Strona używa plików cookies więcej

Zawieszenie procedur wyborczych. Uchwała UKW z 9 kwietnia 2020

UCHWAŁA Nr 12/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 17/2019 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów i ustalenia kalendarza wyborczego wyborów Rektora oraz wyborów do: Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, Senatu, Rad Wydziałów, Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich i wyborów kandydatów na Dziekanów w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024

Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 1-4 i 6, w związku z § 91 ust. 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz § 6 zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego Uniwersytecka Komisja Wyborcza postanawiają, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 17/2019 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów i ustalenia kalendarza wyborczego wyborów Rektora oraz wyborów do: Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, Senatu, Rad Wydziałów, Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich i wyborów kandydatów na Dziekanów w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„Uniwersytecka Debata Wyborcza odbędzie się nie później niż na 5 dni przed dniem posiedzenia elekcyjnego Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, z zastrzeżeniem § 1a;”;

2) § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

do dnia 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek):

posiedzenie elekcyjne Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów – wybór Rektora, z zastrzeżeniem § 1a;”;

3) § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

do dnia 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek):

a/ wybory kandydatów na Dziekanów przez Wydziałowe Kolegia Elektorów,

b/ wybory przedstawicieli do Senatu: nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów,

c/ wybory przedstawicieli do Rad Wydziałów: nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów,

d/ wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich;”

4) po § 1 pkt 8 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„Dni, w których odbędzie się:

1) Uniwersytecka Debata Wyborcza;

2) posiedzenie elekcyjne Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów

– określi Uniwersytecka Komisja Wyborcza odrębną uchwałą, podjętą z odpowiednim wyprzedzeniem przed terminem Uniwersyteckiej Debaty Wyborczej.

§ 2

1. Przedłuża się zawieszenie procedur wyborczych w Uniwersytecie Wrocławskim.

2. W najbliższym z możliwych – prawnie i faktycznie – terminów Uniwersytecka Komisja Wyborcza uchyli zawieszenie procedur wyborczych w Uniwersytecie Wrocławskim.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 10/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany kalendarza wyborczego ustalonego uchwałą Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów i ustalenia kalendarza wyborczego wyborów Rektora oraz wyborów do: Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, Senatu, Rad Wydziałów, Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich i wyborów kandydatów na Dziekanów w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej

dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr