Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Wyniki parametryzacji 2017

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN ma rolę opiniodawczą i doradczą, działa przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego) po raz kolejny ocenił uczelnie w Polsce. Brano pod uwagę osiągnięcia naukowe i twórcze; potencjał naukowy; praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej w prawie tysiącu jednostek naukowych.

– Parametryzacja jest niezwykle skomplikowanym procesem, na który składa się analiza wielu elementów związanych z osiągnięciami naukowymi i twórczymi, potencjałem naukowym oraz praktycznymi efektami działalności jednostek – mówi rektor UWr, prof. Adam Jezierski. – W każdym przypadku jest to wiele rekordów informacji, które muszą być prawidłowo wprowadzone, a następnie poddane ocenie z uwzględnieniem wielu czynników i przypisaniem odpowiednich wag. Szczególne znaczenie ma przy tym kategoria osiągnięć naukowych obejmująca publikacje, czyli monografie, artykuły naukowe i rozdziały w pracach wieloautorskich. W przypadku dużych wydziałów jest to obszerna baza danych licząca kilkaset pozycji. Obecnie nie mamy jeszcze decyzji ostatecznej, a jedynie wstępne informacje będące efektem prac Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Jednak władze dziekańskie, w porozumieniu z władzami rektorskim już pracują nad ich analizą.

KEJN ostatnio przyglądał się uczelniom w 2013 r., więc opublikowane wyniki dotyczą ostatnich 4 lat. Podczas oceny każda jednostka otrzymuje jedną z czterech kategorii: A+, A, B lub C.

Poszczególne wydziały Uniwersytetu Wrocławskiego zostały ocenione następująco:

Wydział Biotechnologii – A

Wydział Chemii –A

Wydział Filologiczny – C

Wydział Fizyki i Astronomii – A

Wydział Matematyki i Informatyki – A

Wydział Nauk Biologicznych – B

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – B

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska – A

Wydział Nauk Społecznych – B

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – A

Dzięki parametryzacji możemy całościowo spojrzeć na kierunek rozwoju polskiej nauki i zmiany, jakie zaszły podczas ostatnich kilku lat. Ale przede wszystkim – daje ona konkretny sygnał ocenionym jednostkom – wskazując, jakie aspekty ich działań wymagają dalszej pracy i jaki powinien być plan rozwoju na najbliższą przyszłość.

Dodane przez: Agata Kreska

20 Paź 2017

ostatnia modyfikacja: 20 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.