocławski)
prof. Chantal Grell (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris Saclay)
prof. Teresa Kulak (Uniwersytet Wrocławski)
prof. Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
prof. Aleksandra Skrzypietz  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

JĘZYKI
Języki konferencji: polski, angielski, francuski

ZGŁOSZENIA
Abstrakty (w języku wystąpienia) prosimy nadsyłać do 30 VI 2018 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

OPŁATA KONFERENCYJNA
Przedsięwzięliśmy starania w celu pozyskania środków na sfinansowanie wydarzenia, dlatego informacje odnoszące się do ewentualnej opłaty konferencyjnej i innych kosztów związanych z udziałem zostaną podane w maju 2018 r.

PUBLIKACJA
Pokłosiem konferencji będzie publikacja w formie recenzowanej monografii. Termin nadsyłania artykułów: 28 II 2019 r.

KONTAKT
Pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: conferences.uwr@gmail.com

Schematyczne postaci kobiet i mężczyzn z napisami "równość" w różnych językach
UWr/CC BY-NC 2.0

Dodane przez: Agata Kreska

31 Sty 2018

ostatnia modyfikacja: 31 Sty 2018