Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Zarządzenie rektora nr 29 z 11 marca 2020

ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Odwołuje się wszelkie konferencje, wydarzenia i imprezy w Uniwersytecie Wrocławskim.
2. Zawiesza się wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach krajowych itp. pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu.
3. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu zagranicznych gości, studentów i doktorantów.
4. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i Hotelu Asystenta, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.
5. Zasady określone w ust. 1-4 obowiązują do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie.
6. Procedury wyborów w Uniwersytecie Wrocławskim odbywają się na zasadach dotychczasowych, z zastrzeżeniem § 6.

§ 2
1. Odwołuje się wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników innych form kształcenia oraz szkół z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie. Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie.
2. Dziekani i kierownicy jednostek pozawydziałowych niezwłocznie, nie później niż do dnia 18 marca 2020 r. ogłoszą listę wykładów i zajęć, które będą prowadzone zdalnie.
3. Odwołuje się bezpośrednie konsultacje dla studentów. Konsultacje przeprowadzane będą w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną.
4. Zamyka się: a) Bibliotekę Uniwersytecką, b) czytelnie w Bibliotekach Wydziałowych, c) czytelnię w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, d) muzea w Uniwersytecie Wrocławskim.
5. Zasady określone w ust. 1-4 obowiązują do dnia 14 kwietnia 2020 r. włącznie.
6. Umowy cywilnoprawne na realizację zajęć dydaktycznych w miarę potrzeb mogą zostać aneksowane.

§ 3
1. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy.
2. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.
3. Korespondencję w formie papierowej należy przekazywać przez Kancelarię Ogólną, a odbiór korespondencji powinien nastąpić po wcześniejszym uzyskaniu informacji poprzez kontakt telefoniczny.

§ 4
1. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-Cov-2.
2. Pracownik przebywający poza granicami kraju zobowiązany jest, niezwłocznie po powrocie, poinformować bezpośredniego przełożonego o miejscu pobytu za granicą.
3. Informację, o której mowa w ust. 1 i 2, należy przekazać bezpośredniemu przełożonemu mailem lub telefonicznie.
4. Bezpośredni przełożony przekazuje informację do Działu Spraw Pracowniczych.
5. Kierownik jednostki organizacyjnej może polecić pracownikowi: 1) wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, zwanej dalej „pracą w domu”, a okres ten jednorazowo nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych; 2) podjęcie niezbędnych działań zmierzających do wykluczenia zarażenia wirusem SARS-Cov-2.
6. Polecenie, o którym mowa w ust. 5 może zostać wydane, w szczególności w przypadku: 1) wcześniejszego przebywania pracownika w rejonach występowania wirusa SARS-Cov-2, w tym przypadku powrotu pracownika z wyjazdu zagranicznego; 2) pogorszenia stanu zdrowia pracownika, charakterystycznego dla objawów zarażenia wirusem SARS-Cov-2; 3) podejrzenia zarażenia pracownika wirusem SARS-Cov-2 w wyniku kontaktu pracownika z osobą chorą lub podejrzaną o zarażenie wirusem SARS-Cov-2 oraz w innych przypadkach określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.
7. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do: 1) codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego; 2) utrzymywania kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę w domu i nadzorowania efektów tej pracy.
8. Obowiązki wskazane w ust. 1 i 2 dotyczą również studentów i doktorantów– informację należy przekazać na adres e-mail kierownika dziekanatu.

§ 5
1. Zobowiązuje się pracowników, studentów i doktorantów do zapoznawania się z bieżącymi ogłoszeniami w sprawie sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.
2. W sprawach nagłych należy kontaktować się z bezpośrednim przełożonym lub Działem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w Uniwersytecie Wrocławskim (71 375 24 89, 71 375 29 22).

§ 6 Organizując pracę kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przewodniczący organów kolegialnych i komisji (zespołów) w Uniwersytecie zobowiązani są do podejmowania niezbędnych działań w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

§ 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą do odwołania.

Dodane przez: Agata Sałamaj

11 mar 2020

ostatnia modyfikacja: 5 cze 2020