Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Nauka / Pracownicy / Studenci / Wydarzenia

Zgłoś się do Akademii Młodych Uczonych i Artystów

Trwa rekrutacja do Akademii Młodych Uczonych i Artystów, inicjatywy wspierającej interdyscyplinarną wymianę intelektualną oraz aktywny rozwój młodych naukowców i artystów.

Członkami Akademii mogą zostać osoby do 35. roku życia, wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi oraz zainteresowanie aktywną współpracą z przedstawicielami rozmaitych dziedzin nauki i sztuki. Kadencja członka Akademii potrwa 5 lat.

Jak aplikować?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny w załączniku poniżej i prześlij go na adres amuia@um.wroc.pl. Jednocześnie dostarcz lub prześlij oryginał formularza do siedziby Wrocławskiego Centrum Akademickiego (Rynek 13, II p., 50-101 Wrocław). Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2019 roku (decyduje data wpływu do WCA). Kontakt: Katarzyna Hubicka, tel. 71 770 20 30.

Czym jest akademia młodych uczonych i artystów?

  • miejscem interdyscyplinarnej, swobodnej i żywej wymiany intelektualnej dla młodych naukowców i artystów związanych z dolnośląskimi uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi
  • inicjatywą o interdyscyplinarnym, międzyuczelnianym i elitarnym charakterze, której ideą jest jedność wiedzy
  • stymulatorem rozwoju potencjału, śmiałości i nieszablonowości młodych umysłów oraz procesu tzw. „trójkąta wiedzy”. Pomaga kształtować wizerunek Wrocławia jako ambitnego ośrodka akademickiego i naukowego przyjaznego ludziom młodym
  • zachętą dla najlepszych absolwentów, doktorantów, artystów i badaczy, by związać swą przyszłość z Wrocławiem oraz tutejszymi uczelniami i instytutami badawczymi.

O działaniach Akademii

Członkowie Akademii odbywają cykliczne spotkania seminaryjne, organizują otwarte wykłady z różnych dziedzin nauki oraz inicjują i uczestniczą w innowacyjnych projektach popularyzujących naukę i sztukę. Tworzą prawdziwie interdyscyplinarne grupy badawcze i projekty naukowe, łącząc np. filozofię z matematyka lub informatykę z psychiatrią i sztukami plastycznymi. Miasto zaś udziela Akademii wsparcia w poszukiwaniu sponsorów projektów naukowych oraz w realizacji projektów popularyzujących naukę.

Przykłady:

  • projekt „Matma nie gryzie”, który miał na celu pokazanie zastosowania matematyki we wszystkich dziedzinach wiedzy i działalności człowieka
  • pilotażowy projekt „Język maszyn”, którego celem jest wykształcenie umiejętności logicznego myślenia u uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
  • projekt badawczo-edukacyjny dotyczący nasycenia medialnego sportu „SMS – Saturacja Medialna Sportu”
  • projekt warsztatów logiczno-krytycznych dla uczniów i nauczycieli wrocławskich szkół pt. „Porządne myślenie”

Dowiedz się więcej o Akademii.

Dodane przez: Aleksandra Draus

7 maja 2019

ostatnia modyfikacja: 22 maja 2019