Strona używa plików cookies więcej

Pracownicy

Zostań arbitrem w Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Zachęcamy tych, którzy spełniają ustawowe warunki, do składania wniosków o wpis na listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prośba ta dotyczy w szczególności specjalistów z zakresu biologii i chemii.

Od 2017 roku osoby przystępujące do egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mają możliwość wniesienia odwołania od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów uzyskanych na tym egzaminie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Odwołanie to może dotyczyć części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego składa się z arbitrów doświadczonych egzaminatorów i ekspertów specjalizujących się w danej dziedzinie nauki lub w zakresie danego zawodu.

Minister Edukacji prowadzi listę arbitrów, która jest publikowana na stronie internetowej Ministerstwa. Wpis na listę arbitrów następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

Na listę arbitrów może być wpisany egzaminator wpisany do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzonego egzaminu maturalnego, który:

– pełnił funkcję przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w zakresie danego przedmiotu w co najmniej 3 latach;

– otrzymał rekomendacje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej potwierdzającą posiadanie doświadczenia zapewniającego należyte wykonywanie obowiązków arbitra;

– posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;

– nie jest pracownikiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

oraz ekspert, który:

– posiada co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauki lub sztuki, związanych z przedmiotem, z którego prowadzony jest egzamin maturalny;

– jest zatrudniony w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkoły wyższej;

– posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej;

– posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;

– otrzymał rekomendacje instytutu badawczego, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, polskiej Akademii Umiejętności, szkoły wyższej, stowarzyszenia naukowego lub komitetu głównego olimpiady przedmiotowej z przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny.

Dotychczasowe doświadczenia z przebiegu egzaminu maturalnego wskazują, że grupa absolwentów wybierających biologię i chemię jako przedmioty dodatkowe jest liczna i są to w znacznej części absolwenci, którzy zamierzają podjąć studia na kierunkach medycznych. Liczne są również wnioski o weryfikację sumy punktów uzyskanych z tych przedmiotów kierowane przez zdających do okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat wzoru wniosku o wpis na listę arbitrów, wymaganej dokumentacji oraz organizacji pracy i wynagrodzenia są zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz.U. poz. 1710).

Dodane przez: Michał Raińczuk

30 Cze 2017

ostatnia modyfikacja: 6 Lip 2017