Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Wystąpienie rektora prof. Przemysława Wiszewskiego

Obejmujący urząd rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Przemysław Wiszewski, w krótkim wystąpieniu przedstawił plan prac swojego zespołu rektorskiego na najbliższe miesiące. Wystąpienie transmitowane było na facebooku Uniwersytetu. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wystąpienia. Zapis wystąpienia dostępny jest na YouTube.

Objęcie władzy przez nowego rektora może budzić niepokój. Zwłaszcza, jeśli zaczyna on swoje urzędowanie od wprowadzania zmian. Tymczasem na Uniwersytecie potrzebujemy szaleństwa – ale w naszych własnych badaniach i w dydaktyce. Od organizacji oczekujemy zaś wsparcia i – spokoju. Ten ostatni rodzi się z pewności, że świat wokół nas zmierza w znanym nam kierunku i w celu, który wspiera nasze dążenia. I właśnie w taki sposób chciałbym, żebyście odbierali Państwo działania, które wspólnie z moimi współpracownikami będę podejmował dla naszego Uniwersytetu.

Zaczynamy od zmian strukturalnych dotyczących administracji centralnej. Zgodnie z zapisami naszego Statutu od 1 września przestają funkcjonować stanowiska kanclerza oraz kwestora i ich zastępców. Dziękuję wszystkim, którzy pełniąc te funkcje wspierali przez lata nasz Uniwersytet. Zastępują ich osoby powołane w ramach otwartych konkursów, zarówno spośród naszych dotychczasowych współpracowników, jak i z naszego otoczenia biznesowego. Dyrektorem generalnym Uniwersytetu Wrocławskiego zostaje pani Barbara Starnawska, dotychczasowa zastępczyni kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych. Dyrektor generalny to nowe stanowisko w naszej strukturze. Powołano je w Statucie, dając bardzo szerokie kompetencje w odniesieniu do pracowników administracji całego Uniwersytetu. Dzięki temu możliwe będzie objęcie pracowników administracji jednolitymi zasadami zarządczymi. Dlaczego jest to ważne, wyjaśnię za chwilę.

Drugim nowym stanowiskiem w naszej strukturze jest dyrektor finansowy, którym w związku z wygraniem konkursu zostanie pani Aneta Kędzierska-Nowicka. Posiada ona ogromne doświadczenie w zakresie wdrażania nowoczesnych form zarządzania finansami, zdobyte między innymi podczas wdrażania i rozwoju działalności fabryk koncernu Toyota na Dolnym Śląsku. Jej zadaniem będzie kierowanie całym sektorem finansów Uniwersytetu, a bezpośrednio planowaniem i kontrolą realizacji planów finansowych. Podlegać mu będzie główny księgowy, odpowiedzialny za formalno-prawną poprawność operacji finansowych i – jak sama nazwa wskazuje – ich dokumentację (księgowość). Nowym głównym księgowym zostanie pani dr Anna Wieczorkowska, z wykształcenia ekonomista, mająca też wyższe wykształcenie informatyczne. Pracowała przede wszystkim jako dyrektor finansowy i główny księgowy w sektorze prywatnym, ale nie jest jej obca specyfika pracy dla szkolnictwa wyższego (Politechnika Wrocławska). Połączenie obu elementów struktury finansów Uniwersytetu – spojrzenia w przód i bieżących operacji kontrolnych ma wyeliminować braki w koordynacji w tej dziedzinie obserwowane w ostatnich latach na Uniwersytecie. Ale przede wszystkim ma stworzyć transparentnie działające mechanizmy wspierające nasze dążenie do celów strategicznych Uniwersytetu. Last but not least – ma przyśpieszyć obieg informacji o stanie naszych finansów, by tak kierownicy projektów, jak dziekani i rektor mieli wgląd w finanse swoich projektów i jednostek w czasie rzeczywistym.

Przekształcamy dotychczasowe Biuro Promocji w Dział ds. Komunikacji. Okres pandemii boleśnie wskazał, że komunikacja – a w zasadzie jej brak – były achillesową piętą naszego Uniwersytetu. Obserwowaliśmy od lat problemy z obiegiem informacji wewnątrz Uczelni, z kreowaniem wizerunku naszej Wspólnoty i dla nas samych i na zewnątrz, z wykorzystaniem naszych sukcesów do wzmacniania naszej pozycji. Tymczasem informacja ma kluczowe znaczenie dla stworzenia spójnie działającego organizmu – jednego Uniwersytetu. Dla popularyzowania jego osiągnięć i wspierania ich akceptacji przez nasze otoczenie. Wreszcie, dla wykorzystywania szans, jakie otwierają się przed nami. I gdy się otwierają. Dlatego potrzebujemy profesjonalnego podejścia do działań informacyjnych. W wyniku konkursu kierownikiem Działu ds. Komunikacji zostaje pan Tomasz Sikora, dziennikarz i szef działów PR z wieloletnim doświadczeniem. Ale także przez pewien czas nasz wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa. Tworzymy także w obrębie tego działu Zespół Prasowy, na czele którego staje pani dr Katarzyna Uczkiewicz. Bohemistka, od lat związana z Uniwersytetem, profesjonalnie zajmuje się aktywnością w obszarze PR. Ostatnio pracowała w tym charakterze w Centrum Historii Zajezdnia. Mam nadzieję, że wspólnie z dotychczasowymi pracownikami Biura Promocji oraz ze wsparciem ze strony wydziałów przekształcą oni tak obieg informacji na Uczelni, jak i ukształtują nowe oblicze Uniwersytetu w naszym otoczeniu.

Wskazane wyżej zmiany to jednak tylko fragment tego, jak zmienić powinna się nasza administracja. Świadomie likwiduję w niej tak zwane ‘piony’: rektorski, prorektorskie, kanclerski i inne. Administracja nie powinna działać w ramach sztucznie powołanych do życia, hierarchicznie ułożonych i odrębnych części pracujących dla swoich bezpośrednich przełożonych. Administracja to elastycznie połączona forma, a jednocześnie jedna, spójna rama, na której wspiera się cały Uniwersytet. Jej jedynym zadaniem jest wspomaganie rozwoju Uniwersytetu. Nic innego. Dlatego w całości będzie podlegać pod względem organizacyjnym Dyrektorowi generalnemu. To on będzie dbał o odpowiedni poziom zatrudnienia dostosowany do realizowanych zadań, wspierał rozwój zawodowy pracowników w zgodzie z celami Uniwersytetu, wreszcie odpowiadał za należyte przygotowanie materialnych podstaw pracy administracji.

Pod względem merytorycznym część działów – jak na przykład realizacji inwestycji czy nieruchomości – także będzie podlegać dyrektorowi generalnemu. Inne podlegać będą odpowiedniemu przełożonemu, rektorowi lub prorektorom. Zadaniem tych przełożonych będzie kontrola odpowiedniej, zgodnej z celami Uniwersytetu realizacji procesów – czyli powtarzalnych działań – zachodzących na Uczelni. Ale jednocześnie w ramach naszej Wspólnoty realizowanych jest szereg projektów rozwojowych. Swoim zakresem przekraczają one jeden dział czy podległość służbową jednego zwierzchnika. Dla ich realizacji potrzebna jest określana przez Rektora współpraca wielu jednostek. I wówczas pracownicy będą podporządkowani kierownikowi projektu w zakresie swoich działań na jego rzecz. Nie może tu dojść do kolizji między przełożonymi, bo wyłącznym celem działania pracowników administracji jest wsparcie badań, dydaktyki i współpracy z otoczeniem. Z tego punktu widzenia zasady współpracy określać będzie Rektor.

Odchodzimy od sztywnego, hierarchicznego zarządzania z jego konfliktami kompetencyjnymi, niejasnymi drogami podejmowania decyzji. Zmierzamy ku elastycznym, nowoczesnym formom brania przez pracowników administracji odpowiedzialności za rozwój naszej Uczelni. Poprzez procesy wzmacniamy nasze fundamenty, ale to poprzez aktywność w projektach rozwijamy nasz Uniwersytet. Wspólnie i z myślą o przyszłości.

Zmiany w administracji to tylko element szerszego programu modernizacji naszej Uczelni. Szeroki zakres prac podjęli prorektorzy. Pani Patrycja Matusz pracuje nad szybkim uruchomieniem Biura Obsługi Projektów i rozwojem kontaktów z otoczeniem, pani Gabriela Bugla-Płoskońska za chwilę zbierze prodziekanów ds. dydaktycznych, by omówić zadania w zakresie jakości kształcenia – szczególnie w kontekście epidemii, pan Dariusz Adamski przygotowuje mocno zaległy, nowy regulamin wynagradzania, który muszą zaakceptować nasze związki zawodowe, pan Eugeniusz Zych zmaga się z naszym przygotowaniem do ewaluacji, żebyśmy mogli mieć pierwszy wgląd w nasze wyniki publikacyjne według reguł ewaluacji dyscyplin już w tym roku, wreszcie pan Tomasz Kalisz szykuje się do powołania Centrum Aktywności Studenckiej.

Przed nami dużo pracy. Bo oprócz tego wszystkiego, a może nawet przede wszystkim musimy przygotować się do rozpoczęcia roku akademickiego w sytuacji wzbierającej na sile epidemii. Za chwilę ogłoszę zarządzenie w sposób usystematyzowany regulujący nasze działania w tym zakresie. Zostawia ono szeroką przestrzeń do decyzji szczegółowych dziekanom. Już dziś zwracam się do nich z serdeczną prośbą o wnikliwą analizę i przygotowanie podziału zajęć na te, które będą prowadzone zdalnie, hybrydowo i stacjonarnie. Proszę o możliwie szybkie przygotowanie harmonogramów zajęć, by studenci poznali sposób i czas ich realizacji w ujęciu tygodniowym do 15 września. Należy dążyć do takiego ich rozplanowania, by w miarę możliwości poszczególne lata mogły zrealizować zajęcia stacjonarne i hybrydowa w trakcie jednego – dwu dni. Zwolni to wielu studentów z konieczności zamieszkiwania w okresie epidemii we Wrocławiu. A jest to szczególnie istotne wobec ograniczenia miejsc w akademikach, w których będziemy mogli kwaterować naszych studentów tylko po jednej osobie w pokoju.

Będę jeszcze nie raz wracał do tego tematu. Od słów ważniejsze jest jednak działanie. Dlatego wracam do pracy. Bardzo Wam dziękuję za udział w naszym spotkaniu. Ale przede wszystkim bardzo Was proszę, żebyście włączyli się w nasze działania na rzecz odnowy i modernizacji naszego Uniwersytetu. Obiecałem wprowadzić naszą Wspólnotę w XXI w. – i zrobię wszystko, by stało się to faktem.

Do zobaczenia niebawem!

Dodane przez: Agata Sałamaj

31 sie 2020

ostatnia modyfikacja: 22 wrz 2020