Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Roszniowskiego

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 9:30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Bartosza Roszniowskiego

Tytuł pracy: Charakterystyka genetyczna fagów łagodnych i litycznych, specyficznych dla Burkholderia cenocepacia i Klebsiella pneumoniae.

Promotor:
  prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa – z Zakładu Biologii Patogenów i Immunologii, Wydziału Nauk Biologicznych, Uniwersytetu Wrocławskiego.

Recenzenci:

1/ dr hab. Adrianna Raczkowska z Uniwersytetu Warszawskiego,

2/ prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Wstęp na obronę rozprawy wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzkyOWQ3ZGEtNzk5Yy00YzkwLWE1MjAtMGYxN2U5ZTViNjNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2224963bad-cfaf-4224-84cf-31d21363c8a1%22%7d

Na stronie  internetowej Wydziału Nauk Biologicznych pod adresem:
https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/stopnie-i-tytuly/Obrony-doktorskie

zamieszczono:

  • streszczenia rozprawy doktorskiej,
  • recenzje rozprawy doktorskiej.

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy  ul. Kanonia 6/8 we Wrocławiu.

Bardzo prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisywanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne

dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Dodane przez: Izabela Radziszewska

2 gru 2021

ostatnia modyfikacja: 2 gru 2021