Strona używa plików cookies więcej

Młody Badacz 2020–2025 to nowy program grantów i stypendiów dla studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem programu jest wsparcie rozwoju naukowo-badawczego studentów i doktorantów. Program stypendialny doceni kandydatów na studia z najlepszymi wynikami. Program grantowy ułatwi studentom i doktorantom nawiązanie kontaktów z międzynarodowym środowiskiem naukowym. Pomoże im podjąć badania na uczelniach zagranicznych, a także organizować międzynarodowe wydarzenia naukowe lub brać w nich czynny udział.

Program jest finansowany ze środków przeznaczonych na realizację projektu Uniwersytetu Wrocławskiego w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.

Stypendia

O stypendia będą mogli ubiegać się studenci, którzy w roku zdania egzaminu maturalnego zostali przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich jako medaliści, laureaci i finaliści olimpiad lub kandydaci z najwyższymi wynikami otrzymanymi w procesie rekrutacji. Łącznie każdego roku do stypendystów będzie trafiać aż 1 mln złotych. Szczegóły znajdują się w Regulaminie załączonym poniżej.

Granty

O granty będą mogli ubiegać się studenci i doktoranci, którzy uzyskane pieniądze będą mogli przeznaczyć na:

  1. pokrycie kosztów czynnego udziału w międzynarodowej konferencji naukowej lub w studenckim konkursie międzynarodowym;
  2. pokrycie kosztów udziału w międzynarodowym wydarzeniu służącym pogłębianiu wiedzy i kompetencji naukowych;
  3. pokrycie kosztów pobytu w uczelni zagranicznej w celu podjęcia badań naukowych, których efektem będzie przygotowanie publikacji lub wniosku o grant finansowany przez instytucję zewnętrzną;
  4. dofinansowanie organizacji międzynarodowych warsztatów i szkół naukowych.