Strona używa plików cookies więcej

Powstał w 2006 roku, lecz jego korzenie sięgają Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. To tutaj geolodzy i geografowie rozwijają swoje pasje i odkrywają tajemnice Ziemi.

Wydział tworzą:

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Instytut Nauk Geologicznych

Studia na WNZKŚ  są realizowane w systemie trójstopniowym : I stopień licencjackie i inżynierskie , II magisterskie, III doktoranckie .

Studenci mają do wyboru pięć kierunków: geografię, gospodarkę przestrzenną ,turystykę geologię, inżynierię geologiczną – w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym – oraz ochronę środowiska , interdyscyplinarny kierunek współtworzony z Wydziałem Nauk Biologicznych.

Programy studiów dostosowane zostały do wymagań rynku pracy. Mają za zadanie kształcenie kompletne, umożliwiające zdobycie zawodu z jednoczesnym zapewnieniem studentom indywidualnego rozwijania zainteresowań. Głównym celem kształcenia jest uzyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Absolwenci wydziału uzyskują specjalistyczne kwalifikacje w zakresie geochemii i gospodarki odpadami, geologii poszukiwawczej, hydrogeologii, petrologii i mineralogii stosowanej , procesów zachodzących zarówno w środowisku naturalnym jak i społeczno-ekonomicznym, wykorzystywania najnowszych technik analiz w systemach GIS oraz planowania i zarządzania w zakresie organizacji i pośrednictwa w turystyce, gastronomii i hotelarstwa, planowania rozwoju turystyki w regionach, na obszarach chronionych i w odniesieniu do atrakcji turystycznych.

Absolwenci w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne są przygotowani do samodzielnej pracy. Uzyskana wiedza i umiejętności dają możliwość zatrudnienia przy poszukiwaniu i dokumentowaniu złóż, wód podziemnych, wykonywaniu dokumentacji na potrzeby budownictwa, w zespołach eksperckich i konsultingowych przygotowujących dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, w firmach turystycznych, geoinformatycznych i kartograficznych, jednostkach badawczych i rozwojowych.

Młodzi geolodzy i geografowie prężnie działają w studenckich kołach naukowych.

W ramach programu Erasmus + studenci mogą odbyć część studiów w wybranych uczelniach zagranicznych, w ramach programu MOST w uczelniach krajowych.

Potencjał naukowy Wydziału stanowi silna kadra naukowo-dydaktyczna.

 

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.