Strona używa plików cookies więcej

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego należy do najstarszych i najlepszych w Polsce. Jego historia i tradycja czerpie z dorobku Uniwersytetów Jana Kazimierza we Lwowie oraz Stefana Batorego w Wilnie. Doskonałe warunki i możliwości nauczania skutkują od lat utrzymywaniem się Wydziału w ścisłej czołówce ogólnopolskich rankingów. Prestiżowa Kategoria A+ dla Wydziału to potwierdzenie utrzymującego się od lat wysokiego poziomu prowadzonej działalności naukowo-badawczej.

Wydział jest liderem w Polsce, wśród pozostałych wydziałów, pod względem liczby corocznie publikowanych artykułów naukowych w czasopismach z listy JCR Journal Citation Reports, czyli tzw. listy filadelfijskiej. Publikacje pracowników wydziału mają istotne znaczenie w zakresie umiędzynarodowienia wyników badań naukowych. Wydawanych jest tutaj kilkanaście czasopism naukowych. Wszystkie dostępne są on-line nieodpłatnie.

O szerokiej krajowej i międzynarodowej współpracy świadczy fakt, że WPAE podpisał ponad 100 umów z innymi wydziałami prawa w Polsce i za granicą. Oprócz długoletnich umów z uniwersytetami zagranicznymi, między innymi z Cambridge, Groningen, Bari, Sofii, Moskwy, Lwowa, Buenos Aires, Chicago, Sankt Petersburga, Pragi, Grodna, Kolonii, Wydział podpisał blisko 100 umów z wydziałami prawa na uczelniach partnerskich.

Wydział zatrudnia ponad 200 wybitnych pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym znaczną liczbę profesorów. Wielu spośród nich pełni eksponowane funkcje w organach władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a także prowadzi kancelarie.

Studiuje tu kilka tysięcy studentów, a chęć podjęcia nauki co roku deklaruje wielu maturzystów z Polski, Europy i całego świata. Oferta dydaktyczna jest dynamicznie dostosowywana do wymagań rynku pracy, a na kierunkach uruchamiane są nowe, atrakcyjne i unikalne specjalności.

Na Wydziale wśród kanonu kierunków znalazły się:

  • Prawo (jednolite magisterskie 5-letnie stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe oraz niestacjonarne zaoczne)
  • Administracja (I stopnia 3-letnie licencjackie stacjonarne i niestacjonarne zaoczne) oraz studia II stopnia 2-letnie magisterskie stacjonarne i niestacjonarne zaoczne)
  • Ekonomia (I stopnia 3-letnie licencjackie stacjonarne i niestacjonarne zaoczne) oraz studia II stopnia 2-letnie magisterskie stacjonarne i niestacjonarne zaoczne)
  • Kryminologia (I stopnia 3-letnie licencjackie niestacjonarne zaoczne)
  • Criminal Justice (I stopnia 3-letnie licencjackie stacjonarne w języku angielskim)
  • A. Bachelor of Business and Administration (I stopnia 3-letnie stacjonarne w języku angielskim)
  • M. International and European Law (II stopnia 2-letnie magisterskie stacjonarne w języku angielskim)
  • Konsulting prawny i gospodarczy (II stopnia 2-letnie magisterskie niestacjonarne zaoczne w zakresie gałęzi prawa we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu obu uniwersytetów)
  • Kryminologia prawnicza (II stopnia 2-letnie magisterskie niestacjonarne zaoczne)
  • Administration in International Organizations (II stopnia 2-letnie magisterskie stacjonarne w języku angielskim

Atutem studiowania na WPAE jest m.in. fakt, że studenci przez cały okres studiów mają kontakt z praktyką. Poza obowiązkowymi praktykami studenci realizują również praktyki nieobowiązkowe oraz uczestniczą w stażach organizowanych w porozumieniu z pracodawcami. Wydział koordynuje organizację praktyk studenckich przez ELSA Wrocław i Studencką Bazę Praktyk, działającą przy Samorządzie Studentów.

Na Wydziale powołano Radę Konsultacyjną Interesariuszy Zewnętrznych, która czuwa nad jak najlepszym przygotowaniem programów studiów i samych studentów do pracy zawodowej.

Codzienną naukę ułatwia studentom portal e-lerningowy, a nowoczesny sposób nauki umożliwia m.in. Wirtualna Sala Zbrodni, w której studenci uczestniczą w symulacji oględzin miejsca zbrodni, gromadzą dane, a także ustalają przebieg zdarzeń w technologii wirtualnej rzeczywistości. Pracownicy Wydziału w ramach prowadzonych zajęć wykorzystują nowoczesne technologie związane z Virtual Reality (VR). Do dyspozycji studentów i pracowników pozostaje również biblioteka wydziałowa, która jest jedną z największych bibliotek prawniczych w Polsce.

O wysokim poziomie, jaki reprezentuje wydział, świadczą również zajmowane od 10 lat miejsca na podium w rankingach wydziałów prawa w Polsce, organizowanych przez „Dziennik Gazetę Prawną” i „Rzeczpospolitą”. Szczególnie doceniony został tutaj m.in. potencjał naukowy, kadra i jakość kształcenia. Ponadto działająca tutaj Uniwersytecka Poradnia Prawna UWr zajęła I miejsce w rankingu Studenckich Poradni Prawnych. Ranking został przygotowany po raz trzeci przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych razem z „Rzeczpospolitą”.

Pracownicy wydziału nie zamykają się w murach uczelni. Stale współpracują ze szkołami, liceami, centrami kształcenia zawodowego oraz instytucjami życia kulturalnego. Popularyzują wiedzę m.in. w trakcie Drzwi Otwartych oraz Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

WPAE zajmuje co roku miejsca w ścisłej czołówce rankingów uczelni wyższych, potwierdzając tym samym kształcenie najlepszych absolwentów w kraju.