Strona używa plików cookies więcej

Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska jest jednostką zarządzającą procesem dydaktycznym interdyscyplinarnego kierunku studiów pod nazwą „ochrona środowiska”, który jest prowadzony przez Wydział Nauk Biologicznych oraz Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.

Interdyscyplinarne studia ochrony środowiska w umiejętny sposób łączą wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne z szeroko rozumianych treści nauk przyrodniczych i ścisłych. Kształcenie studentów ochrony środowiska oparte jest na schemacie przekazywania wiedzy poczynając od treści ogólnych do coraz ich większego uszczegółowienia.

Na pierwszym stopniu studiów program przewiduje zapoznanie z treściami podstawowymi z zakresu: biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz treści kierunkowych: ekologii i ochrony przyrody, geologii, geomorfologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, instrumentów prawnych w ochronie środowiska, technologii w ochronie środowiska, zagrożeń cywilizacyjnych, podstaw hydrogeologii i geologii inżynierskiej, flory i fauny Polski, zarządzania bioróżnorodnością oraz monitoringu środowiska.

Na drugim stopniu studiów istnieje możliwość wyboru dwóch specjalności:

Analityka środowiskowa, na której studenci zapoznają się z wiedzą dotyczącą podstaw analityki laboratoryjnej, metod kolorymetrycznych, chromatograficznych, emisyjnych i absorpcyjnych oraz spektrometrii mas. Ponadto uczy się wykorzystywania zdobytej wiedzy do oceny jakości wód powierzchniowych oraz interpretacji i opracowania danych środowiskowych. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w laboratorium monitoringu środowiska oraz szeroko rozumianych podmiotów zajmujących się problemami ochrony środowiska.

Ocena oddziaływania na środowisko, na której studenci zapoznają się m.in.  z wiedzą dotyczącą środowiskowych zagrożeń zdrowia, gatunków chronionych, siedlisk Natura 2000, ekologii krajobrazu, oceny środowiska gruntowo-wodnego. Efektem praktycznym jest umiejętność metodologii opracowywania raportów ooś, inwentaryzacji obiektów przyrody nieożywionej oraz wpływu inwestycji na bioróżnorodność. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach konsultingowych, administracji rządowej i samorządowej.

Fot. Stefan Cook/Flickr/CC BY-NC 2.0