Strona używa plików cookies więcej

Karol Kiczka

Prof. Karol Kiczka

Karol Kiczka (ur. w 1967 r. w Wieluniu), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (WPAE) Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr). Ukończone kierunki studiów: administracja oraz prawo. W okresie kształcenia zaangażowany w działalność Samorządu Domów Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studenckiej Spółdzielni Pracy „ROBOT”. Zatrudniony na UWr od 01.10.1994; doktorat (1998); habilitacja (2007); tytuł profesora (2015). Specjalizacja: publiczne prawo gospodarcze, prawo administracyjne (więcej: www.prawo.uni.wroc.pl/user/12085). Kierownik indywidualnego projektu badawczego z NCN, współwykonawca projektu współfinansowanego przez UE ze środków EFS. Opiekun kilkuset obronionych prac dyplomowanych (licencjackich, magisterskich). Wypromował pięciu doktorów nauk prawnych, promotor dziesięciu otwartych przewodów doktorskich, opiekun pięciu doktorantów. Recenzent w wielu postępowaniach (przewodach) doktorskich, habilitacyjnych oraz o tytuł naukowy profesora.

O doświadczeniu kandydata w pracy organizacyjnej na Uczelni (12 lat) świadczą m.in. pełnione funkcje: prodziekan WPAE (2008–2012), prorektor ds. nauczania UWr (2012–2016), dziekan WPAE (2016–2020), pełnomocnika Rektora UWr ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim, przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Wrocławskiego (2016–2020), przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim, przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej oraz członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Senackiej Komisji Nauczania, Senackiej Komisji Finansów oraz Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jako prodziekan WPAE przewodził zespołowi, który wdrożył na WPAE USOS, jako pierwszym wydziale Uczelni. Kierował pracami Zespołu przygotowującego ankietę ewaluacji działalności naukowej WPAE za lata 2013–2016, w rezultacie której WPAE uzyskał kategorię A+ jako jeden z dwóch wydziałów UWr oraz trzech tego typu wydziałów w kraju. Podczas kadencji 2016–2020 m.in. utworzono dwa kierunki studiów prowadzonych w języku angielskim, zwiększono z poziomu 204 (2016) do 452 (2019) liczbę studentów na kierunkach anglojęzycznych. Prowadzonych jest obecnie 19 studiów podyplomowych, na których kształci się 560 osób (w 2016 odpowiednio było 12 studiów podyplomowych i 338 uczestników tych studiów).

Więcej o aktywności kandydata stanowią m.in. protokoły z posiedzeń gremiów, których był uczestnikiem w latach 2008–2020 oraz za okres 2016–2020 dokumentuje FB: www.facebook.com/wpaieuwr/

Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe uzyskane poza UWr w okresie 28 lat to m.in.: pracownik administracji skarbowej (starszy komisarz skarbowy), radny gminny dwóch kadencji (w tym przewodniczący gminnej komisji rewizyjnej), członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu; pełnomocnik ds. finansowo–prawnych przedsiębiorstwa prywatnego, prezes zarządu spółki akcyjnej (s. a.), główny księgowy s. a., członek rady nadzorczej s. a., radca prawny. Autor (współautor) ekspertyz prawniczych na rzecz organów (podmiotów) publicznych oraz przedsiębiorców.

Dane kontaktowe: karol.kiczka@uwr.edu.pl

DEKLARACJA PROGRAMOWA

Uniwersytet Wrocławski jest naszym wspólnym dobrem, gdzie spełniamy swoje marzenia i plany oraz spędzamy znaczną część życia. Wszyscy – pracownicy, studenci, doktoranci – poprzez swoją pracę i zaangażowanie budujemy pozycję naszej Alma Mater na określonych niwach w otoczeniu społecznym i gospodarczym regionu, kraju i przestrzeni międzynarodowej. Powinniśmy dbać oto, aby treść zawarta w słowie universitas nie pozostawała wyłącznie sloganem przywoływanym podczas ważnych uroczystości, ale znajdowała rzeczywiste odzwierciedlenie w codziennej działalności naszej Uczelni.

Prowadzenie badań naukowych, kształcenie studentów i doktorantów, transfer wiedzy i technologii oraz działania na rzecz społeczeństwa, gospodarki, rozwoju cywilizacyjnego to podstawowe obszary aktywności nowoczesnej uczelni w XXI wieku. Właściwa realizacja tych zadań wymaga koniecznych zmian oraz dalszego doskonalenia funkcjonowania Uczelni jako szczególnej instytucji życia publicznego. Niezbędne jest równoczesne wieloaspektowe wsparcie, w tym finansowe, dla wszystkich, którzy budują i umacniają jej pomyślny rozwój. Koniecznym jest zwiększanie optymalnych warunków do uwolnienia potencjału tkwiącego w naszej społeczności, tak aby Uniwersytet Wrocławski posiadał jeszcze bardziej znaczący status w kraju i na arenie międzynarodowej, czemu sprzyja Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy.

Zdobyte przez 12 lat doświadczenie na ważnych odcinkach pracy organizacyjnej Uczelni pozwoliły mi dobrze poznać zasady jej funkcjonowania i ludzi, którzy są przecież najwyższą wartością naszej Alma Mater. Cykl spotkań, jaki odbyłem ostatnio z Państwem, za który teraz ponowie bardzo dziękuję, daje dodatkowy asumpt do przygotowania programu zmian oraz ulepszenia funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego, a moje kwalifikacje i doświadczenie nabyte także w trakcie 28 lat aktywności zawodowej poza uczelnią pozwolą na jego zrealizowanie (zob. życiorys kandydata).

Konwencja autoprezentacji nie pozwala na szczegółowe ukazanie całego mojego programu, dlatego poniżej przedstawiam główne jego tezy, które rozwinę w czasie otwartej debaty uniwersyteckiej w dniu 16 marca 2020 r.

Uniwersytet Wrocławski – Wielowymiarowa Uczelnia Przyszłości – Postęp i Zmiany

I. Badania naukowe, w tym zwłaszcza:

 1. Mobilność, umiędzynarodowianie oraz wsparcie dla kadry badawczej,
 2. Podniesienie pozycji naukowej,
 3. Rozpoznawalność na arenie międzynarodowej,
 4. Interdyscyplinarność,
 5. Rozwój infrastruktury badawczej,
 6. Wzrost sprawności organizacyjnej w obszarze działalności badawczej.

II. Efektywne kształcenie studentów i doktorantów, w tym zwłaszcza:

 1. Wszechstronny rozwój kompetencji kadry dydaktycznej,
 2. Nowoczesne, interdyscyplinarne i międzynawowe kształcenie,
 3. Wzrastająca pozycja Szkoły Doktorskiej,
 4. Stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w kształceniu i badaniach naukowych,
 5. Udoskonalenie systemów teleinformatycznej obsługi studentów i doktorantów.

III. Rozwój ruchu studenckiego i doktoranckiego, w tym zwłaszcza:

 1. Zwiększenie zaangażowania studentów w badania naukowe,
 2. Przestrzeń badawcza dla doktorantów,
 3. Mobilizowanie do udziału w międzynarodowych projektach dla młodych naukowców,
 4. Studenckie i Doktoranckie Inkubatory Innowacyjności,
 5. Wzmacnianie podmiotowości studentów i doktorantów.

IV. Doskonalenie administracji uniwersyteckiej, w tym zwłaszcza:

 1. Zmiana modelu kierowania uczelnią – zarządzanie procesowe,
 2. Budowanie otwartej i przyjaznej kultury organizacyjnej,
 3. Doskonalenie polityki płacowej i awansowej,
 4. Efektywność zarządzania finansami,
 5. Cyfryzacja uczelni we wszystkich jej aspektach.

V. Współpraca z otoczeniem społeczno–gospodarczym, w tym zwłaszcza:

 1. Skuteczny wpływ na otoczenie społeczne i gospodarcze ­– ekspercka rola Uczelni,
 2. Umocnienie kulturotwórczej roli Uczelni,
 3. Transfer wiedzy i technologii do społeczeństwa i gospodarki,
 4. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie badań naukowych i kształcenia,
 5. Absolwenci i pracownicy ambasadorami Uczelni w otoczeniu społecznym i gospodarczym.

VI. Ekologiczny Uniwersytet Wrocławski, w tym zwłaszcza:

 1. Wprowadzenie różnorodnych form oddziaływania proekologicznego dla wspólnoty uniwersyteckiej,
 2. Pozyskiwanie finansowania na proekologiczne projekty naukowe i projekty wdrożeniowe,
 3. Wprowadzenie ekologicznych energooszczędnych elementów infrastruktury Uczelni

Uprzejmie proszę o uwagi i zapraszam do kontaktu w celu omówienia kwestii odnoszących się do deklaracji programowej oraz planowanych działań: karol.kiczka@uwr.edu.pl

Po 12 latach pracy organizacyjnej w Alma Mater w zbliżających się wyborach rektorskich na kadencję 2020–2024 zamierzam poddać się Państwa ocenie i dlatego ­– uprzejmie proszę ­– o rozważanie możliwości oddania swojego głosu na kandydaturę piszącego te słowa w czasie wyborów Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (20/03/2020). Państwa przychylność byłaby dla mnie pozytywną notą z egzaminu składanego przed Uczelnianym Kolegium Elektorów Uniwersytetu Wrocławskiego.